Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 23 Απριλίου

ΜΟΥΣΚΗ

Ο Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής μελο­ποιεί Καβάφη 

Το νέο μου­σι­κό έργο με συμ­φω­νι­κά και μελο­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα του Κ.Καβάφη παρου­σιά­ζει ο Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής με την Ορχή­στρα Σύγ­χρο­νης Μου­σι­κής της ΕΡΤ. Το έργο παρου­σιά­στη­κε τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο στην Όπε­ρα του Καΐ­ρου και στη Βιβλιο­θή­κη της Αλε­ξάν­δρειας, στο πλαί­σιο των Καβα­φεί­ων 2017, και σε ερμη­νεία της Σοφί­ας Μανουσάκη.Συμμετέχουν, η χορω­δία της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ υπό τη διεύ­θυν­ση του Κωστή Κων­στα­ντά­ρα και η παι­δι­κή χορω­δία Δήμου Παπά­γου-Χολαρ­γού, υπό τη διεύ­θυν­ση της Κατε­ρί­νας Μάσκα. Στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής. Κέντρο Πολι­τι­σμού Ιδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος: Ώρα 20.30 Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη μέσω ηλε­κτρο­νι­κής προ­εγ­γρα­φής στο snfcc.org.

ΒΙΒΛΙΟ

Το «Ημε­ρο­λό­γιο τέχνης 1945–2017. Η περι­πέ­τεια μιας συλ­λο­γής» του Βλά­ση Φρυ­σί­ρα παρου­σιά­ζουν οι εκδό­σεις Πατ­τά­κη και το Μου­σείο Φρυ­σί­ρα Για το βιβλίο θα μιλή­σουν οι Πάνος Χαρα­λά­μπους, πρύ­τα­νης της ΑΣΚΤ, Θανά­σης Μου­τσό­που­λος, καθη­γη­τής Ιστο­ρί­ας Τέχνης.Στη συζή­τη­ση συμ­με­τέ­χουν με παρεμ­βά­σεις τους οι Λάκης Παπα­στά­θης, συγ­γρα­φέ­ας και σκηνοθέτης,Αλέξης Βερού­κας, ζωγρά­φος ‚Ανδρέ­ας Μαρά­τος, ζωγρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας. Συντο­νί­ζει ο Γιάν­νης Μπα­σκό­ζος, διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού ο Ανα­γνώ­στης. Στην Αίθου­σα Λόγου της Στο­άς του Βιβλί­ου: Πεσμα­ζό­γλου 5 & Στα­δί­ου. Ώρα 19:30

 

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Αργύ­ρης Παντα­ζά­ρας και η Ελί­να Μαντί­δη παρου­σιά­ζουν τον μονό­λο­γο «Ενας καλός λόγος» στο Θέα­τρο της Οδού Κυκλά­δων «Λευ­τέ­ρη Βογια­τζής» στις 9 μ.μ. Κυκλά­δων 11

Το αηδό­νι και το τριαντάφυλλο

«Το αηδό­νι και το τρια­ντά­φυλ­λο» του Όσκαρ Ουάιλντ ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο Φούρ­νος σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Κίτσου με τις Θεο­δώ­ρα Τζή­μου, Βαλέ­ρια Δημη­τριά­δου και Χρύ­σα Κοτ­τα­ρά­κου. Το έργο ανή­κει στη συλ­λο­γή παρα­μυ­θιών του Ουάιλντ και είναι μια ιστο­ρία με συμ­βο­λι­κή διά­στα­ση και σχε­δόν μετα­φυ­σι­κό χαρα­κτή­ρα. Ένας σπου­δα­στής ζητά­ει από μια κοπέ­λα να τον συνο­δέ­ψει στον χορό του πρίγκιπα.Εκείνη του ζητά­ει ως αντάλ­λαγ­μα ένα κόκ­κι­νο τρια­ντά­φυλ­λο. Όμως ο χει­μώ­νας «έχει παγώ­σει τις φλέ­βες» της μονα­δι­κής κόκ­κι­νης τρια­ντα­φυλ­λιάς κι ο σπου­δα­στής δεν μπο­ρεί να βρει ούτε ένα κόκ­κι­νο τρια­ντά­φυλ­λο. Το αηδό­νι τον ακού­ει, κατα­λα­βαί­νει το «μυστι­κό της θλί­ψης» του και ‑σύμ­φω­να με ένα μοτί­βο τυπι­κό στον Ουάιλντ, τη συμ­μα­χία δύο πλα­σμά­των ανό­μοιων, που όμως κατα­κτούν μια συγ­γέ­νεια, ενο­ποιώ­ντας τον δια­σπα­σμέ­νο κόσμο‑, απο­φα­σί­ζει να τον βοη­θή­σει. Το αηδό­νι τρα­γου­δά­ει όλη τη νύχτα στην τρια­ντα­φυλ­λιά, ενώ το αγκά­θι της τρυ­πά­ει την καρ­διά του. Το αίμα του ανα­ζω­ο­γο­νεί την παγω­μέ­νη τρια­ντα­φυλ­λιά κι ένα υπέ­ρο­χο τρια­ντά­φυλ­λο, με πέτα­λα κατα­κόκ­κι­να, βαμ­μέ­να από το ζωο­γό­νο χυμό ενός άλλου πλά­σμα­τος, ανθί­ζει. Η θυσία και η προ­σφο­ρά, η απο­θέ­ω­ση της ομορ­φιάς και της καλο­σύ­νης ως ζωο­γό­νου πυρή­να του κόσμου, πάνω απ’ όλα η νοη­μα­το­δό­τη­ση της ζωής, ακό­μη και μέσα απ’ τον θάνα­το, απο­τε­λούν αγα­πη­μέ­να θέμα­τα του συγ­γρα­φέα και βρί­σκουν σ’ αυτό το παρα­μύ­θι μια από τις πιο συγκι­νη­τι­κές εκφρά­σεις τους. Θέα­τρο Φούρ­νος (Μαυ­ρο­μι­χά­λη 168, τηλ. 2106460748). Ώρα: 21.00

«Το αμάρ­τη­μα της μητρός μου» του Γεωρ­γί­ου Βιζυηνού

Σε θεα­τρι­κή προ­σαρ­μο­γή και σκη­νο­θε­σία Δήμου Αβδε­λιώ­δη, με τον Θεμι­στο­κλή Καρ­πο­δί­νη και την Αγά­πη Μανου­ρά. Το έργο αυτό του Βιζυ­η­νού έχει τη δομή αρχαί­ου δρά­μα­τος, εμπλου­τι­σμέ­νου με τα πρώ­ι­μα ψυχα­να­λυ­τι­κά στοι­χεία που αφο­μοί­ω­σε κατά τη διάρ­κεια των σπου­δών του στη Γοτίγ­γη της Γερ­μα­νί­ας και ενσω­μά­τω­σε δημιουρ­γι­κά στο έργο του, χωρίς να χάνει καθό­λου τον γειω­μέ­νο λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα του. Μου­σι­κή: Βαγ­γέ­λης Γιαν­νά­κης. Πολυ­χώ­ρος Vault (Μελε­νί­κου 26, τηλ. 2130356472). Ώρα: 21. 15.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Την ατο­μι­κή έκθε­ση του Αντώ­νη Βάθη «Μόνο ζωγρα­φι­κή» παρου­σιά­ζουν οι εκδό­σεις Ροδα­κιό στην αίθου­σα τέχνης Φωτα­γω­γός. Κολο­κο­τρώ­νη 59Β,
στοά Κουρτάκη

Η Ρένα Παπα­σπύ­ρου παρου­σιά­ζει την έκθε­ση «Κλί­μα­κες» στο Σπί­τι της Κύπρου, έναν προ­σω­πι­κό στο­χα­σμό σε ένα βασι­κό στοι­χείο της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, σε επι­μέ­λεια Χρι­στό­φο­ρου Μαρί­νου. Από τις 10 π.μ.
Ξενο­φώ­ντος 2Α

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ η ζωγρα­φι­κή, η εικο­νο­γρά­φη­ση και οι παράλ­λη­λες διαδρομές

Στην έκθε­ση που διορ­γα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρου­σιά­ζο­νται έργα και τεκ­μή­ρια από το πλου­σιό­τα­το αρχείο του ζωγρά­φου, που ανή­κει στο γιο του καλ­λι­τέ­χνη Νίκο Νικο­λι­νά­κο. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει ιδιαί­τε­ρες πλευ­ρές του ζωγρα­φι­κού έργου του και να απο­κτή­σει μια εικό­να της ακμαί­ας πολυ­μέ­ρειάς του μέσα από εικο­νο­γρα­φι­κές, γελοιο­γρα­φι­κές και γρα­φι­στι­κές δημιουρ­γί­ες του καλλιτέχνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
“ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ”
Ραι­δε­στού 32 & Π. Τσαλ­δά­ρη, Νίκαια

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθηνών»

Λόγω μαζι­κής προ­σέ­λευ­σης του κοι­νού, παρα­τεί­νο­νται οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος» (Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 106). Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται καθη­με­ρι­νά από την Πέμ­πτη στις 19.00.

Πρό­κει­ται για ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της Κατο­χής στην Αθή­να (1941-’44). 14 αφη­γή­σεις. 14 ιστο­ρί­ες. Ένας λαός ενά­ντια στους Ιτα­λούς και Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη συλ­λο­γι­κή μνήμη…

Σκη­νο­θε­σία: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Γιάν­νης Ξυδάς. Ερευ­να — Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξυδάς. Αφή­γη­ση: Ρήγας Αξε­λός. Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας — Μοντάζ: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός. Ηχο­λη­ψία — Μιξάζ: Ανδρέ­ας Γκό­βας. Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: drog_A_tek. Κάμε­ρα: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Χρή­στος Πανά­γος. Απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση: Σέβη Σαλα­γιάν­νη. Μετά­φρα­ση — Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διά­με­σης. Γρα­φι­στι­κή επιμέλεια:Κώστας Μηνα­ΐ­δης. Παρα­γω­γή: Ομά­δα Συλ­λο­γι­κή Μνήμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο