Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 4 Μαΐου

Τρία υπέροχα αγόρια και ένα κορίτσι στην Ανατολική Γερμανία του ΄80

Χορογραφίες Αντώνη Φωνιαδάκη και Αλεξάντερ Έκμαν στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το Μπα­λέ­το της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής παρου­σιά­ζει ένα ιδιαί­τε­ρο δίπτυ­χο χορού, για τις ισορ­ρο­πί­ες παρελ­θό­ντος και μέλ­λο­ντος, σε χορο­γρα­φία δύο δια­κε­κρι­μέ­νων χορο­γρά­φων της ευρω­παϊ­κής σκη­νής: του φιλο­ξε­νού­με­νου χορο­γρά­φου του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ, Αντώ­νη Φωνια­δά­κη και του Σου­η­δού Αλε­ξά­ντερ Έκμαν. Για τέσ­σε­ρις παρα­στά­σεις, στις 3, 4, 5, 6 Μαΐ­ου.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθηνών»

Λόγω μαζι­κής προ­σέ­λευ­σης του κοι­νού, παρα­τεί­νο­νται οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος» (Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 106). Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται καθη­με­ρι­νά από την Πέμ­πτη στις 19.00.

Πρό­κει­ται για ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της Κατο­χής στην Αθή­να (1941-’44). 14 αφη­γή­σεις. 14 ιστο­ρί­ες. Ένας λαός ενά­ντια στους Ιτα­λούς και Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη συλ­λο­γι­κή μνήμη…

Σκη­νο­θε­σία: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Γιάν­νης Ξυδάς. Ερευ­να — Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξυδάς. Αφή­γη­ση: Ρήγας Αξε­λός. Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας — Μοντάζ: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός. Ηχο­λη­ψία — Μιξάζ: Ανδρέ­ας Γκό­βας. Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: drog_A_tek. Κάμε­ρα: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Χρή­στος Πανά­γος. Απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση: Σέβη Σαλα­γιάν­νη. Μετά­φρα­ση — Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διά­με­σης. Γρα­φι­στι­κή επιμέλεια:Κώστας Μηνα­ΐ­δης. Παρα­γω­γή: Ομά­δα Συλ­λο­γι­κή Μνήμη.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γλά­ρος» στο Υπόγειο

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αντον Τσέ­χοφ «Ο Γλά­ρος», που εγκαι­νί­α­σε το Θέα­τρο Τέχνης της Μόσχας, ανε­βαί­νει για πρώ­τη φόρα στο Υπό­γειο του Θεά­τρου Τέχνης «Κάρο­λος Κουν» (Πεσμα­ζό­γλου 5, τηλέ­φω­νο 2103228706), με έναν θία­σο εξαι­ρε­τι­κών ηθοποιών.

«Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά»

Οι «Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά» σε κεί­με­νο και σκη­νο­θε­σία της Άννας Σεβα­στής Τζί­μα. Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είναι του Θωμά Κιν­δύ­νη και η διδα­σκα­λία ρόλων του Ανδρο­κλή Δεληο­λά­νη. Την πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή της παρά­στα­σης υπο­γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μπερ­λής από τα Διά­φα­να Κρίνα.

«Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0»

Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0» του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη, του συγ­γρα­φέα που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ο Μάξιμ Γκόρ­γκι της Ελλά­δας. Το έργο δια­σκευα­σμέ­νο για το θέα­τρο από την Σοφία Αδα­μί­δου, ανε­βαί­νει, σε σκη­νο­θε­σία Ρου­μπί­νης Μοσχο­χω­ρί­τη, στη σκη­νή του OLVIO theater (Ιερά Οδός 67 & Φαλαι­σί­ας 7, Βοτα­νι­κός, τηλ: 210 3414118).

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα!…» στο θέατρο «Αλίκη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

Οι «Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» στη σκηνή

«Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» είναι ο τίτλος της παρά­στα­σης που ανε­βαί­νει από 15 Δεκέμ­βρη, στο θέα­τρο «Χώρα», σε σύν­θε­ση Κει­μέ­νων — σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

Η Νένα Μεντή μαζί με την Ερση Μαλι­κέν­ζου, την Ευγε­νία Δημη­τρο­πού­λου, την Χρι­στιάν­να Ματζου­ρά­νη, την Μαριάν­να Του­ντα­σά­κη και την Εφη Σακελ­λα­ρί­ου θα ζωντα­νέ­ψουν τις ηρω­ί­δες του Σκια­θί­τη συγγραφέα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο