Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 16 Μαΐου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο κύκλος «Μάνος Χατζι­δά­κις» της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής συνεχίζεται

Ο κύκλος «Μάνος Χατζι­δά­κις» της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής συνε­χί­ζε­ται με την παρου­σί­α­ση των έργων «15 εσπε­ρι­νοί» και «Μυθο­λο­γία», στην Εναλ­λα­κτι­κή Σκη­νή της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολι­τι­σμού – Ιδρυ­μα «Σταύ­ρος Νιάρ­χος», στις 10, 16, 18 και 19 Μάη. Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια ανή­κει στον Γιώρ­γο Χατζιδάκι.

ΒΙΒΛΙΟ

Σκυ­τα­λο­δρο­μία Λόγου

Στο πλαί­σιο της θεμα­τι­κής ενό­τη­τας «Έλλη­νες συγ­γρα­φείς» η διορ­γά­νω­ση «Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου» του Δήμου Αθη­ναί­ων εγκαι­νιά­ζει την Τετάρ­τη 16 Μαΐ­ου την πρώ­τη Σκυ­τα­λο­δρο­μία Λόγου. Συγ­γρα­φείς επι­λέ­γουν ο καθέ­νας το αγα­πη­μέ­νο του βιβλίο από δια­φο­ρε­τι­κή κατη­γο­ρία λόγου. Στη συνέ­χεια καλούν τον συγ­γρα­φέα του βιβλί­ου αυτού σε ένα ανοι­χτό, δημό­σιο διά­λο­γο, παρα­δί­δο­ντάς του τη σκυ­τά­λη προ­κει­μέ­νου στην επό­με­νη εκδή­λω­ση να επι­λέ­ξει και να παρου­σιά­σει τον επό­με­νο από τους δώδε­κα. Η δρά­ση διαρ­κεί όλη τη χρο­νιά της διορ­γά­νω­σης. Η πρώ­τη Σκυ­τα­λο­δρο­μία Λόγου ξεκι­νά πανη­γυ­ρι­κά από το Δημαρ­χια­κό Μέγα­ρο, αίθου­σα Τελε­τών, στις 19:30. Ο ποι­η­τής Τίτος Πατρί­κιος είναι ο πρώ­τος που παρα­δί­δει τη σκυ­τά­λη στον συγ­γρα­φέα-δοκι­μιο­γρά­φο Παντε­λή Μπου­κά­λα για το έργο του «Το αίμα της αγάπης ».

Συντο­νι­στές της εκδή­λω­σης είναι ο Ηλί­ας Μαγκλί­νης, δημο­σιο­γρά­φος, και η Μαρία Πανα­γιω­το­πού­λου, υπεύ­θυ­νη επι­κοι­νω­νί­ας και γρα­φεί­ου Τύπου του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

«Μικρό Γκλό­ρια»: «Η Ευθα­λία του Γαλατά»

«Η Ευθα­λία του Γαλα­τά», στο θέα­τρο «Μικρό Γκλό­ρια». Η σκη­νο­θε­σία είναι της Ρέι­νας Εσκε­νά­ζυ και την Ευθα­λία ενσαρ­κώ­νει η Νικο­λέτ­τα Βλα­βια­νού, που έχει κάνει και τη θεα­τρι­κή διασκευή

Οι διά­ση­μες «Γάτες» στο Θέα­τρο Ελλη­νι­κός Κόσμος

Στον ετή­σιο χορό των Jellicle Cats και εν ανα­μο­νή της ανα­κοί­νω­σης του ονό­μα­τος της γάτας που θα ξανα­γεν­νη­θεί και θα ζήσει μια νέα ζωή, οι γάτες δια­σκε­δά­ζουν διη­γού­με­νες παλιές ιστο­ρί­ε­ςΈ­να από τα δια­ση­μό­τε­ρα μιού­ζι­καλ όλων των επο­χών οι «Γάτες» του Aντριου Λόϋντ Γουέμπερ,οι πρω­τα­γω­νι­στές της μαγευ­τι­κής ποί­η­σης του T.Σ. Έλιοτ, θα τρα­γου­δή­σουν για πρώ­τη φορά στα ελλη­νι­κά. Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Μαλισ­σό­βας .Από­δο­ση κει­μέ­νου :Γερά­σι­μος Ευαγγελάτος.Στο ρόλο της Grizabella η Σόνια Θεο­δω­ρί­δου. Gus ο Κώστας Αρζόγλου.Πριν και μετά τη λήξη της παρά­στα­σης, όλοι οι συντε­λε­στές θα είναι δια­θέ­σι­μοι να απα­ντή­σουν στις ερω­τή­σεις του κοι­νού. Θέα­τρον Κέντρου Πολι­τι­σμού «Ελλη­νι­κός Κόσμος»:Πειραιώς 254, Ταύ­ρος. Eισι­τή­ρια από 49 ευρώ έως 10 ευρώ­Ώ­ρα. 20.00

Ντε­φι­λέ στο Εθνι­κό Θέατρο

Δέκα πρό­σω­πα φορούν και παρου­σιά­ζουν γυναι­κεία κοστού­μια του Εθνι­κού Θεά­τρου από το 1932 έως και το 2018. Μια πασα­ρέ­λα με τους μεγα­λύ­τε­ρους γυναι­κεί­ους ρόλους του παγκό­σμιου ρεπερ­το­ρί­ου, σπου­δαί­ες γυναί­κες ηθο­ποιούς, συγ­γρα­φείς, ενδυ­μα­το­λό­γους, ποι­ή­τριες, ενδύ­τριες κ.ά., έτσι όπως τις είδε και τις έντυ­σε το Εθνι­κό Θέα­τρο τον 20ό αιώ­να και τα πρώ­τα χρό­νια του 21ου αιώνα.Περφόρμανς των Βάσιας Αττα­ριάν, Μαρί­ας Φιλίνη.Ερμηνεύουν οι Ειρ. Γεωρ­γα­λά­κη, Ρ. Καλο­κύ­ρης, Μ. Φιλί­νη, Κ. Μαυ­ρο­γε­ώρ­γη. .Εθνι­κό Θέα­τρο Rex/ Σκη­νή Κοτο­πού­λη: Πανε­πι­στη­μί­ου 48.Τηλ : 2103305074 Ώρα 20.00 Διάρ­κεια παρά­στα­σης 180 λεπτά

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση χαρακτικής

Πρω­τό­τυ­πα χαρα­κτι­κά έργα ex-libris ( «εκ των βιβλί­ων» ή με τον ελλη­νι­κό δόκι­μο όρο «Βιβλιό­ση­μο») συγκε­ντρώ­νει η έκθε­ση Ex-libris που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος. Στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να» :Ηρα­κλει­δών 66 και Θεσ­σα­λο­νί­κης, Θησείο, παλιό πιλο­ποιείο Ηλία Που­λό­που­λου). Ώρα 19.30 Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ η ζωγρα­φι­κή, η εικο­νο­γρά­φη­ση και οι παράλ­λη­λες διαδρομές

Στην έκθε­ση που διορ­γα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρου­σιά­ζο­νται έργα και τεκ­μή­ρια από το πλου­σιό­τα­το αρχείο του ζωγρά­φου, που ανή­κει στο γιο του καλ­λι­τέ­χνη Νίκο Νικο­λι­νά­κο. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει ιδιαί­τε­ρες πλευ­ρές του ζωγρα­φι­κού έργου του και να απο­κτή­σει μια εικό­να της ακμαί­ας πολυ­μέ­ρειάς του μέσα από εικο­νο­γρα­φι­κές, γελοιο­γρα­φι­κές και γρα­φι­στι­κές δημιουρ­γί­ες του καλλιτέχνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
“ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ”
Ραι­δε­στού 32 & Π. Τσαλ­δά­ρη, Νίκαια

Αλεξάνδρα Αθανασιάδη. Έργα πέρα από τις γραφές του Καβάφη»

Διορ­γά­νω­ση: Γεν­νά­δειος Βιβλιο­θή­κη, Αμε­ρι­κα­νι­κή Σχο­λή Κλα­σι­κών Σπου­δών στην Αθή­να, Δίκτυο Πολι­τι­σμού του δήμου Αθη­ναί­ων Ενό­τη­τα: Η Μεγά­λη Γιορ­τή της Ανάγνωσης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η έκθε­ση είναι ένα εικα­στι­κό πεί­ρα­μα που εξε­ρευ­νά τα όρια της απο­κά­λυ­ψης του εσω­τε­ρι­κού μας κόσμου. Τα βιβλία κατέ­χουν περί­ο­πτη θέση, μιας και υπαι­νίσ­σο­νται δια­φο­ρε­τι­κές κατα­στά­σεις του εαυ­τού σε ανοι­κτή και κλει­στή μορ­φή. Αφε­τη­ρία της έκθε­σης δεν είναι μόνο τα ποι­ή­μα­τα και τα νοή­μα­τα του Καβά­φη, αλλά και το ίδιο το ίχνος της γρα­φής του. Το αυτό­γρα­φο του ποι­η­τή γίνε­ται απτό, το βιβλίο γίνε­ται γλυ­πτό, ενώ τα ποι­ή­μα­τα απο­τε­λούν το έναυ­σμα για ένα εικα­στι­κό ταξί­δι που απο­κα­λύ­πτει σκέ­ψεις και μηνύ­μα­τα δια μέσου της τέχνης της Αλε­ξάν­δρας Αθα­να­σιά­δη. Χώρος: Γεν­νά­δειος Βιβλιο­θή­κη, ΑΣΚΣΑ, Πτέ­ρυ­γα “Ιωάν­νης Μακρυ­γιάν­νης”, Σου­η­δί­ας 61 Ημέ­ρες και Ώρες: Τρί­τη, Τετάρ­τη & Παρα­σκευή: 11:00–17:00, Πέμ­πτη: 14:00 – 20:00 , Σάβ­βα­το: 11:00 – 16:00 Είσο­δος ελεύθερη

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Ζωγραφίζοντας για τα βιβλία

Διορ­γά­νω­ση: Μου­σείο Μπε­νά­κη – Πινα­κο­θή­κη Γκί­κα, Δίκτυο Πολι­τι­σμού του δήμου Αθη­ναί­ων Ενό­τη­τα: Το Βιβλίο και οι Τέχνες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο Νίκος Χατζη­κυ­ριά­κος – Γκί­κας ασχο­λή­θη­κε συστη­μα­τι­κά με την εικο­νο­γρά­φη­ση κει­μέ­νων από το 1937 μέχρι το 1992. Δημιούρ­γη­σε εξώ­φυλ­λα βιβλί­ων, προ­με­τω­πί­δες και εικο­νο­γρα­φή­σεις, κυρί­ως για ποι­η­τι­κά έργα (περιο­δι­κά Νέα Εστία, Μορ­φές και Αιξω­νή , τα Ποι­ή­μα­τα του Καβά­φη, την Οδύσ­σεια του Καζαν­τζά­κη, έργα του Γκά­τσου κλπ) . Η έκθε­ση αυτή δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στο κοι­νό να έρθει σε επα­φή όχι μόνο με τη ζωγρα­φι­κή αλλά και με τη λογο­τε­χνία. Δίνει, τέλος, την ευκαι­ρία να μελε­τή­σει κανείς παλαιό­τε­ρες εκδό­σεις και να γνω­ρί­σει το πλού­σιο εικο­νο­γρα­φι­κό έργο του Νίκου Χατζη­κυ­ριά­κου-Γκί­κα. Έκθε­ση Χώρος: Πινα­κο­θή­κη Γκί­κα, Κριε­ζώ­του 3 Ημέ­ρες και Ώρες: Τετάρ­τη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το: 10:00 — 18:00 Είσο­δος ελεύ­θε­ρη στις 28 και 29 Απρι­λί­ου, τις υπό­λοι­πες με εισιτήριο

Έκθεση Χαρακτικών ex libris, του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

Διορ­γά­νω­ση: Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος Ενό­τη­τα: Το βιβλίο και οι Τέχνες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στην προ­σπά­θεια ανά­δει­ξης της σύγ­χρο­νης καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας του τόπου μας, το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος /ΕΕΤΕ απευ­θυ­νό­με­νο σε όλα τα μέλη του διορ­γα­νώ­νει την έκθε­ση ex libris, μικρών αυθε­ντι­κών χαρα­κτι­κών, που κατά παρά­δο­ση δηλώ­νουν τον κτή­το­ρα του βιβλί­ου και απο­τε­λούν μια ιδιαί­τε­ρη και πολύ σημα­ντι­κή για την παγκό­σμια ιστο­ρία της χαρα­κτι­κής, κατη­γο­ρία χαρα­κτι­κών έργων. Στο πλαί­σιο της έκθε­σης, θα παρου­σια­στεί ένα εργα­στή­ριο ex libris και θα δοθεί διά­λε­ξη. Μέρες και Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη — Σάβ­βα­το, 10:00 — 20:00, Κυρια­κή 10:00 — 14:00 Χώρος: Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να», Ηρα­κλει­δών 66 Είσο­δος: ελεύθερη
25 Απρι­λί­ου – 29 Μαΐου

Ισλαμική Καλλιγραφία: η τέχνη της Ιρανικής γραφής

Διορ­γά­νω­ση: Μου­σείο Μπε­νά­κη και Μορ­φω­τι­κό Κέντρο Πρε­σβεί­ας Ιράν, με τη στή­ρι­ξη του Δικτύ­ου Πολι­τι­σμού του δήμου Αθη­ναί­ων Ενό­τη­τα: Το βιβλίο και οι Τέχνες

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η έκθε­ση στο­χεύ­ει στην εξοι­κεί­ω­ση των επι­σκε­πτών με την εξέ­λι­ξη της γρα­φής αλλά και με τη σύγ­χρο­νη καλ­λι­γρα­φι­κή δημιουρ­γία. Το πρώ­το της τμή­μα είναι αφιε­ρω­μέ­νο στην ιστο­ρία της καλ­λι­γρα­φί­ας από τον 9ο έως τον 19ο αιώ­να, μέσα από βιβλία και ενε­πί­γρα­φα αντι­κεί­με­να της συλ­λο­γής του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη, καθώς και χει­ρό­γρα­φα της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης, που παρου­σιά­ζο­νται για πρώ­τη φορά. Το δεύ­τε­ρο τμή­μα εστιά­ζει στην τέχνη της σύγ­χρο­νης καλ­λι­γρα­φί­ας, μέσα από τα έργα του Ιρα­νού καλ­λι­γρά­φου Μου­στα­μπά Σαμπ­ζέ με ποι­η­τι­κό και θρη­σκευ­τι­κό περιε­χό­με­νο, τα οποία παρου­σιά­ζο­νται επί­σης για πρώ­τη φορά στο Ελλη­νι­κό κοι­νό Χώρος: Μου­σείο Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης, Αγ. Ασω­μά­των 22 & Διπύ­λου 12 Ημέ­ρες και Ώρες: Πέμ­πτη – Κυρια­κή : 10:00 – 18:00 Είσο­δος στην έκθε­ση συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο εισι­τή­ριο γενι­κής εισό­δου του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης
31. 26 Απρι­λί­ου – 1 Ιουλίου

«Στο εργαστήρι του Αλέξη Ακριθάκη… Γυρίζοντας τον κόσμο με το μυαλό ή με τα μάτια!»

Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων, Στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Οι ιστο­ρί­ες του Αλέ­ξη Ακρι­θά­κη», πραγ­μα­το­ποιεί­ται το εικα­στι­κό εργα­στή­ρι για όλη την οικο­γέ­νεια “Στο εργα­στή­ρι του Αλέ­ξη Ακρι­θά­κη… Γυρί­ζο­ντας τον κόσμο με το μυα­λό ή με τα μάτια!” για παι­διά ηλι­κί­ας 6 έως 12 ετών και τους γονείς τους. Η έκθε­ση παρου­σιά­ζε­ται έως 3 Ιου­νί­ου στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας με τα βιβλια­ρά­κια, τις ιστο­ρί­ες και τα σημειω­μα­τά­ρια του Αλέ­ξη Ακρι­θά­κη (1939–1994) σε επι­μέ­λεια Ντέ­νη Ζαχα­ρό­που­λου με τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή της κόρης του Α. Ακρι­θά­κη, Χλό­ης Geitmann — Ακρι­θά­κη, ενώ πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε συνερ­γα­σία με την Πολι­τι­στι­κή Εται­ρεία Σαρω­νι­κού “Πολύ­τρο­πον”. Στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθη­ναί­ων στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας: στά­ση μετρό Μέα­γρο Μου­σι­κής. Ώρα 19.00

Στη δρά­ση μπο­ρούν να συμ­με­τέ­χουν έως 25 άτο­μα (γονείς και παι­διά), κατό­πιν κρά­τη­σης θέσης στο τηλ. 210 7224238, Δευ­τέ­ρα — Παρα­σκευή, 10.00–13.00.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθηνών»

Λόγω μαζι­κής προ­σέ­λευ­σης του κοι­νού, παρα­τεί­νο­νται οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος» (Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 106). Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται καθη­με­ρι­νά από την Πέμ­πτη στις 19.00.

Πρό­κει­ται για ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της Κατο­χής στην Αθή­να (1941-’44). 14 αφη­γή­σεις. 14 ιστο­ρί­ες. Ένας λαός ενά­ντια στους Ιτα­λούς και Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη συλ­λο­γι­κή μνήμη…

Σκη­νο­θε­σία: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Γιάν­νης Ξυδάς. Ερευ­να — Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξυδάς. Αφή­γη­ση: Ρήγας Αξε­λός. Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας — Μοντάζ: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός. Ηχο­λη­ψία — Μιξάζ: Ανδρέ­ας Γκό­βας. Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: drog_A_tek. Κάμε­ρα: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Χρή­στος Πανά­γος. Απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση: Σέβη Σαλα­γιάν­νη. Μετά­φρα­ση — Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διά­με­σης. Γρα­φι­στι­κή επιμέλεια:Κώστας Μηνα­ΐ­δης. Παρα­γω­γή: Ομά­δα Συλ­λο­γι­κή Μνήμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο