Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 24 Μαΐου

ΜΟΥΣΙΚΗ

“Οι Διδυ­μά­νες” στην Εναλ­λα­κτι­κή Σκη­νή της ΕΛΣ

Οι “Διδυ­μά­νες” είναι ένα σύγ­χρο­νο μου­σι­κό έργο βασι­σμέ­νο πάνω σε μια αλη­θι­νή ιστο­ρία του 19ου αιώ­να στην περιο­χή Μαγα­ζιά των Παξών. Στην ιστο­ρία αυτή, δύο γυναί­κες ενώ­νουν τις μοί­ρες τους, μέσα από ένα δύσκο­λο ταξί­δι ζωής και ‑κυρί­ως- μέσα από την αγά­πη, τη συγ­χώ­ρε­ση και την αυτο­θυ­σία. Το διή­γη­μα μετα­τρά­πη­κε σε έναν παράλ­λη­λο θεα­τρι­κό μονό­λο­γο όπου ο θεα­τής βλέ­πει και κυρί­ως ακού­ει τα πάντα μέσα από τα μάτια και τα χεί­λη των δύο γυναι­κών-πρω­τα­γω­νι­στριών της ιστο­ρί­ας. Το έργο εμπε­ριέ­χει σύγ­χρο­νες επε­ξερ­γα­σί­ες παρα­δο­σια­κών τρα­γου­διών, από δια­φο­ρε­τι­κές περιο­χές της Ελλά­δας, καθώς και και­νού­ρια κομ­μά­τια που γρά­φτη­καν για πολυ­φω­νι­κό σύνο­λο, κρου­στά και μικρό σύνο­λο δωμα­τί­ου. Σύν­θε­ση / Στή­σι­μο παρά­στα­σης: Δήμη­τρα Τρυ­πά­νη. Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος: Ευρι­πί­δου και Λ.Συγγρού. Στις 20.30. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη με δελ­τία προ­τε­ραιό­τη­τας, τα οποία θα δια­νέ­μο­νται δύο ώρες πριν την έναρ­ξη της συναυ­λί­ας από τα Ταμεία της ΕΛΣ.

 ΘΕΑΤΡΟ

Εθνι­κό Θέα­τρο: «Ψηλά από τη γέφυρα»

Ένα από τα εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρα θεα­τρι­κά κεί­με­να του εικο­στού αιώ­να έρχε­ται για πρώ­τη φορά στη σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου μέσα από τη σύγ­χρο­νη και διεισ­δυ­τι­κή ματιά της Νικαί­της Κοντού­ρη. Πρό­κει­ται για το έργο «Ψηλά από τη γέφυ­ρα», του Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα Άρθουρ Μίλ­λερ, ο οποί­ος με αφορ­μή ένα πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός, στή­νει ένα σχε­δόν αστυ­νο­μι­κής ροής δρά­μα, άμε­σα επη­ρε­α­σμέ­νο ως προς τη δομή του από την αρχαία ελλη­νι­κή τραγωδία.

«Μικρό Γκλό­ρια»: «Η Ευθα­λία του Γαλατά»

«Η Ευθα­λία του Γαλα­τά», στο θέα­τρο «Μικρό Γκλό­ρια». Η σκη­νο­θε­σία είναι της Ρέι­νας Εσκε­νά­ζυ και την Ευθα­λία ενσαρ­κώ­νει η Νικο­λέτ­τα Βλα­βια­νού, που έχει κάνει και τη θεα­τρι­κή διασκευή.

Η «Μάντρα» του Αττίκ στο Θέα­τρο Παλλάς

Η θρυ­λι­κή «Μάντρα» του Αττίκ επι­στρέ­φει στο Θέα­τρο Παλ­λάς με ανα­νε­ω­μέ­νη διά­θε­ση κι έναν δυνα­μι­κό θία­σο όπου πρω­τα­γω­νι­στούν ο Αντώ­νης Καφε­τζό­που­λος, ο Άκης Σακελ­λα­ρί­ου, η Κατε­ρί­να Παπου­τσά­κη, η Νάντια Κοντο­γε­ώρ­γη, ο Μίνως Θεο­χά­ρης, ο Κων­στα­ντί­νος Ασπιώ­της, καθώς και μια μεγά­λη ομά­δα από ταλα­ντού­χους ηθο­ποιούς, τρα­γου­δι­στές, μουσικούς.

«Ο Γλά­ρος» στο Υπόγειο

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αντον Τσέ­χοφ «Ο Γλά­ρος», που εγκαι­νί­α­σε το Θέα­τρο Τέχνης της Μόσχας, ανε­βαί­νει για πρώ­τη φόρα στο Υπό­γειο του Θεά­τρου Τέχνης «Κάρο­λος Κουν» (Πεσμα­ζό­γλου 5, τηλέ­φω­νο 2103228706), με έναν θία­σο εξαι­ρε­τι­κών ηθοποιών.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εργα των Γιάν­νη Βαλυ­ρά­κη, Μαρ­σέ­λο Ρικάρ­ντο Ζεμπά­λος, Πολ Οζ συνα­ντιού­νται στην έκθε­ση «Crossroads» της Blender

Gallery στις 7 μ.μ. Ζησι­μο­πού­λου 4, Γλυφάδα

Έκθε­ση χαρακτικής

Πρω­τό­τυ­πα χαρα­κτι­κά έργα ex-libris ( «εκ των βιβλί­ων» ή με τον ελλη­νι­κό δόκι­μο όρο «Βιβλιό­ση­μο») συγκε­ντρώ­νει η έκθε­ση Ex-libris που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος. Στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να» :Ηρα­κλει­δών 66 και Θεσ­σα­λο­νί­κης, Θησείο, παλιό πιλο­ποιείο Ηλία Που­λό­που­λου). Ώρα 19.30 Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ η ζωγρα­φι­κή, η εικο­νο­γρά­φη­ση και οι παράλ­λη­λες διαδρομές

Συνε­χί­ζε­ται η ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Μιχά­λη Νικο­λι­νά­κου μέχρι και την Πέμ­πτη 31 Μάη. Στην έκθε­ση που διορ­γα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρου­σιά­ζο­νται έργα και τεκ­μή­ρια από το πλου­σιό­τα­το αρχείο του ζωγρά­φου, που ανή­κει στο γιο του καλ­λι­τέ­χνη Νίκο Νικο­λι­νά­κο. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει ιδιαί­τε­ρες πλευ­ρές του ζωγρα­φι­κού έργου του και να απο­κτή­σει μια εικό­να της ακμαί­ας πολυ­μέ­ρειάς του μέσα από εικο­νο­γρα­φι­κές, γελοιο­γρα­φι­κές και γρα­φι­στι­κές δημιουρ­γί­ες του καλλιτέχνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
“ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ”
Ραι­δε­στού 32 & Π. Τσαλ­δά­ρη, Νίκαια

Δύο κεντήματα

«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΚΟΣ — ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΥΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» στο Μου­σείο Μπενάκη/Κλωστοϋφαντουργία Μέντης.

Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει δύο κεντή­μα­τα που υλο­ποι­ή­θη­καν από το 2013 έως το 2016, με τίτλους «Κέντη­μα I: Le merveilleux tableau d’ Edvard Munch a Paris» και «Το κέντη­μα ΙI», τα οποία απο­τε­λούν προ­ϊ­όν συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ του εικα­στι­κού Στέ­φα­νου Ρόκου και της αρχι­τε­κτό­νισ­σας Αντιό­πης Παντα­ζή. Με αφορ­μή την ατο­μι­κή του έκθε­ση «Η επο­χή του ηλε­κτρι­σμού», ο Στέ­φα­νος Ρόκος ζήτη­σε από την Αντιό­πη Παντα­ζή τη μετα­φο­ρά δύο ζωγρα­φι­κών έργων σε εργό­χει­ρο κι εκεί­νη τα ενέ­γρα­ψε σε κεντη­μέ­νη εκδοχή.

Διάρ­κεια έκθε­σης: 9/5 — 28/7/2018

Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη έως Σάβ­βα­το: 10.00 — 15.00

Δευ­τέ­ρα και Κυρια­κή: Κλειστά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο