Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 25 Μαΐου

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Άνοι­ξη βιδω­τό φιλί» (Ο. Ελύ­της – Τα ετεροθαλή)

Κύκλος ανοι­ξιά­τι­κων συναυ­λιών αφιε­ρω­μέ­νων στο σύγ­χρο­νο ελλη­νι­κό τραγούδι.

Στην αίθου­σα «Κ. Παλα­μάς» του ιστο­ρι­κού φιλο­λο­γι­κού συλ­λό­γου, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συναυ­λί­ες αφιε­ρω­μέ­νες σε σπου­δαί­ους Έλλη­νες συν­θέ­τες και ποι­η­τές από τις 21/04 εώς και τις 26/05 με την συμ­με­το­χή ταλα­ντού­χων ερμη­νευ­τών της νεό­τε­ρης γενιάς.

 ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ομα­δι­κή έκθε­ση “Η Ακρό­πο­λη στο Βυθό” στην ΑΣΚΤ

Εγκαι­νιά­ζε­ται η έκθε­ση με τίτλο “Η Ακρό­πο­λη στο Βυθό”, που έχει ως αφε­τη­ρία τα λεγό­με­να citadels on ships τα οποία είναι δωμά­τια ασφα­λεί­ας κρυμ­μέ­να μέσα σε πολε­μι­κά πλοία ή ακό­μα και σε μεγά­λα σκά­φη ανα­ψυ­χής. Η έκθε­ση στο­χεύ­ει να προσ­διο­ρί­σει δια­φο­ρε­τι­κά την έννοια του οχυ­ρού, του ορί­ου, της μνή­μης, της κατοί­κη­σης, του απο­κλει­σμού και του εγκλει­σμού, σε σχέ­ση με τη συλ­λο­γι­κή και την ατο­μι­κή σφαί­ρα. Σε μια επο­χή αστα­θών αξιών και συνε­χών αλλα­γών των κοι­νω­νι­κών παρα­μέ­τρων, η θέση του ατό­μου και του συνό­λου ορί­ζε­ται από μια επι­σφα­λή συν­θή­κη μέσα στην οποία βάλ­λο­νται οι κοι­νω­νι­κές αξί­ες. Στην Α.Σ.Κ.Τ. — Εκθε­σια­κός Χώρος “Νίκος Κεσ­σαν­λής” (Πει­ραιώς 256). Τηλ.: 210 4801315, 210 3817643. Ώρα εγκαι­νί­ων: 7.30 μμ. Είσο­δος ελεύθερη.

«Μαθαί­νο­ντας τον ‘Αλλον» στην Ολυ­μπια­κή Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Αμαρουσίου

Η εκδή­λω­ση, που τελεί­ται στο πλαί­σιο της δρά­σης «Μαθαί­νο­ντας τον ‘Αλλο», περι­λαμ­βά­νει δύο εκθέ­σεις, μία έκθε­ση ζωγρα­φι­κής και μία φωτο­γρα­φί­ας. Πρό­κει­ται για την έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιάν­νη Χρη­στά­κου «Με το βλέμ­μα στον χάρ­τη» και της έκθε­σης φωτο­γρα­φί­ας του Σπύ­ρου Βαγ­γε­λά­κη «Το άλλο πρό­σω­πο». Η δρά­ση στο­χεύ­ει στον κοι­νω­νι­κό διά­λο­γο για το προ­σφυ­γι­κό ζήτη­μα και τελεί υπό την αιγί­δα της Κεντρι­κής Ένω­σης Δήμων Ελλά­δος. Στην Ολυ­μπια­κή Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Αμα­ρου­σί­ου «Σπύ­ρος Λού­ης» (Πλα­τεία Ηρώ­ων — ένα­ντι Βασ. Σοφί­ας 85, Μαρού­σι). Τηλ.: 210 8067222. Ώρα 20:00. Είσο­δος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι Χαμέ­νες Ιστο­ρί­ες του Κυρί­ου Ναπο­λέ­ο­ντα» στο Ιδιόμελο

Τέσ­σε­ρα διη­γή­μα­τα του ποι­η­τή του μεσο­πο­λέ­μου Ναπο­λέ­ο­ντα Λαπα­θιώ­τη. Τέσ­σε­ρις δια­φο­ρε­τι­κές ιστο­ρί­ες μάς μιλούν για τον έρω­τα, τα θέλω, τα όνει­ρα, τις αδυ­να­μί­ες, τους φόβους, τα λάθη, για όσα δεν θα έρθουν πια και για το πώς η ζωή μπο­ρεί να μετα­τρα­πεί από παρά­δει­σος σε κόλα­ση. Ήρω­ες που αντι­με­τω­πί­ζουν τη ζωή πολ­λές φορές με μια εσω­τε­ρι­κή βαθιά ενσυ­ναί­σθη­ση και άλλες φορές με μια σαρ­κα­στι­κή χιου­μο­ρι­στι­κή διά­θε­ση. Κεί­με­να: Ναπο­λέ­ων Λαπα­θιώ­της, Ελέ­νη Χαλ­κού­ση. Σκη­νο­θε­σία: Μαρία Κου­θού­ρη. Παί­ζουν οι Μαρία Κου­θού­ρη, Ελευ­θε­ρία Κρα­τη­μέ­νου, Μαρία Κοντο­γού­ρη. Στον Χώρο Τέχνης «Ιδιό­με­λο» ( Βενι­ζέ­λου 17 και Βασι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου, Μαρού­σι). Τηλ.: 210 6817042. Εισιτ.: 7–12 ευρώ.

«Ο Γλά­ρος» στο Υπόγειο

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αντον Τσέ­χοφ «Ο Γλά­ρος», που εγκαι­νί­α­σε το Θέα­τρο Τέχνης της Μόσχας, ανε­βαί­νει για πρώ­τη φόρα στο Υπό­γειο του Θεά­τρου Τέχνης «Κάρο­λος Κουν» (Πεσμα­ζό­γλου 5, τηλέ­φω­νο 2103228706), με έναν θία­σο εξαι­ρε­τι­κών ηθοποιών.

«Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά»

Οι «Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά» σε κεί­με­νο και σκη­νο­θε­σία της Άννας Σεβα­στής Τζί­μα. Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είναι του Θωμά Κιν­δύ­νη και η διδα­σκα­λία ρόλων του Ανδρο­κλή Δεληο­λά­νη. Την πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή της παρά­στα­σης υπο­γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μπερ­λής από τα Διά­φα­να Κρίνα.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εργα των Γιάν­νη Βαλυ­ρά­κη, Μαρ­σέ­λο Ρικάρ­ντο Ζεμπά­λος, Πολ Οζ συνα­ντιού­νται στην έκθε­ση «Crossroads» της Blender Gallery στις 7 μ.μ. Ζησι­μο­πού­λου 4, Γλυφάδα

Εκθε­ση ζωγραφικής 

Εκθε­ση ζωγρα­φι­κής των Ουρα­νί­ας Βολο­νά­κη και Εύας Μελά, γκα­λε­ρί Χρυ­σό­θε­μις, Καλο­γρέ­ζης 14 Χαλάν­δρι. Εγκαί­νια: Παρα­σκευή 18 Μαϊ­ου 2018, ώρα 19.30

Έκθε­ση χαρακτικής

Πρω­τό­τυ­πα χαρα­κτι­κά έργα ex-libris ( «εκ των βιβλί­ων» ή με τον ελλη­νι­κό δόκι­μο όρο «Βιβλιό­ση­μο») συγκε­ντρώ­νει η έκθε­ση Ex-libris που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος. Στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Μελί­να» :Ηρα­κλει­δών 66 και Θεσ­σα­λο­νί­κης, Θησείο, παλιό πιλο­ποιείο Ηλία Που­λό­που­λου). Ώρα 19.30 Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Δύο κεντή­μα­τα

«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΚΟΣ — ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΥΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» στο Μου­σείο Μπενάκη/Κλωστοϋφαντουργία Μέντης.

Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει δύο κεντή­μα­τα που υλο­ποι­ή­θη­καν από το 2013 έως το 2016, με τίτλους «Κέντη­μα I: Le merveilleux tableau d’ Edvard Munch a Paris» και «Το κέντη­μα ΙI», τα οποία απο­τε­λούν προ­ϊ­όν συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ του εικα­στι­κού Στέ­φα­νου Ρόκου και της αρχι­τε­κτό­νισ­σας Αντιό­πης Παντα­ζή. Με αφορ­μή την ατο­μι­κή του έκθε­ση «Η επο­χή του ηλε­κτρι­σμού», ο Στέ­φα­νος Ρόκος ζήτη­σε από την Αντιό­πη Παντα­ζή τη μετα­φο­ρά δύο ζωγρα­φι­κών έργων σε εργό­χει­ρο κι εκεί­νη τα ενέ­γρα­ψε σε κεντη­μέ­νη εκδοχή.

Διάρ­κεια έκθε­σης: 9/5 — 28/7/2018

Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη έως Σάβ­βα­το: 10.00 — 15.00

Δευ­τέ­ρα και Κυρια­κή: Κλειστά

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθηνών»

Λόγω μαζι­κής προ­σέ­λευ­σης του κοι­νού, παρα­τεί­νο­νται οι προ­βο­λές του ντο­κι­μα­ντέρ «Οι παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος» (Λεω­φό­ρου Συγ­γρού 106). Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται καθη­με­ρι­νά από την Πέμ­πτη στις 19.00.

Πρό­κει­ται για ένα ντο­κι­μα­ντέρ για την ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση την περί­ο­δο της Κατο­χής στην Αθή­να (1941-’44). 14 αφη­γή­σεις. 14 ιστο­ρί­ες. Ένας λαός ενά­ντια στους Ιτα­λούς και Γερ­μα­νούς κατα­κτη­τές και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους. Ένα ντο­κι­μα­ντέρ για τη συλ­λο­γι­κή μνήμη…

Σκη­νο­θε­σία: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Γιάν­νης Ξυδάς. Ερευ­να — Σενά­ριο: Γιάν­νης Ξυδάς. Αφή­γη­ση: Ρήγας Αξε­λός. Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας — Μοντάζ: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός. Ηχο­λη­ψία — Μιξάζ: Ανδρέ­ας Γκό­βας. Πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή: drog_A_tek. Κάμε­ρα: Ξενο­φώ­ντας Βαρ­δα­ρός, Χρή­στος Πανά­γος. Απο­μα­γνη­το­φώ­νη­ση: Σέβη Σαλα­γιάν­νη. Μετά­φρα­ση — Υπο­τι­τλι­σμός: Ηλί­ας Διά­με­σης. Γρα­φι­στι­κή επιμέλεια:Κώστας Μηνα­ΐ­δης. Παρα­γω­γή: Ομά­δα Συλ­λο­γι­κή Μνήμη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο