Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Michael Kiwanuka στην Αθήνα

Ενα από τα πιο «καυ­τά» ονό­μα­τα της ευρω­παϊ­κής μου­σι­κής σκη­νής, ο Βρε­τα­νός Michael Kiwanuka, έρχε­ται για πρώ­τη φορά στην Αθή­να και το Gazi Music Hall, προ­σκε­κλη­μέ­νος του Release Athens. Ο τρα­γου­δο­ποιός, που τάρα­ξε τα νερά πέρυ­σι ανε­βαί­νο­ντας στο Νο 1 των βρε­τα­νι­κών τσαρτ με το άλμπουμ «Love and Hate», φέρ­νει και στα μέρη μας έναν νέο άνε­μο στον χώρο της σόουλ και της φολκ-ροκ μου­σι­κής. Μετά την επι­τυ­χία αυτή, ο Kiwanuka θεω­ρεί­ται ήδη ένα από τα ονό­μα­τα που όχι μόνο θα συνε­χί­σουν να μας απα­σχο­λούν μέσα στα επό­με­να χρό­νια, αλλά που σε μεγά­λο βαθ­μό θα προσ­διο­ρί­σουν τις εξε­λί­ξεις στην παγκό­σμια μου­σι­κή σκη­νή. Στις 8 μ.μ.  Ιερά Οδός 7

Νέοι και παι­διά τρα­γου­δούν μαζί

Παι­δι­κές και νεα­νι­κές φωνές ενώ­νο­νται στο Μέγα­ρο, σε μια ξεχω­ρι­στή συνά­ντη­ση χορω­διών από την Αττι­κή, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κέρ­κυ­ρα. Μια συναυ­λία με τρα­γού­δια Ελλή­νων και ξένων συν­θε­τών από τη ροκ-ποπ σκη­νή και τον κινη­μα­το­γρά­φο, με δημο­φι­λή απο­σπά­σμα­τα έργων κλα­σι­κής αλλά και παρα­δο­σια­κής μου­σι­κής. Βασ. Σοφί­ας και Κόκκαλη

Μάνος Χατζι­δά­κις «Ελλάς η χώρα των ονεί­ρων» στο Ηρώδειο

Με μία μεγά­λη συναυ­λία στο Ηρώ­δειο συνε­χί­ζε­ται η συστη­μα­τι­κή παρου­σί­α­ση του έργου του Μάνου Χατζι­δά­κι υπό την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Γιώρ­γου Χατζι­δά­κι. Στο πρώ­το μέρος της συναυ­λί­ας θα παρου­σια­στεί για πρώ­τη φορά το έργο «Ελλάς η χώρα των ονεί­ρων» που γρά­φτη­κε για ένα γερ­μα­νι­κό ντο­κι­μα­ντέρ του Wolfrang Mueller ‑Sehn (1960–1961) το οποίο είχε θέμα την Ελλά­δα. Το δεύ­τε­ρο μέρος απο­τε­λεί­ται από τέσ­σε­ρις κύκλους τρα­γου­διών που γρά­φτη­καν για το θέα­τρο αλλά στη συνέ­χεια αυτο­νο­μή­θη­καν ως ολο­κλη­ρω­μέ­να έργα: «Κύκλος με την κιμω­λία», «Παρα­μύ­θι χωρίς όνο­μα», «Από­ψε αυτο­σχε­διά­ζου­με», «Οδός ονεί­ρων». Τρα­γου­δούν: Ελε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη, Δήμη­τρα Σελε­μί­δου. Το «Μου­σι­κό Σύνο­λο Μάνος Χατζι­δά­κις» και τη Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών διευ­θύ­νει ο Λου­κάς Καρυ­τι­νός. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Από 20 έως 65 ευρώ.

• Τελευ­ταία συναυ­λία του κύκλου «Νύχτες Κλα­σι­κής Μου­σι­κής στη Γεν­νά­δειο» με τη συμ­με­το­χή των Elena Perroni, Aaron Crouch, Michael Rusinek, clarinet, Mikael Eliasen κ.ά. στις 8.30 μ.μ. στη Γεν­νά­δειο Βιβλιο­θή­κη (Ανα­πή­ρων Πολέ­μου 9).

• Ακρό­α­ση για στε­λέ­χω­ση της Παι­δι­κής Χορω­δί­ας του Εθνι­κού Ωδεί­ου στις 10.30 μ.μ. στο κεντρι­κό κτί­ριο του Ωδεί­ου (Μάγερ 18). Η συμ­με­το­χή είναι δωρε­άν και απευ­θύ­νε­ται σε παι­διά από 7 ετών.

• Αφιέ­ρω­μα στον Δημή­τρη Λάγιο στις 8.30 μ.μ. στο Αλσος Νέας Σμύρ­νης. Συμ­με­τέ­χουν οι Ειρή­νη Καρα­γιάν­νη, Δώρος Δημο­σθέ­νους, Χρή­στος Θηβαί­ος κ.ά.

• Συναυ­λία των Human Touch στις 10.30 μ.μ. στο «Αλι­κο» (Αγ. Δημη­τρί­ου 16).

• Οι φινα­λίστ του 9ου Masterclass Διεύ­θυν­σης Ορχή­στρας διευ­θύ­νουν τη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα του Δήμου Αθη­ναί­ων στις 8.30 μ.μ. στον κήπο του Κέντρου Τεχνών.

• Βρα­διά ηλε­κτρο­νι­κής μου­σι­κής με τον Serafim Tsotsonis στις 9 μ.μ. στα Πανο­ρα­μι­κά Σκα­λιά του ΚΠΙΣΝ. Είσο­δος ελεύθερη.

• Συνά­ντη­ση παι­δι­κών και νεα­νι­κών χορω­διών από την Αττι­κή, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κέρ­κυ­ρα στις 8.30 μ.μ. στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθηνών.

ΘΕΑΤΡΟ

Παρα­δο­σια­κά «Ακό­μα πιο βρώ­μι­κα παραμύθια»

Μετά τα επι­τυ­χη­μέ­να «Βρώ­μι­κα παρα­μύ­θια», η ομά­δα Απει­ρον επι­στρέ­φει με μια νέα σει­ρά παρα­στά­σε­ων, υπό τον τίτλο «Ακό­μα πιο βρώ­μι­κα παρα­μύ­θια». Η Θάλεια Γρί­βα επι­λέ­γει και σκη­νο­θε­τεί τολ­μη­ρά και παρά­δο­ξα παρα­μύ­θια από την ελλη­νι­κή παρά­δο­ση, στο Black Box του 104. Στις 9 μ.μ. Ευμολ­πι­δών 41

«Ιππής» του Αρι­στο­φά­νη στο Άλσος Βεΐκου

Η θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ θα παρου­σιά­σει την παρά­στα­ση «Ιππής» του Αρι­στο­φά­νη στο ανοι­κτό θέα­τρο του άλσους Βεΐ­κου, στο Γαλά­τσι, το Σάβ­βα­το 30 Σεπτέμ­βρη, στις 8 μ.μ.

H εκδή­λω­ση οργα­νώ­νε­ται από το Σύν­δε­σμο Συντα­ξιού­χων Πολι­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας για την καλύ­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία και ενί­σχυ­ση της παν­συ­ντα­ξιου­χι­κής συγκέ­ντρω­σης που θα γίνει στην Αθή­να στις 3 Οκτώ­βρη, στις 10.00 το πρωί, στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για όλους.

«Η Παρέ­λα­ση» της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη στο Θέα­τρο της Οδού Κεφαλληνίας

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη «Η Παρέ­λα­ση» σε σκη­νο­θε­σία και ερμη­νεία Κων­στα­ντί­νου Μάρ­κελ­λου και Ελέ­νης Στερ­γί­ου επι­στρέ­φει, μετά την επι­τυ­χη­μέ­νη περιο­δεία του σε πόλεις της Ελλά­δας, στο Θέα­τρο της Οδού Κεφαλληνίας‑Β’ σκη­νή (Κεφαλ­λη­νί­ας 18, Κυψέ­λη) μόνο για λίγες παρα­στά­σεις. Έως τις 29 Οκτω­βρί­ου. Στις 21:00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Από 5 έως 12 ευρώ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εκθε­ση που ιχνη­λα­τεί την ιστο­ρία της εται­ρεί­ας κερα­μι­κών ΙΚΑΡΟΣ της Ρόδου εγκαι­νιά­στη­κε στο Μου­σείο Μπε­νά­κη της οδού Κουμπάρη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

• Εκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας της Ευγε­νί­ας Κου­μά­ντα­ρου με τίτλο «Πέρα από το Λευ­κό» εγκαι­νιά­ζε­ται στις 7 μ.μ. στο Ευρω­παϊ­κό Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Δελφών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

• Μπα­ζάρ βιβλί­ων των εκδό­σε­ων του ΜΙΕΤ και του ΕΛΙΑ σήμε­ρα και αύριο από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ. στην αυλή του ΜΙΕΤ (Θου­κυ­δί­δου 13, Πλάκα).

Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα για παι­διά και βρέφη

Από το Σάβ­βα­το 30 Σεπτεμ­βρί­ου ξεκι­νούν τα εργα­στή­ρια και οι εκπαι­δευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες για παι­διά από 18 μηνών έως 8 ετών στο Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης με εικα­στι­κά, παρα­μύ­θια, μου­σι­κο­κι­νη­τι­κή, ρομπο­τι­κή, φυσι­κές επι­στή­μες και βιω­μα­τι­κές δρά­σεις. Ανα­λυ­τι­κά, κάθε Σάβ­βα­το στις 11 π.μ. διορ­γα­νώ­νε­ται το εικα­στι­κό εργα­στή­ρι «Μικροί Καλ­λι­τέ­χνες» για παι­διά 4–7 ετών, ενώ στις 12 τα «Παρα­μυ­θο­σάβ­βα­τα» για παι­διά 2–4 ετών. Στις 5 μ.μ. σει­ρά έχουν οι «Μικροί Προ­γραμ­μα­τι­στές» με εκπαι­δευ­τι­κή ρομπο­τι­κή για παι­διά 4–7 ετών.

Κάθε Κυρια­κή στις 11 π.μ. γίνο­νται τα «Μαγι­κά Πει­ρά­μα­τα», ένα εργα­στή­ρι φυσι­κών επι­στη­μών για παι­διά 5–8 ετών. Την ίδια ώρα, βρέ­φη 18–28 μηνών ασχο­λού­νται με τα «Παι­χνι­δο­κα­μώ­μα­τα», ενώ κάθε δεύ­τε­ρη Κυρια­κή του μήνα στις 11 π.μ. το μου­σείο διορ­γα­νώ­νει «Μια δια­φο­ρε­τι­κή βόλ­τα στο Νέο Μου­σείο της Ακρό­πο­λης» για παι­διά 4–8 ετών.

Τέλος, κάθε Κυρια­κή στις 12 διορ­γα­νώ­νε­ται το πολυ­θε­μα­τι­κό εργα­στή­ρι «Σκα­ντα­λο­τε­χνί­ες» για παι­διά 3–5 ετών.

Μου­σείο Σχο­λι­κής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης, Τρι­πό­δων 23, Πλάκα

Σύνταγ­μα: Θεα­τρι­κή-Εικα­στι­κή Δρά­ση για την άνο­δο του Ναζι­σμού στην Ευρώπη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο