Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 9 Ιουνίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Σωκρά­της για τον Θανάση

Σε μία ξεχω­ρι­στή σύμπρα­ξη, ο Θανά­σης Παπα­κων­στα­ντί­νου και ο Σωκρά­της Μάλα­μας (φωτ.) υπο­δέ­χο­νται το κοι­νό στην πλα­τεία Νερού. Οι δύο τους συνερ­γά­στη­καν στον δίσκο «Στό­μα που γελά», με κομ­μά­τια του Θανά­ση που ερμη­νεύ­ει ο Σωκρά­της. Οι πόρ­τες ανοί­γουν στις 5.30 μ.μ. Πλα­τεία Νερού, Φάλη­ρο  Εισι­τή­ρια: 13 ευρώ (προ­πώ­λη­ση) και 15 ευρώ (ταμείο).

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Στην Ακα­δη­μία Πλάτωνος

Το φεστι­βάλ «ΕlaiΩ­nas» επι­στρέ­φει για τέταρ­τη χρο­νιά με άξο­να την έννοια της ελευ­θε­ρί­ας και έμπνευ­ση τα έργα του Παπα­δια­μά­ντη. Αρχή με το μου­σι­κό παρα­μύ­θι «Το φυλα­χτό» από το κουι­ντέ­ντο με άρπα της Κρα­τι­κής Ορχή­στρας Αθη­νών στις 8.30 μ.μ. στο Πάρ­κο Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος. Μονα­στη­ρί­ου 136

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

«Οι αμέ­τρη­τες όψεις του Ωραί­ου» στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο

Η νέα περιο­δι­κή έκθε­ση του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου «Οι αμέ­τρη­τες όψεις του Ωραί­ου» ανα­δει­κνύ­ει τις δια­φο­ρε­τι­κές εκφρά­σεις αισθη­τι­κής σε ετε­ρο­γε­νή κοι­νω­νι­κά και πολι­τι­σμι­κά περι­βάλ­λο­ντα από τη νεο­λι­θι­κή περί­ο­δο μέχρι την ύστε­ρη αρχαιό­τη­τα, αξιο­ποιώ­ντας το εξαι­ρε­τι­κά ευρύ χρο­νο­λο­γι­κό φάσμα που καλύ­πτουν οι συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου. Τρια­κό­σιες σαρά­ντα αρχαιό­τη­τες από τις πλού­σιες συλ­λο­γές του σε συν­δυα­σμό με σύγ­χρο­να ψηφια­κά μέσα, προ­σφέ­ρουν μια αισθη­τι­κή παν­δαι­σία και υπό­σχο­νται ένα ταξί­δι στον χρό­νο γεμά­το αισθη­τι­κές απο­λαύ­σεις. Στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο (Πατη­σί­ων 44, Αθή­να). Τηλ: 213214 4856–8. Ώρες λει­τουρ­γί­ας (θερι­νό ωρά­ριο ως 31/10): Δευ­τέ­ρα 13:00–20:00, Τρί­τη-Κυρια­κή 08:00–20:00.

ΘΕΑΤΡΟ

Στα ξένα Έλλη­νας και στην Ελλά­δα «ξένος»

Το έργο του Θανά­ση Σκρου­μπέ­λου σκη­νο­θε­τεί ο Γιώρ­γος Σου­ξές. Μια παρά­στα­ση για την ιστο­ρία ενός μετα­νά­στη με ανα­φο­ρά στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία και στην ξενι­τιά, στις σχέ­σεις των λαών, στην ίδια την ζωή! Η δρά­ση τοπο­θε­τεί­ται στη Γερ­μα­νία τη δεκα­ε­τία του ’60, αλλά δεν ξεκι­νά από εκεί…Ερμηνεύουν οι Λευ­τέ­ρης Ελευ­θε­ρί­ου και Γιώρ­γος Σου­ξές. Θέα­τρο Αθη­νών: Βου­κου­ρε­στί­ου 10 .Τηλ.2103312313, 2121050020 Ώρα 21.15 Εισι­τή­ρια 15 ευρώ, 12 ευρώ. Διάρ­κεια παρά­στα­σης 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα.

Κάσ­συ

Τέσ­σε­ρις γυναί­κες ηθο­ποιοί (Μυρ­τώ Αλι­κά­κη, Αμα­λία Αρσέ­νη, Φαίη Ξυλά, Λένα Ουζου­νί­δου) συνα­ντούν τέσ­σε­ρις γυναί­κες σκη­νο­θέ­τες (Κίρ­κη Καρα­λή, Λιλ­λυ Μελε­μέ, Ρου­μπί­νη Μοσχο­χω­ρί­τη, Κυρια­κή Σπα­νού) και έτσι προ­κύ­πτει η θεα­τρι­κή «Κάσ­συ». Ένα έργο του Ανδρέα Φλου­ρά­κη, που έχει αφορ­μή την ιστο­ρία της μυθο­λο­γι­κής Κασ­σάν­δρας. Η «Κάσ­συ» είναι ένας αρχαιό­θε­μος μονό­λο­γος. Με βάση την τρα­γι­κή Κασ­σάν­δρα διε­ρευ­νά την τρα­γω­δία του ανθρώ­που, που ενώ ξέρει τις συνέ­πειες συγκε­κρι­μέ­νων επι­λο­γών του, εντού­τοις δεν μπο­ρεί ή δεν θέλει να τις εμπο­δί­σει. Από Μηχα­νής Θέα­τρο (Μετα­ξουρ­γείο, τηλ. 2105231131). Ώρα: 18.00.

 «Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά»

Οι «Μορ­φές Έκφρα­σης» παρου­σιά­ζουν το θεα­τρι­κό έργο «Ευ-γενιά» σε κεί­με­νο και σκη­νο­θε­σία της Άννας Σεβα­στής Τζί­μα. Η καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια είναι του Θωμά Κιν­δύ­νη και η διδα­σκα­λία ρόλων του Ανδρο­κλή Δεληο­λά­νη. Την πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή της παρά­στα­σης υπο­γρά­φει ο Πανα­γιώ­της Μπερ­λής από τα Διά­φα­να Κρίνα.

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εκθε­ση ζωγραφικής 

Εκθε­ση ζωγρα­φι­κής των Ουρα­νί­ας Βολο­νά­κη και Εύας Μελά, γκα­λε­ρί Χρυ­σό­θε­μις, Καλο­γρέ­ζης 14 Χαλάν­δρι.

 

Δύο κεντήματα

«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΚΟΣ — ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΥΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» στο Μου­σείο Μπενάκη/Κλωστοϋφαντουργία Μέντης.

Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει δύο κεντή­μα­τα που υλο­ποι­ή­θη­καν από το 2013 έως το 2016, με τίτλους «Κέντη­μα I: Le merveilleux tableau d’ Edvard Munch a Paris» και «Το κέντη­μα ΙI», τα οποία απο­τε­λούν προ­ϊ­όν συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ του εικα­στι­κού Στέ­φα­νου Ρόκου και της αρχι­τε­κτό­νισ­σας Αντιό­πης Παντα­ζή. Με αφορ­μή την ατο­μι­κή του έκθε­ση «Η επο­χή του ηλε­κτρι­σμού», ο Στέ­φα­νος Ρόκος ζήτη­σε από την Αντιό­πη Παντα­ζή τη μετα­φο­ρά δύο ζωγρα­φι­κών έργων σε εργό­χει­ρο κι εκεί­νη τα ενέ­γρα­ψε σε κεντη­μέ­νη εκδοχή.

Διάρ­κεια έκθε­σης: 9/5 — 28/7/2018

Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη έως Σάβ­βα­το: 10.00 — 15.00

Δευ­τέ­ρα και Κυρια­κή: Κλειστά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο