Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 14 Ιουνίου

ΧΟΡΟΣ

Στα βήμα­τα ενός έρωτα

Η χορο­γρα­φία της ταλα­ντού­χου χορο­γρά­φου Σάσα Βαλτς παρου­σιά­ζε­ται στο κάτω φουα­γιέ του Ινστι­τού­του Γκαί­τε χάρη στην προ­βο­λή της όπε­ρας του Χέν­ρι Πέρ­σελ «Διδώ και Αινεί­ας». Η πλο­κή δίνει έμπνευ­ση για μια σύγ­χρο­νη μελέ­τη της χορευ­τι­κής έκφρα­σης. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη. 11 π.μ. — 8 μ.μ. Ομή­ρου 14–16.

MOYΣΙΚΗ

Eλευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη-ΤΑΚΙΜ στο Ηρώδειο

Η Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη συνα­ντά τους ΤΑΚΙΜ, από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα σύνο­λα της χώρας, που ταξι­δεύ­ουν την παρα­δο­σια­κή και όχι μόνο μου­σι­κή στις νεό­τε­ρες γενιές με φρέ­σκια ματιά και σύγ­χρο­νο ήχο. Για τη συναυ­λία στο Ηρώ­δειο θα δια­σκευά­σουν τρα­γού­δια της Ελευ­θε­ρί­ας Αρβα­νι­τά­κη από τα 30 χρό­νια της καριέ­ρας της. Στη συναυ­λία συμ­με­τέ­χει η Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα Νέων Μεγά­ρου Μου­σι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης (MOYSA), που ιδρύ­θη­κε τον Μάρ­τιο του 2015, ως μία κοι­νό­τη­τα νέων μου­σι­κών, ηλι­κί­ας οκτώ έως 25 ετών, από τη βόρεια Ελλά­δα και άλλες περιο­χές της χώρας. Μία ξεχω­ρι­στή μου­σι­κή συνά­ντη­ση, υπό τη μου­σι­κή διεύ­θυν­ση του Νίκου Πλα­τύ­ρα­χου. Στις 21:00. Εισι­τή­ρια: Από 12 έως 50 ευρώ.

Η Πέν­νυ Μπαλ­τα­τζή στον Κήπο του Μεγάρου

Για ένα­τη συνε­χή χρο­νιά ο Κήπος του Μεγά­ρου υπό­σχε­ται βρα­διές χαλα­ρές, κάτω από το φως του φεγ­γα­ριού. Ήχοι ποπ, ροκ, τζαζ, και βέβαια κλα­σι­κοί, με φόντο τα μακρι­νά φώτα της πόλης. Η Πέν­νυ Μπαλ­τα­τζή παρου­σιά­ζει, με τη νέα μπά­ντα της, παλιά και πρό­σφα­τα τρα­γού­δια της, μαζί με δια­σκευ­ές από την ελλη­νι­κή και διε­θνή δισκο­γρα­φία. Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και Κόκ­κα­λη). Στις 21:00. Εισι­τή­ρια: 10 ευρώ (τιμή προ­πώ­λη­σης), 12 ευρώ (τιμή κατά την είσοδο).

«Ελλη­νο­φρε­νο­βλα­βί­ω­ση»

Ο Φοί­βος Δελη­βο­ριάς παρου­σιά­ζει στην Ταρά­τσα του την επι­θε­ώ­ρη­ση «Ελλη­νο­φρε­νο­βλα­βί­ω­ση» με τους Σπύ­ρο Γραμ­μέ­νο, Απο­στό­λη Μπαρ­μπα­γιάν­νη, Μάκη Παπα­δη­μη­τρί­ου και τον Γιώρ­γο Χατζη­παύ­λου. Στις 9 μ.μ. Ιερά Οδός 13, Γκάζι

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εργα των Γιάν­νη Βαλυ­ρά­κη, Μαρ­σέ­λο Ρικάρ­ντο Ζεμπά­λος, Πολ Οζ συνα­ντιού­νται στην έκθε­ση «Crossroads» της Blender

Gallery στις 7 μ.μ. Ζησι­μο­πού­λου 4, Γλυφάδα

 

Δύο κεντή­μα­τα

«ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΚΟΣ — ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΥΟ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ» στο Μου­σείο Μπενάκη/Κλωστοϋφαντουργία Μέντης.

Η έκθε­ση περι­λαμ­βά­νει δύο κεντή­μα­τα που υλο­ποι­ή­θη­καν από το 2013 έως το 2016, με τίτλους «Κέντη­μα I: Le merveilleux tableau d’ Edvard Munch a Paris» και «Το κέντη­μα ΙI», τα οποία απο­τε­λούν προ­ϊ­όν συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ του εικα­στι­κού Στέ­φα­νου Ρόκου και της αρχι­τε­κτό­νισ­σας Αντιό­πης Παντα­ζή. Με αφορ­μή την ατο­μι­κή του έκθε­ση «Η επο­χή του ηλε­κτρι­σμού», ο Στέ­φα­νος Ρόκος ζήτη­σε από την Αντιό­πη Παντα­ζή τη μετα­φο­ρά δύο ζωγρα­φι­κών έργων σε εργό­χει­ρο κι εκεί­νη τα ενέ­γρα­ψε σε κεντη­μέ­νη εκδοχή.

Διάρ­κεια έκθε­σης: 9/5 — 28/7/2018

Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Τρί­τη έως Σάβ­βα­το: 10.00 — 15.00

Δευ­τέ­ρα και Κυρια­κή: Κλειστά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο