Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 15 Ιουνίου

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Τσέ­χοφ στη νοηματική

Στο τολ­μη­ρό του εγχεί­ρη­μα ο ανερ­χό­με­νος Ρώσος Τιμο­φέι Κου­λιά­μπιν παρου­σιά­ζει τις «Τρεις Αδερ­φές» σε μια παρά­στα­ση ποι­η­τι­κού ρεα­λι­σμού, κάνο­ντας μία σημα­ντι­κή παρέμ­βα­ση: οι ηθο­ποιοί απο­δί­δουν τους ρόλους τους στη νοη­μα­τι­κή. Στις 9 μ.μ. και το Σάβ­βα­το 16.6. Πει­ραιώς 260.

ΧΟΡΟΣ

Το χορευ­τι­κό σόλο «Rasp your soul» παρου­σιά­ζει ο περ­φόρ­μερ Ενρί­κο Τιτσό­νι σε χορο­γρα­φία της Ελλη­νί­δας Κατ Βαλά­στουρ στη Στέ­γη στις 8.30 μ.μ. Συγ­γρού 107

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Αφιέ­ρω­μα στους Πάο­λο και Βιτό­ριο Ταβιάνι

- Την Παρα­σκευή 15 Ιού­νη «Πατέ­ρας Αφέ­ντης» (Padre Padrone) των Πάο­λο και Βιτό­ριο Ταβιάνι.

Ιτα­λι­κή 1977 | Έγχρ. | Διάρ­κεια: 113′.

Η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία του Γκά­βι­νο Λέντα, ενός χωρια­τό­παι­δου και γιου βοσκού από τη Σαρ­δη­νία, ο οποί­ος κατα­φέρ­νει ν’ αντι­με­τω­πί­σει, ν’ αντι­στα­θεί και εντέ­λει, να ξεπε­ρά­σει τη σκλη­ρό­τη­τα, τη βαρ­βα­ρό­τη­τα, τη μιζέ­ρια και την οπι­σθο­δρο­μι­κό­τη­τα της κοι­νω­νί­ας όπου μεγα­λώ­νει και να γίνει δια­κε­κρι­μέ­νος επι­στή­μο­νας. Αυτή η εξέ­γερ­ση στην πατρι­κή κατα­πί­ε­ση, παρά την αντί­θε­ση του βίαιου και βάναυ­σου πατέ­ρα στις επι­λο­γές που κάνει ο νεα­ρός, συν­θέ­τει μια πανέ­μορ­φη, λυρι­κή, αν και σκλη­ρή ται­νία, όπου το μίσος με τη στορ­γή εναλλάσσονται.

Χρυ­σός Φοί­νι­κας στο Φεστι­βάλ Καννών.

Παί­ζουν: Μαρ­τσέ­λα Μικε­λάν­τζε­λι, Ομε­ρο Αντο­νού­τι, Σαλ­βέ­ριο Μαρκόνι.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η εικα­στι­κή έκθε­ση «Η υλι­κό­τη­τα του ζωγρα­φι­κού συμ­βά­ντος» με τη συμ­με­το­χή 20 καλ­λι­τε­χνών σε επι­μέ­λεια Ντέ­νη Ζαχα­ρό­που­λου παρου­σιά­ζε­ται στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθη­ναί­ων. Διάρ­κεια ώς 30/9. Πάρ­κο Ελευθερίας.

• «Μετα­ξύ φίλων» είναι ο τίτλος της ομα­δι­κής έκθε­σης γλυ­πτι­κής που ξεκι­νά στην γκα­λε­ρί i‑D ProjectArt, με τη συμ­με­το­χή πέντε εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών. Κανά­ρη 12, Κολωνάκι.

ΜΟΥΣΙΚΗ

• Η πολυα­να­με­νό­με­νη συνά­ντη­ση του Θανά­ση Παπα­κων­στα­ντί­νου με τον Σωκρά­τη Μάλα­μα επα­να­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα στην πλα­τεία Νερού — Ολυ­μπια­κός Πόλος Φαλή­ρου. Στις 9.15 μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο