Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου (ΔΩΡΕΑΝ)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καλο­καί­ρι για τα παι­διά στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο

Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα με τίτλο «Ποτή­ρι, ποτη­ρά­κι μου… σε βρί­σκω στο Μου­σείο», συνο­δευό­με­νο από εικα­στι­κό εργαστήρι.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«Ο Ψύλ­λος» στην αυλή του ΕΕΤΕ (ΔΩΡΕΑΝ)

Η ται­νία του Δημή­τρη Σπύ­ρου «Ο Ψύλ­λος» θα προ­βλη­θεί τη Δευ­τέ­ρα 18 Ιού­νη, στην αυλή του ΕΕΤΕ (Βαλ­τε­τσί­ου 42, Εξάρχεια).

Η ώρα προ­βο­λής της ται­νί­ας είναι στις 9 μ. μ. και η είσο­δος θα είναι ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Καρα­γκιό­ζης στη χώρα των που­λιών» (ΔΩΡΕΑΝ)

Ο Ηλί­ας Καρελ­λάς εμπνέ­ε­ται από τους Αρι­στο­φα­νι­κούς «Ορνι­θες» και δημιουρ­γεί μια παρά­στα­ση για όλη την οικο­γέ­νεια, με κεντρι­κό άξο­να το θέα­τρο σκιών και τη ζωντα­νή μου­σι­κή, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού – Ιδρυ­μα «Σταύ­ρος Νιάρ­χος», στο πλαί­σιο του «Summer Nostos Festival», στις 17, 18, 19 και 20 Ιού­νη, στις 21.00, στο χώρο του «Λαβύ­ριν­θου».

Μετα­μορ­φώ­σεις του Οβι­δί­ου στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο

Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο διορ­γα­νώ­νει μια ιδιαί­τε­ρη εκδή­λω­ση στην αίθου­σα της περιο­δι­κής έκθε­σης «Αδρια­νός και Αθή­να. Συνο­μι­λώ­ντας με έναν ιδε­α­τό κόσμο». Δύο ξεχω­ρι­στοί καλ­λι­τέ­χνες συμπράτ­τουν με το κοι­νό για να δια­βά­σουν μαζί του και να ερμη­νεύ­σουν με τη συνο­δεία αρχαί­ας λύρας μέρη από το έργο «Μετα­μορ­φώ­σεις» του Οβι­δί­ου: Η Μπε­τί­να Τζόι ντε Γκούζ­μαν (Bettina Joy De Guzman), πολύ­πλευ­ρη μου­σι­κός και ιστο­ρι­κός, που ανα­βιώ­νει την αρχαία Λατι­νι­κή και Ελλη­νι­κή Μου­σι­κή και συν­θέ­τει με ανα­κα­τα­σκευα­σμέ­να ιστο­ρι­κά όργα­να χρη­σι­μο­ποιώ­ντας παρα­δο­σια­κούς ρυθ­μούς και ερμη­νεί­ες, θα παί­ξει αρχαία φόρ­μιγ­γα και θα τρα­γου­δή­σει αξιο­ποιώ­ντας το λατι­νι­κό κεί­με­νο. Πλάι της, ο Δρ Νίκος Ξαν­θού­λης, συν­θέ­της και βρα­βευ­μέ­νος μελε­τη­τής της αρχαί­ας ελλη­νι­κής μου­σι­κής, που πρό­σφα­τα έγρα­ψε και παρου­σί­α­σε στην Ελλά­δα και την Ευρώ­πη το πρώ­το σολι­στι­κό έργο για αρχαία λύρα και συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα, θα συνο­δεύ­σει μου­σι­κά το κοι­νό στην ανά­γνω­ση απο­σπα­σμά­των από το κεί­με­νο του Οβι­δί­ου (μετά­φρα­ση Ανδρέ­ας Ν. Μιχα­λό­που­λος και Χαρί­λα­ος Ν. Μιχα­λό­που­λος). Θα δια­βα­στούν επί­σης ποι­ή­μα­τα του Αντώ­νη Μακρυ­δη­μή­τρη από το βιβλίο ΟΒΙΔΙΑΝΑ, εμπνευ­σμέ­να από τον σπου­δαίο Ρωμαίο ποι­η­τή και το έργο του, προ­σφέ­ρο­ντας μια σύγ­χρο­νη διά­στα­ση στους τρό­πους που μπο­ρούν να προ­σεγ­γι­στούν και να ανα­πλα­στούν οι αρχαί­οι μύθοι. Στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο (Πατη­σί­ων 44). Τηλ.: 213214 4856/-4858. Ώρα: 18:00. Η συμ­με­το­χή στη δρά­ση είναι δωρε­άν, απαι­τεί­ται τηλε­φω­νι­κή κράτηση.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Σημα­σί­ες και Όψεις της Σιω­πής στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Λογο­τε­χνία στην Ακα­δη­μία Αθηνών

Επι­στη­μο­νι­κή ημε­ρί­δα του Κέντρου Ερεύ­νης της Ελλη­νι­κής και Λατι­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας με θέμα «Σημα­σί­ες και Όψεις της Σιω­πής στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Λογο­τε­χνία / Meanings of Silence in Ancient Greek Literature» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Ανα­το­λι­κή Αίθου­σα του Μεγά­ρου της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. Πλη­ρο­φο­ρί­ες για την Ημε­ρί­δα στην ιστο­σε­λί­δα του Κέντρου Ερεύ­νης της Ελλη­νι­κής και Λατι­νι­κής Γραμ­μα­τεί­ας: http://www.academyofathens.gr/el/research/centers/greeklatin/news. Στην Ακα­δη­μία Αθη­νών (Πανε­πι­στη­μί­ου 28). Τηλ.: 210 3664700. Ώρες: 11:00 — 19:00.

ΘΕΑΤΡΟ

  • Η παρά­στα­ση «Ο Σιμι­γδα­λέ­νιος» ανε­βαί­νει από τη θεα­τρι­κή ομά­δα της Πύρ­νας στο θέα­τρο Τζέ­νη Καρέ­ζη σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Παλού­μπη και ώρα 7.30 μ.μ. Ακα­δη­μί­ας 3

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Ματίς-Γκά­μπο. Οι χρο­νι­κο­γρά­φοι του Μακό­ντο» στο Μου­σείο Μπενάκη

Η έκθε­ση απο­κα­λύ­πτει τα σημεία όπου οι φωτο­γρα­φί­ες του Λέο Ματίς συνα­ντώ­νται με τα κεί­με­να του συντο­πί­τη του Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες. Ο θρυ­λι­κός φωτο­γρά­φος και ο κορυ­φαί­ος εκπρό­σω­πος του μαγι­κού ρεα­λι­σμού στη λογο­τε­χνία, γεν­νή­θη­καν με δια­φο­ρά μίας δεκα­ε­τί­ας στην Αρα­κα­τά­κα. Στις 40 φωτο­γρα­φί­ες που παρου­σιά­ζο­νται στην έκθε­ση, ο θεα­τής θα δια­πι­στώ­σει πως πολ­λές δεκα­ε­τί­ες πριν την επι­νό­η­ση του μυθι­στο­ρη­μα­τι­κού Μακό­ντο, ο τόπος και η ζωή εκεί υπήρ­ξαν μία χει­ρο­πια­στή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Σε συν­δυα­σμό με τα κεί­με­να, ενώ­νε­ται η μυθο­πλα­σία της γρα­φής με τον ρεα­λι­σμό τού φωτο­γρα­φι­κού φακού. Μου­σείο Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138). Εγκαί­νια: 11–6‑2018, στις 20:00. Διάρ­κεια: Από 14–6‑2018 έως 29–7‑2018. Εισι­τή­ρια: 5 ευρώ (κανο­νι­κό), 2,5 ευρώ (μειω­μέ­νο).

  • Την ατο­μι­κή έκθε­ση του Αντώ­νη Βάθη «Μόνο ζωγρα­φι­κή» παρου­σιά­ζουν οι εκδό­σεις Ροδα­κιό στην αίθου­σα τέχνης Φωτα­γω­γός. Κολο­κο­τρώ­νη 59Β,
    στοά Κουρτάκη
  • Η Ρένα Παπα­σπύ­ρου παρου­σιά­ζει την έκθε­ση «Κλί­μα­κες» στο Σπί­τι της Κύπρου, έναν προ­σω­πι­κό στο­χα­σμό σε ένα βασι­κό στοι­χείο της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, σε επι­μέ­λεια Χρι­στό­φο­ρου Μαρί­νου. Από τις 10 π.μ. Ξενο­φώ­ντος 2Α
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο