Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 19 Ιουνίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Καρα­γκιό­ζης στη χώρα των που­λιών» (ΔΩΡΕΑΝ)

Ο Ηλί­ας Καρελ­λάς εμπνέ­ε­ται από τους Αρι­στο­φα­νι­κούς «Ορνι­θες» και δημιουρ­γεί μια παρά­στα­ση για όλη την οικο­γέ­νεια, με κεντρι­κό άξο­να το θέα­τρο σκιών και τη ζωντα­νή μου­σι­κή, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού – Ιδρυ­μα «Σταύ­ρος Νιάρ­χος», στο πλαί­σιο του «Summer Nostos Festival», στις 17, 18, 19 και 20 Ιού­νη, στις 21.00, στο χώρο του «Λαβύ­ριν­θου».

 

Tiger Lillies στο Βεάκειο

Οι ζωντα­νοί θρύ­λοι της alternative σκη­νής και κάπο­τε υπο­ψή­φιοι για Grammy Tiger Lillies, παρου­σιά­ζουν μια παρά­στα­ση με τα καλύ­τε­ρα (η μάλ­λον… «αθλιό­τε­ρα») τρα­γού­δια της 29χρονης καριέ­ρας τους. Το cult μου­σι­κό trio από το Λον­δί­νο επι­στρέ­φει στην Ελλά­δα με τη μου­σι­κή παρά­στα­ση «The Very Worst of the Tiger Lillies», μια παρά­στα­ση αφιε­ρω­μέ­νη στα πιο γνω­στά και αγα­πη­μέ­να κομ­μά­τια τους. Στο Βεά­κειο (Λόφος Προ­φή­τη Ηλία). Τηλ.: 210 4194520. Ώρα: 21:30. Εισιτ.: 15–20 ευρώ.

ΧΟΡΟΣ

Viva Momix στο Μέγα­ρο Μουσικής

Έχο­ντας παρου­σιά­σει τη δου­λειά τους στις μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις του κόσμου και έχο­ντας πλέ­ον κατα­κτή­σει μία στα­θε­ρή θέση στην προ­τί­μη­ση και τις καρ­διές εκα­τομ­μυ­ρί­ων θεα­τών, οι ΜΟΜΙΧ επι­στρέ­φουν στην Αθή­να για να μαγέ­ψουν το ελλη­νι­κό κοι­νό για ακό­μα μία φορά. Χορός, ακρο­βα­τι­κά, θέα­τρο, βίντεο, ειδι­κά εφέ ‑το πολυ­συλ­λε­κτι­κό ύφος των ΜΟΜΙΧ είναι σίγου­ρα αυτό που τους κάνει να ξεχω­ρί­ζουν. Υπό την καθο­δή­γη­ση του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου χορο­γρά­φου Moses Pendleton, έχουν συμ­με­τά­σχει στις μεγα­λύ­τε­ρες εκδη­λώ­σεις και φεστι­βάλ του κόσμου, με πιο πρό­σφα­τη την παρου­σί­α­σή τους στην τελε­τή λήξης των Χει­με­ρι­νών Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων του Σότσι, ενώ έχουν δια­κρι­θεί και με βρα­βείο Emmy. Αυτή τη φορά, έχουν δημιουρ­γή­σει μια επε­τεια­κή παρά­στα­ση, επ’ ευκαι­ρί­ας των 35 και πλέ­ον χρό­νων παρου­σί­ας τους, με τίτλο VIVA MOMIX, που θα ικα­νο­ποι­ή­σει τους πιστούς ακό­λου­θους της ομά­δας, αλλά και θα κερ­δί­σει όσους δεν έχουν ξανα­έρ­θει σε επα­φή με το φαι­νό­με­νο που λέγε­ται ΜΟΜΙΧ. Μία παρά­στα­ση γεμά­τη χιού­μορ, ευαι­σθη­σία, εφευ­ρε­τι­κό­τη­τα και καλ­λι­τε­χνι­κή αρτιό­τη­τα, που θα συναρ­πά­σει μικρούς και μεγά­λους. Στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη). Τηλ.: 210 7282333. Ώρα: 21:00. Εισιτ.: 25–65 ευρώ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Αγνο­ού­με­νοι. Στη σκιά της απου­σί­ας τους»

Εγκαί­νια της έκθε­σης «Αγνο­ού­με­νοι. Στη σκιά της απου­σί­ας τους» για τους αγνο­ού­με­νους από την τουρ­κι­κή εισβο­λή στην Κύπρο το 1974 στο Ιδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης στις 8 μ.μ. Πει­ραιώς 206

«Δωμά­τια μνή­μης. Περι­πλά­νη­ση στον κόσμο της Λού­λας Αναγνωστάκη»

Την Κυρια­κή 3 Ιου­νί­ου, έγι­ναν στην Πει­ραιώς 260 τα εγκαί­νια της μεγά­λης έκθε­σης «Δωμά­τια μνή­μης. Περι­πλά­νη­ση στον κόσμο της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη», με την παρου­σία της υπουρ­γού Πολι­τι­σμού Λυδί­ας Κονιόρ­δου, που απηύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό και συγκί­νη­σε μιλώ­ντας για την προ­σω­πι­κή της σχέ­ση με τη σπου­δαία δρα­μα­τουρ­γό. Στη συνέ­χεια, η Ρένη Πιτ­τα­κή διά­βα­σε με το δικό της μονα­δι­κό τρό­πο απο­σπά­σμα­τα από το έργο «Ο ουρα­νός κατα­κόκ­κι­νος», θυμί­ζο­ντας τη δύνα­μη του λόγου της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη. Η έκθε­ση, που εκτεί­νε­ται στον Χώρο Α, θα διαρ­κέ­σει ως τις 19 Ιου­λί­ου και θα λει­τουρ­γεί από τις 19:00 ως τα μεσάνυχτα.

Εγκαι­νιά­ζε­ται Έκθε­ση Ισλα­μι­κής Καλλιγραφίας

Η τέχνη της γρα­φής θεω­ρεί­ται στον κόσμο της Μέσης Ανα­το­λής ως η πιο σεβα­στή μορ­φή καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας. Η έκθε­ση στο­χεύ­ει στην εξοι­κεί­ω­ση των επι­σκε­πτών με την εξέ­λι­ξη της γρα­φής από τον 9ο έως τον 19ο αιώ­να, μέσα από βιβλία και ενε­πί­γρα­φα αντι­κεί­με­να της συλ­λο­γής του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη αλλά και με τη σύγ­χρο­νη καλ­λι­γρα­φι­κή δημιουρ­γία μέσα από τα έργα του Ιρα­νού καλ­λι­γρά­φου Μου­στα­μπά Σαμπ­ζέ με ποι­η­τι­κό και θρη­σκευ­τι­κό περιε­χό­με­νο. Πρό­κει­ται για δρά­ση στο πλαί­σιο της Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου. Μου­σείο Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης: Αγ. Ασω­μά­των, 22 & Διπύ­λου 12 Τηλ. 210 3251311. Ώρα 20.00

  • Ατο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής της Ελέ­νης Πίτα­ρη — Μαγιο­λέ­τι στο Ιτα­λι­κό Μορ­φω­τι­κό Ινστι­τού­το από τις 11 π.μ. Πατη­σί­ων 47
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο