Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 20 Ιουνίου (και ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου με το «Όμορ­φο Όνει­ρο» στη Δρα­πε­τσώ­να (ΔΩΡΕΑΝ)
Η Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, ο Θέμης Καρα­μου­ρα­τί­δης και ο Γερά­σι­μος Ευαγ­γε­λά­τος επι­λέ­γουν αυτό το καλο­καί­ρι να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν την κύρια συναυ­λία τους στην ευρύ­τε­ρη περι­φέ­ρεια της Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να στον εμβλη­μα­τι­κό Πολυ­χώ­ρο Λιπα­σμά­των στη Δρα­πε­τσώ­να, την Τετάρ­τη 20 Ιού­νη, με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Προ­σφύ­γων στην Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δος  (ΔΩΡΕΑΝ)

Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ παρου­σιά­ζει σε πανελ­λα­δι­κή πρε­μιέ­ρα, μια ται­νία-ντο­κου­μέ­ντο που εστιά­ζει στα παι­διά πρό­σφυ­γες. Το ντο­κι­μα­ντέρ «Τα ξεχα­σμέ­να χαμό­γε­λα» βασί­στη­κε σε μαρ­τυ­ρί­ες που κατέ­γρα­ψε η νεα­ρή καλ­λι­τέ­χνις Lynda Thalie, πρό­σφυ­γας και η ίδια από την Αλγε­ρία, η οποία ζει και εργά­ζε­ται στον Κανα­δά. Η Lynda Thalie επι­σκέ­φθη­κε την Ελλά­δα τον Σεπτέμ­βριο του 2016, και με την κάμε­ρα του φωτο­γρά­φου Jeff Malo κατέ­γρα­ψε τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης των προ­σφύ­γων, κυρί­ως των παι­διών, που ζουν σε πρό­χει­ρους καταυ­λι­σμούς, σκη­νές στην ύπαι­θρο και συχνά πίσω από συρ­μα­το­πλέγ­μα­τα. Η ται­νία φιλο­δο­ξεί να δεί­ξει πώς πίσω από τους αριθ­μούς κρύ­βε­ται μια προ­σω­πι­κή ιστο­ρία, ανε­ξε­ρεύ­νη­τη σε μεγά­λο βαθ­μό μέχρι σήμε­ρα, αλλά απα­ραί­τη­τη προ­κει­μέ­νου να κατα­νο­ή­σου­με την απάν­θρω­πη όψη της σύγ­χρο­νης προ­σφυ­γι­κής κρί­σης στις ζωές των ανθρώ­πων. Μετά την προ­βο­λή θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση, παρου­σία της σκη­νο­θέ­τριας. Στην Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δος (Ιερά Οδός 48 & Μ. Αλε­ξάν­δρου 134–135). Τηλ.: 210 3609695. Ώρα: 19:00. Είσο­δος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΕΙΟ

Τα γενέ­θλια του Μου­σεί­ου Ακρόπολης

Τα εννιά χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του γιορ­τά­ζει το Μου­σείο Ακρό­πο­λης. Οι εκθε­σια­κοί χώροι και το εστια­τό­ριο θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά έως τα μεσά­νυ­χτα και η είσο­δος θα είναι ελεύ­θε­ρη από τις 8 το βρά­δυ. Την ημέ­ρα αυτή, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να περι­η­γη­θούν στην περιο­δι­κή έκθεση«Ελευσίνα. Τα μεγά­λα μυστή­ρια» με οδη­γούς τους αρχαιο­λό­γους-φρο­ντι­στές του Μου­σεί­ου και να ανα­κα­λύ­ψουν σημα­ντι­κά έργα για τα μεγά­λα μυστή­ρια της Ελευ­σί­νας, καθώς και τη σύν­δε­ση της Ελευ­σί­νας με την Αθή­να και την Ακρό­πο­λη. Επί­σης, στις 9 το βρά­δυ, οι επι­σκέ­πτες θα απο­λαύ­σουν μια συναυ­λία στον προ­αύ­λιο χώρο του Μου­σεί­ου με αγα­πη­μέ­νες jazz μου­σι­κές που θα ερμη­νεύ­σει η Big Band του Δήμου Αθη­ναί­ων. Στο Μου­σείο Ακρό­πο­λης (Δ. Αρε­ο­πα­γί­του 15). Τηλ.: 210 9000900. Ώρες: Για τις θεμα­τι­κές περι­η­γή­σεις: Ελλη­νι­κά: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 (ελλη­νι­κά) και 12:30, 17:30 (αγγλι­κά). Εισιτ.: απα­ραί­τη­τη η έκδο­ση εισι­τη­ρί­ου της περιο­δι­κής έκθε­σης (3 ευρώ).

Καλο­καί­ρι για τα παι­διά στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο (ΔΩΡΕΑΝ)

Να πάρουν μέρος στις ειδι­κά σχε­δια­σμέ­νες εκπαι­δευ­τι­κές δρά­σεις που διορ­γα­νώ­νει για τις καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές προ­σκα­λεί τους μικρούς επι­σκέ­πτες του το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο.

ΘΕΑΤΡΟ

Η ομά­δα μου­σι­κού θεά­τρου Ραφή παρου­σιά­ζει τον «Ιδο­με­νέα» του Μότσαρτ σε σκη­νο­θε­σία Αμα­λί­ας Μπέ­νετ στο Αρχο­ντι­κό των Μπε­νι­ζέ­λων, στις 9 μ.μ.  Αδρια­νού 96

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο