Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Μήδεια» του Ευρι­πί­δη στο Ηρώδειο

Μέσα από το έργο του Ευρι­πί­δη, αλλά και κεί­με­να της αρχαιο­ελ­λη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας (Σαπ­φώ, Πλά­των, Θεό­φρα­στος κ.ά.), τρα­γου­δώ­ντας τη γιορ­τή και το πέν­θος του έρω­τα, η παρά­στα­ση του Θεά­τρου Τέχνης διε­ρευ­νά τον τρό­πο με τον οποίο το βαθύ, τρο­μα­κτι­κό σκο­τά­δι της άγριας πλευ­ράς του έρω­τα κατα­πί­νει βάναυ­σα κάθε τι ωραίο και ευγε­νές, οδη­γώ­ντας την ψυχή στο από­λυ­το κακό. Σκη­νο­θε­σία: Μαριάν­να Κάλ­μπα­ρη. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Μαρία Ναυ­πλιώ­του, Χάρης Φρα­γκού­λης, Αλέ­ξαν­δρος Μυλω­νάς, Φωτει­νή Μπα­ξε­βά­νη, Κων­στα­ντί­να Τάκα­λου, Θεο­δώ­ρα Τζή­μου κ.ά. Στις 21:00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Από 12 έως 45 ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ψαρα­ντώ­νης και φίλοι καλοί στο Καλλιμάρμαρο

Ο Ψαρα­ντώ­νης προ­σκα­λεί φίλους καλούς για να στή­σουν μία μονα­δι­κή γιορ­τή στο Καλ­λι­μάρ­μα­ρο Στά­διο. Μία μου­σι­κή γιορ­τή, όπου στο κέντρο της θα κυριαρ­χεί εκεί­νος και όλα αυτά που τον συγκι­νούν και τον κινη­το­ποιούν όλα αυτά τα χρό­νια. Μαζί του σε αυτήν τη βρα­διά οι Δημή­τρης Απο­στο­λά­κης (Χαΐ­νης), Μάνος Αχα­λι­νω­τό­που­λος, Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης, Μανώ­λης Κοντα­ρός, Μανώ­λης Λιδά­κης, Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, Τάνια Τσα­να­κλί­δου, Μιχά­λης Τζου­γα­νά­κης, ο Ιτα­λός τρα­γου­δο­ποιός Vinicio Capossela και πολ­λοί ακό­μα αγα­πη­μέ­νοι καλ­λι­τέ­χνες. Οι πόρ­τες ανοί­γουν στις 19:00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 8 ευρώ καθή­με­νοι και 12 ευρώ αρέ­να ορθίων.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

  • Εκθε­ση με θέμα «Αθή­να 1940–1944. Η πόλη και οι άνθρω­ποί της. Πόλε­μος, Κατο­χή, Αντί­στα­ση, Απε­λευ­θέ­ρω­ση» φιλο­ξε­νεί­ται στο Κέντρο Τεχνών, στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας έως τις 29 Οκτωβρίου.
  • Eκθε­ση ζωγρα­φι­κής και γλυ­πτι­κής του Teodosio Sectio Aurea με τίτλο «He [art]touch» εγκαι­νιά­ζε­ται αύριο Τετάρ­τη, στις 8 μ.μ., στο Ωνά­σειο Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό Κέντρο.
  • Εκθε­ση της Ειρή­νης Παγώ­νη-Λού­τη με τίτλο «42 μίλια δρό­μος» φιλο­ξε­νεί­ται στον χώρο «ΣΥΝ» έως 31/10 (Τοσί­τσα 17).
  • Εκθε­ση της Αννυς Σοφια­νο­πού­λου με τίτλο «Παρα­μυ­θέ­νιες υπάρ­ξεις» εγκαι­νιά­ζε­ται, στις 8 μ.μ., στην Depot Art Gallery (N. Βάμ­βα 5).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εναρ­ξη διε­θνούς συνε­δρί­ου με θέμα «Το Ολο­καύ­τω­μα: Δια­χρο­νι­κές και διε­πι­στη­μο­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις», που διορ­γα­νώ­νει το Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, στις 7 μ.μ., στο κτί­ριο «Κωστής Παλα­μάς» (Ακα­δη­μί­ας 48).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο