Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 24 Ιουνίου

ΘΕΑΤΡΟ

«ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ» ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ο Σαίξ­πηρ στον Τίμω­να αφή­νει κατά μέρος τον έρω­τα και κατα­πιά­νε­ται με το ζήτη­μα της φιλίας

«Ο Σαίξ­πηρ δεν κάνει τίπο­τα μικρό, ανα­με­τριέ­ται πάντα με κάτι πολύ μεγά­λο….» σημειώ­νει ο Στά­θης Λιβαθινός.

Με ένα από τα πιο αινιγ­μα­τι­κά και γοη­τευ­τι­κά έργα του μεγά­λου δρα­μα­τουρ­γού Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ «Τίμων ο Αθη­ναί­ος», κατα­πιά­νε­ται αυτή τη φορά ο Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής και σκη­νο­θέ­της Στά­θης Λιβαθινός .

Για τρία βρά­δια – 22, 23 και 24 Ιου­νί­ου -, σε τρεις preview παρα­στά­σεις, περιο­ρι­σμέ­νος αριθ­μός θεα­τών θα έχει την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σει την παρά­στα­ση του Τίμω­να πριν από την επί­ση­μη έναρ­ξη της, η οποία θα γίνει το ερχό­με­νο φθι­νό­πω­ρο στο θέα­τρο Rex Σκη­νή «Μαρί­κα Κοτο­πού­λη» σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη της θεα­τρι­κής περιόδου.

Υπό­θε­ση
Ο Τίμων, άρχο­ντας στην πόλη των Αθη­νών, ζει αμέ­ρι­μνα τη ζωή του κάνο­ντας δώρα στους πιστούς και αγα­πη­μέ­νους φίλους του. Απο­λαμ­βά­νει τη συντρο­φιά τους και πιστεύ­ει στην τιμιό­τη­τά και ευγνω­μο­σύ­νη τους. Κάποια στιγ­μή οι φιλί­ες του Τίμω­να θα δοκι­μα­στούν και όσοι ευερ­γε­τή­θη­καν από αυτόν θα κλη­θούν να απο­δεί­ξουν τα αισθή­μα­τά τους απέ­να­ντί του.

Ο Σαίξ­πηρ στον Τίμω­να αφή­νει κατά μέρος τον έρω­τα και τα μεγά­λα αγω­νιώ­δη ερω­τή­μα­τα και κατα­πιά­νε­ται με ένα θέμα απτό και καθη­με­ρι­νό, γνώ­ρι­μό μας όσο λίγα. Ένα έργο-πρό­κλη­ση για τον πλού­το, το χρέ­ος, τη φιλία, την κολα­κεία, την τυφλό­τη­τα, τις ψευ­δαι­σθή­σεις, τη γεν­ναιο­δω­ρία, την αχα­ρι­στία, δια­χρο­νι­κό και πάντα επίκαιρο.

Συντε­λε­στές

Μετά­φρα­ση: Nίκος Χατζόπουλος
Σκη­νο­θε­σία: Στά­θης Λιβαθινός
Σκη­νι­κά-κοστού­μια: Ελέ­νη Μανωλοπούλου
Μου­σι­κή: Λύσ­σαν­δρος Φαληρέας
Μου­σι­κή διδα­σκα­λία: Μελί­να Παιονίδου
Φωτι­σμοί: Αλέ­κος Αναστασίου

Δια­νο­μή (με αλφα­βη­τι­κή σειρά)
Βασί­λης Ανδρέ­ου: Τίμων ο Αθηναίος
Αργυ­ρώ Ανα­νιά­δου, Θωμάς Βελισ­σά­ρης Θωμάς, Γιώρ­γος Δαμπά­σης, Νίκος Καρ­δώ­νης, Στά­θης Κόι­κας, Ανα­στά­σης Λαου­λά­κος, Φοί­βος Μαρ­κια­νός, Διο­νύ­σης Μπου­λάς, Στρα­τής Πανού­ριος, Δημή­τρης Παπα­νι­κο­λά­ου, Μαρία Σαβ­βί­δου, Χρή­στος Σου­γά­ρης, Αρης Τρου­πά­κης, Αμα­λία Τσεκούρα.

Φωτο­γρά­φος παρά­στα­σης: Ελί­να Γιουνανλή

Εισι­τή­ρια Γενι­κή είσο­δος: 10€

ΒΙΒΛΙΟ

2Ο ΘΕΡΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ

Πάνω από 30 εκδο­τι­κοί οίκοι θα συμ­με­τέ­χουν στη μεγά­λη γιορ­τή του βιβλίου

Με τη συμ­με­το­χή πολ­λών εκδο­τι­κών οίκων ξεκι­νά­ει την Πέμ­πτη 21 Ιου­νί­ου στον Κερα­μει­κό, για δεύ­τε­ρη χρο­νιά, το 2ο Θερι­νό Βιβλιο­στά­σιο 2018 από το Βιβλιο­στά­σιο / Σύμπρα­ξη Εκδο­τι­κών Εγχει­ρη­μά­των στο Μου­σείο Πολι­τι­κών Εξο­ρί­στων Αη Στρά­τη (Αγ. Ασω­μά­των 31), απέ­να­ντι από το Μου­σείο Ισλα­μι­κής Τέχνης.

Το 2ο Θερι­νό Βιβλιο­στά­σιο είναι ένα αυτό-οργα­νω­μέ­νο γεγο­νός, μια όαση βιβλί­ων και ιδε­ών στην καρ­διά του καλοκαιριού.

Συμ­με­τέ­χουν οι εκδό­σεις: Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες Συνερ­γα­τι­κό Βιβλιο­πω­λείο-Καφέ, Εκδό­σεις Αλφειός, Εκδό­σεις Απρό­βλε­πτες, Εκδό­σεις Ασί­νη, εκδό­σεις Α/συνεχεια, Βαβέλ, Βιβλιο­πέ­λα­γος, Διά­δο­ση, Διε­θνής Βιβλιο­θή­κη, Οι εκδό­σεις των συνα­δέλ­φων, Εκτός Γραμ­μής, Εκδό­σεις Έρα­σμος, Εργα­τι­κή Πάλη, Εκδό­σεις Έρμα, Εκδό­σεις Εύμα­ρος – Evmaroslibro, Θρά­κα Περιο­δι­κό, Ισνά­φι, Εκδό­σεις Κενό­τη­τα, Κορο­τζής, Κουρ­σάλ Ελευ­θε­ρια­κές Εκδό­σεις, Εκδό­σεις Μάγ­μα, Εκδό­σεις-Περιο­δι­κό Πανο­πτι­κόν, Σαιξ­πη­ρι­κόν Βιβλιο­πω­λείο-εκδό­σεις, Εκδό­σεις Σοφί­τα – Sofita Books, Τυφλόμυγα,Εκδόσεις Υπερ­σι­βη­ρι­κός, Φαρ­φου­λάς, Εκδό­σεις Angelus Novus,Bibliotheque, Εκδό­σεις Opportuna, Futura Books, Εκδό­σεις Red n’ Noir,Εκδόσεις redmarks.

  • Περι­πα­τη­τι­κή παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Ακου­σέ με» (εκδ. Παπα­δό­που­λος) της Μανί­νας Ζου­μπου­λά­κη στο μετρό Μονα­στη­ρά­κι, στις 7 μ.μ., με στά­σεις, σχο­λια­σμό και ανά­γνω­ση απο­σπα­σμά­των.  Μονα­στη­ρά­κι, πλατεία
  • Ο Αλέ­ξαν­δρος Μασ­σα­βέ­τας συζη­τά με τον Κώστα Στα­μα­τό­που­λο και το κοι­νό για το βιβλίο του «Κων­στα­ντι­νού­πο­λη — Στις άγνω­στες γωνιές του Κερα­τί­ου» (εκδ. Πατά­κη), στο βιβλιο­πω­λείο Πλειά­δες στις 8 μ.μ. Σπ. Μερ­κού­ρη 62

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΤΟ CAFÉ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ένας μήνας γεμά­τος μουσική

Μου­σι­κός Ιού­νιος στο café του Νομι­σμα­τι­κού Μου­σεί­ου από τις 7 έως τις 28 Ιουνίου

Κυρια­κή 24 Ιου­νί­ου: Ωδείο Μάνδρας

Το Νομι­σμα­τι­κό Μου­σείο σε συνερ­γα­σία με το Ωδείο Μάν­δρας και με την υπο­στή­ρι­ξη του Café στον κήπο του Νομι­σμα­τι­κού Μου­σεί­ου παρου­σιά­ζουν στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της Ευρω­παϊ­κής Ημέ­ρας Μου­σι­κής, συναυ­λία στον αύλειο του Μουσείου.

Από την όπε­ρα και τα μιού­ζι­καλ, στα κλα­σι­κά αρι­στουρ­γή­μα­τα, την κινη­μα­το­γρα­φι­κή μου­σι­κή και τα παρα­δο­σια­κά ακού­σμα­τα από την Ανδα­λου­σία, θα ταξι­δέ­ψου­με στη διάρ­κεια της συναυ­λί­ας που έχει ετοι­μά­σει με ιδιαί­τε­ρη αγά­πη και επι­μέ­λεια το δρα­στή­ριο Ωδείο Μάν­δρας υπό την καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Ελευ­θέ­ριου Καλκάνη.

ΧΟΡΟΣ

Ο Αλέ­ξης Τσιά­μο­γλου παρου­σιά­ζει το χορο­γρα­φι­κό πορ­τρέ­το «Requiem» στο Bios και ώρα 9 μ.μ. Πει­ραιώς 84

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στον κόσμο της Λού­λας Αναγνωστάκη

Εγκαι­νιά­ζε­ται η ανα­δρο­μι­κή έκθεση/σκηνική εγκα­τά­στα­ση «Δωμά­τια μνή­μης. Περι­πλά­νη­ση στον κόσμο της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη» ανοί­γο­ντας το μεγά­λο αφιέ­ρω­μα του Φεστι­βάλ Αθη­νών στη μεγα­λύ­τε­ρη ελλη­νί­δα δρα­μα­τουρ­γό. Μια «θεα­τρι­κή πόλη» με δώδε­κα ξεχω­ρι­στά δωμά­τια, όσα και τα έργα της Λού­λας Ανα­γνω­στά­κη ανα­πα­ρι­στούν τον κλει­στό, ονει­ρι­κό χώρο και< το θέα­τρο του Παρά­λο­γου, με το οποίο η Ανα­γνω­στά­κη συνο­μί­λη­σε ιδί­ως στα πρώ­τα της έργα. Την έκθε­ση επι­με­λεί­ται η Δήμη­τρα Κον­δυ­λά­κη. Στο πλαί­σιο της έκθε­σης κυκλο­φο­ρεί κατά­λο­γος με την υπο­στή­ρι­ξη της διεύ­θυν­σης Γραμ­μά­των του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού. Πει­ραιώς 260,Ταύρος. Ώρα: καθη­με­ρι­νά από 19:00 ως τις 24:00. eίσο­δος ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο