Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 30 Ιουνίου

Δήμος Χαϊδαρίου: «Μελωδικό Ταξίδι στο Ελληνικό Τραγούδι» (ΔΩΡΕΑΝ)

«Μελω­δι­κό Ταξί­δι στο Ελλη­νι­κό Τρα­γού­δι» διορ­γα­νώ­νει το Σάβ­βα­το 30 Ιού­νη στις 8.00 το βρά­δυ, ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου, στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του δημαρ­χεί­ου, από το Μου­σι­κό Εργα­στή­ρι «Αμφί­ων».

ΘΕΑΤΡΟ

Δεύ­τε­ρη παρά­στα­ση για τους «Πέρ­σες»

Μετά το sold out της παρά­στα­σης της 1ης Ιου­λί­ου, το Φεστι­βάλ Αθη­νών προ­σθέ­τει μία ακό­μη για τους «Πέρ­σες» του Αισχύ­λου, διά χει­ρός Αρη Μπι­νιά­ρη, στο Ηρώ­δειο. Μια εκρη­κτι­κή σύν­θε­ση ποι­η­τι­κού λόγου, μου­σι­κής και θεα­τρι­κού με τους Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, Νίκο Ψαρ­ρά, Χάρη Χαρα­λά­μπους κ.ά. Στις 9 μ.μ. Ηρώδειο

«Ταχύ­τε­ρα από το φως» στη Μικρή Σκη­νή της Στέγης

«Κατα­σκευά­σα­με ένα queer δια­στη­μό­πλοιο. Επι­στρέ­φου­με σπί­τι». O Κεντά­ρο Κου­μα­νο­μί­ντο και ο Τόμας Αντο­νι Οου­εν, oι πρώτοι
φιλο­ξε­νού­με­νοι καλ­λι­τέ­χνες της πλατ­φόρ­μας EMAP/EMARE στη Στέ­γη, δημιούρ­γη­σαν ένα πολυ­με­σι­κό ταξί­δι στο περι­θώ­ριο της συνείδησης.

Το «faster than light» (Ταχύ­τε­ρα από το φως) είναι ένα δια­με­σι­κό πρό­τζεκτ που εστιά­ζει στις δια­σταυ­ρώ­σεις της τεχνο­λο­γί­ας, της ταυ­τό­τη­τας, της συνεί­δη­σης, του τραύ­μα­τος και της επι­βί­ω­σης. Εκεί το κοι­νό ανα­συν­θέ­τει τα κομ­μά­τια κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νου κώδι­κα από ένα μυθι­κό λει­τουρ­γι­κό σύστη­μα του οποί­ου το όνο­μα έχει ξεχα­στεί εδώ και και­ρό. Οι επι­σκέ­πτες θα μαγει­ρέ­ψουν με περί­ερ­γα υλι­κά για να ανα­σύ­ρουν, μέσω της μυρω­διάς, «τη μνή­μη της μνή­μης μας».

O Κεντά­ρο Κου­μα­νο­μί­ντο και ο Τόμας Αντο­νι Οου­εν είναι αυτο­σχε­δια­στι­κοί χορο­γρά­φοι με έδρα την Ευρώ­πη. Οι δυο τους απο­τε­λούν τον πυρή­να της ομά­δας «electric shepherds», η οποία ιδρύ­θη­κε το 2015. Με την τέχνη ως έρευ­να στο επί­κε­ντρο, εστιά­ζουν στη δημιουρ­γία femme-forward πλαι­σί­ου για μια ριζο­σπα­στι­κή queer ενσω­μά­τω­ση, σε new media πρα­κτι­κές και σε οιο­νεί μυστι­κι­στι­κές συναντήσεις.

Στέ­γη, Μικρή Σκη­νή, 27–28 Ιου­νί­ου, 6.30 μ.μ., είσο­δος ελεύ­θε­ρη με δελ­τία προτεραιότητας.

Πορ­νο­στάρ — Η αόρα­τη βιο­μη­χα­νία του σεξ

Ο νέος διευ­θυ­ντής του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ, Κων­στα­ντί­νος Ρήγος, ξανα­συ­να­ντά τη συγ­γρα­φέα Έλε­να Πέγκα στο τελευ­ταίο έργο της, που μετα­γρά­φει στην ελλη­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δύο ιστο­ρί­ες του πρό­ω­ρα χαμέ­νου Χιλια­νού συγ­γρα­φέα Ρομπέρ­το Μπο­λά­νιο (1953–2003). Με μια πυκνή, λογο­τε­χνι­κή γλώσ­σα, το έργο ξεδι­πλώ­νει τις ιστο­ρί­ες πρω­τα­γω­νι­στών του «πλα­στι­κού» κόσμου του πορ­νό, ενός κόσμου γεμά­του κλι­σέ, καθρέ­φτη του μονα­χι­κού σώμα­τος του καθε­νός. Πίσω από μια απρό­σω­πη βιο­μη­χα­νία, η ανα­ζή­τη­ση της αλη­θι­νής τους ταυ­τό­τη­τας και της αλη­θι­νής τους κατα­γω­γής σε μια ατμό­σφαι­ρα μυστη­ρί­ου και συγκί­νη­σης. Σκη­νο­θε­σία — Φωτο­γρα­φί­ες: Κων­στα­ντί­νος Ρήγος. Ο πια­νί­στας Στέ­φα­νος Θωμό­που­λος ερμη­νεύ­ει ζωντα­νά τρία πρε­λού­δια του Ραχ­μά­νι­νωφ. Πει­ραιώς 260 — Χώρος Δ. Τηλ: 210 32 72000. Εισι­τή­ρια 20 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ. Ώρα 21.00. Το έργο είναι κατάλ­λη­λο για θεα­τές 15 ετών και άνω

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Έρω­τας είναι… μια βρα­διά με θερι­νό σινε­μά και Live Cooking

Προ­βο­λή της ται­νί­ας «Είμαι ο έρω­τας» του Λού­κα Γκουα­ντα­νί­νο και Live Cooking από τον Δ. Σκαρ­μού­τσο («Δει­πνο­σο­φι­στή­ριον»), από­ψε και αύριο, στις 20.30, στο Μου­σείο Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138). Είσο­δος ελεύ­θε­ρη με την επί­δει­ξη ατο­μι­κού δελ­τί­ου εισό­δου. Προ­μη­θευ­τεί­τε έγκαι­ρα το δελ­τίο εισό­δου σας από το Μου­σείο Μπε­νά­κη (τηλ. 2103453111).

ΑΦΗΓΗΣΗ

Παρα­μύ­θια που μας φέρ­νουν κοντά

«Παρα­μύ­θια που μας φέρ­νουν κοντά: αφή­γη­ση παρα­μυ­θιών από όλο τον κόσμο σε δια­φο­ρε­τι­κές γλώσ­σες» είναι ο τίτλος της δρά­σης που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις 17:00 στον Εθνι­κό Κήπο από την οργά­νω­ση We Need Books και το Ελλη­νι­κό Φόρουμ Προ­σφύ­γων. Η εκδή­λω­ση έχει εντα­χθεί στο παράλ­λη­λο πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης Αθή­να 2018 Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλίου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κανένα άδειο πιάτο στο τραπέζι

Με σύν­θη­μα «Κανέ­να άδειο πιά­το στο τρα­πέ­ζι» οργα­νώ­νε­ται και πάλι φέτος συναυ­λία για την ενί­σχυ­ση του Κοι­νω­νι­κού Παντο­πω­λεί­ου Χαλαν­δρί­ου. Τρα­γού­δια θα ερμη­νεύ­σουν αφι­λο­κερ­δώς οι καλ­λι­τέ­χνες: Γιού­λα Αθα­να­σί­ου, Παντε­λής Αμπα­ζής, Άννα Βυτι­νά­ρου, Γιάν­νης Θωμό­που­λος, Τάσος Καρα­κα­τσά­νης, Νεκτα­ρία Καράν­τζη, Νατά­σα Κιμπι­ζή, Αφρο­δί­τη Μάνου και Alejandro Diaz. Συμ­με­τέ­χει η Ορχή­στρα της Φιλαρ­μο­νι­κής του Δήμου Χαλαν­δρί­ου. Χορεύ­ουν ομά­δες του Ιδρύ­μα­τος Ζήση και του Λυκεί­ου των Ελλη­νί­δων. Ευρι­πί­δειο Θέα­τρο της Ρεμα­τιάς. Ώρα έναρ­ξης 20.30. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη. Αντί εισι­τη­ρί­ου οι πολί­τες καλού­νται να συνει­σφέ­ρουν με τρό­φι­μα μακράς διάρ­κειας ή άλλα είδη πρώ­της ανάγκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο