Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 1 Ιουλίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Πέρ­σες» του Αισχύ­λου από τον Θεα­τρι­κό Οργα­νι­σμό Κύπρου

Η παρα­γω­γή του Θεα­τρι­κού Οργα­νι­σμού Κύπρου, που παρου­σιά­στη­κε στην Επί­δαυ­ρο στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου 2017, έρχε­ται φέτος στο Ηρώ­δειο. Μια ζωντα­νή σύν­θε­ση ποι­η­τι­κού λόγου, μου­σι­κής και θεα­τρι­κής δρά­σης, που ανα­ζη­τώ­ντας μια θεμε­λιώ­δη απλό­τη­τα, ανα­δει­κνύ­ει τις εσω­τε­ρι­κές δονή­σεις του αρχαί­ου δρά­μα­τος. Μετά­φρα­ση: Πανα­γιώ­της Μουλ­λάς. Σκη­νο­θε­σία — μου­σι­κή δρα­μα­τουρ­γία: Άρης Μπι­νιά­ρης. Μετρι­κή διδα­σκα­λία: Θεό­δω­ρος Στε­φα­νό­που­λος. Σκη­νι­κά: Κων­στα­ντί­νος Λου­κά. Κοστού­μια: Ελέ­νη Τζιρ­καλ­λή. Κινη­σιο­λο­γία: Λία Χαρά­κη. Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Γεώρ­γιος Κου­κου­μάς. Παί­ζουν: Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη (Άτοσ­σα), Χάρης Χαρα­λά­μπους (Αγγε­λια­φό­ρος), Νίκος Ψαρ­ράς (Δαρεί­ος) και Αντώ­νης Μυρια­γκός (Ξέρ­ξης). Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου 2018. Ώρα έναρ­ξης: 21.00.

Ο «Θεσ­σα­λι­κός Κύκλος» στο Αιγάλεω
Την Κυρια­κή 1 Ιού­λη, στο θέα­τρο «Αλέ­ξης Μινω­τής», στο Αιγά­λεω, στις 9 το βρά­δυ, η χορω­δία, η ορχή­στρα και η θεα­τρι­κή ομά­δα του ΠΑΜΕ, δεμέ­νες σε ένα σχή­μα, παρου­σιά­ζουν τον «Θεσ­σα­λι­κό Κύκλο», σε μου­σι­κή Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου και ποί­η­ση Κώστα Βίρβου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Νύχτες αλλη­λεγ­γύ­ης

Με τίτλο «Νύχτες αλλη­λεγ­γύ­ης» ξεκι­νά­ει από­ψε το Φεστι­βάλ Ρεμα­τιάς 2018 του Δήμου Χαλαν­δρί­ου. Το φετι­νό φεστι­βάλ είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη μιας σπου­δαί­ας γυναί­κας που προ­σέ­φε­ρε πολ­λά στην πόλη, της Καλ­λιό­πης Μου­στά­κα, δωρή­τριας του Αετο­που­λεί­ου Πολι­τι­στι­κού Κέντρου του Δήμου Χαλαν­δρί­ου, με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από τη γέν­νη­σή της. Με προ­με­τω­πί­δα του την αλλη­λεγ­γύη το φεστι­βάλ περι­λαμ­βά­νει 65 εκδη­λώ­σεις από όλο το φάσμα των παρα­στα­τι­κών τεχνών, η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των οποί­ων έχουν ελεύ­θε­ρη είσο­δο και οι θεα­τές καλού­νται μόνο να συνει­σφέ­ρουν εθε­λο­ντι­κά με τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα και άλλα είδη πρώ­της ανά­γκης για το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο του Δήμου, το Κοι­νω­νι­κό Ιατρείο Αλλη­λεγ­γύ­ης Χαλαν­δρί­ου και για τις δομές αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες. Το πρό­γραμ­μα των εκδη­λώ­σε­ων περι­λαμ­βά­νει παρα­στά­σεις θεά­τρου, μου­σι­κής, χορού και μει­κτά θεά­μα­τα ενώ το φεστι­βάλ ανοί­γουν φέτος οι φορείς της πόλης με τις δικές τους εκδη­λώ­σεις που θα διαρ­κέ­σουν από σήμε­ρα μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αγα­θό­φρων, ο άτλας του συλλέκτη

1840: 3.696 σπά­νιοι τίτλοι βιβλί­ων, τοπο­θε­τη­μέ­νοι πολύ προ­σε­κτι­κά σε 47 ξύλι­να κιβώ­τια, εγκα­τα­λεί­πουν τη σοφί­τα του έκτου ορό­φου της οδού Castillon 12 στο Παρί­σι με προ­ο­ρι­σμό την Πελο­πόν­νη­σο. Πρό­κει­ται για το έργο ζωής του Κων­στα­ντί­νου Αγα­θό­φρο­να Νικο­λό­που­λου, ο οποί­ος, μετά την ίδρυ­ση του νέου ελλη­νι­κού κρά­τους, απο­φα­σί­ζει να δωρί­σει στην γενέ­τει­ρα του πατέ­ρα του, την Ανδρί­τσαι­να, μια από τις πιο σπά­νιες ιδιω­τι­κές συλ­λο­γές της επο­χής. Ο ίδιος τραυ­μα­τί­ζε­ται κατά τη συσκευα­σία των κιβω­τί­ων και υπο­κύ­πτει από τέτα­νο, μόνος, στο Παρί­σι. Τα βιβλία συνε­χί­ζουν ορφα­νά το ταξί­δι τους με το καρά­βι. 1931: Σχε­δόν έναν αιώ­να μετά, ένας άλλος δει­νός συλ­λέ­κτης, ο Βάλ­τερ Μπέν­για­μιν, απο­συ­σκευά­ζο­ντας τη βιβλιο­θή­κη του, εξο­μο­λο­γεί­ται: «Κάθε πάθος συνο­ρεύ­ει με το χάος, όμως το συλ­λε­κτι­κό πάθος εγγί­ζει τα όρια του χάους των ανα­μνή­σε­ων». Παρό­μοιες σκέ­ψεις ίσως να είχε κάνει και ο Αγα­θό­φρων αν είχε φτά­σει στην Ανδρί­τσαι­να και παρα­λάμ­βα­νε τη βιβλιο­θή­κη του. Με όχη­μα τις δύο ιστο­ρί­ες, η δημιουρ­γι­κή πλατ­φόρ­μα werkraum φέρ­νει κοντά επαγ­γελ­μα­τί­ες από την Αθή­να και τη Ζυρί­χη που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στους χώρους της αρχι­τε­κτο­νι­κής, του θεά­τρου και του βιβλί­ου και επι­χει­ρεί μαζί τους μια μονα­δι­κή βιω­μα­τι­κή εγκα­τά­στα­ση για τους κρυμ­μέ­νους θησαυ­ρούς της γνώ­σης και το αέναο ταξί­δι τους στον χρό­νο. Δια­μορ­φω­μέ­νη για το Αίθριο του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138, τηλ. 2103453111), η εγκα­τά­στα­ση φιλο­δο­ξεί να ξεδι­πλώ­σει έναν άτλα­ντα μνή­μης που ταξι­δεύ­ει ανά­με­σά μας. Το έργο βρί­σκε­ται υπό εξέ­λι­ξη και θα εξε­λίσ­σε­ται καθ’ όλη τη διάρ­κεια της έκθε­σης. Σύλ­λη­ψη — συντο­νι­σμός: Δάφ­νη Κοκ­κί­νη. Δημιουρ­γι­κή ομά­δα: Δημή­τρης Θεο­δω­ρό­που­λος, Δάφ­νη Κοκ­κί­νη, Γιώρ­γος Κουρ­μα­δάς, Καρο­λί­να Μωρέτ­τη. Ηχη­τι­κή κατα­σκευή: Κορ­νή­λιος Σελαμ­σής. Sound Design: Marcel Babazadeh. Φιλο­λο­γι­κή επι­μέ­λεια: Μαρία Σκια­δά. Σύμ­βου­λος δρα­μα­τουρ­γί­ας: Armin Kerber. Κινη­μα­το­γρά­φη­ση: Γιάν­νης Χήνος, Άλκη­στις Κοκ­κί­νη. Σχε­δια­σμός ήχου: Marcel Babazadeh.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Η υψη­λή ραπτι­κή της αρχαιότητας

Στους εκθε­σια­κούς χώρους του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου εκτί­θε­νται πει­ρα­μα­τι­κές ανα­συν­θέ­σεις μινω­ι­κών και μυκη­ναϊ­κών ενδυ­μα­σιών και παρου­σιά­ζο­νται σε ειδι­κά οργα­νω­μέ­νες επι­δεί­ξεις. Εως τις 8/7.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αμπε­λό­κη­ποι Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στο Μίκη Θεοδωράκη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο