Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 2 Ιουλίου

ΕΚΘΕΣΗ

  • Την έκθε­ση «Φωτι­σμέ­να» με δημιουρ­γί­ες του Χρή­στου Μπο­κό­ρου παρου­σιά­ζει ο Δήμος Σιθω­νί­ας στον χώρο πολι­τι­σμού «Απο­θή­κη», με έργα ποι­κί­λων δια­στά­σε­ων σε πανί και ξύλο. Από 9 μ.μ. Παρα­λία Νικήτης
  • Την έκθε­ση «Φωτισμένα»με δημιουρ­γί­ες του Χρή­στου Μπο­κό­ρου παρου­σιά­ζει ο Δήμος Σιθω­νί­ας στον χώρο πολι­τι­σμού «Απο­θή­κη», με έργα ποι­κί­λων δια­στά­σε­ων σε πανί και ξύλο. Από 9 μ.μ. Παρα­λία Νικήτης.

Η υψη­λή ραπτι­κή της αρχαιότητας

Στους εκθε­σια­κούς χώρους του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου εκτί­θε­νται πει­ρα­μα­τι­κές ανα­συν­θέ­σεις μινω­ι­κών και μυκη­ναϊ­κών ενδυ­μα­σιών και παρου­σιά­ζο­νται σε ειδι­κά οργα­νω­μέ­νες επι­δεί­ξεις. Εως τις 8/7.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Calexico live

Από την Του­σόν της Αρι­ζό­νας, οι Calexico −που πήραν το όνο­μά τους από την ομώ­νυ­μη πόλη στα σύνο­ρα του Μεξι­κού με την Καλι­φόρ­νια− μετρά­νε πάνω από 20 χρό­νια καριέ­ρας, με φανα­τι­κό κοι­νό σε όλο τον κόσμο. Στη μου­σι­κή τους, κρά­μα από παρα­δο­σια­κούς λάτιν ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano) και κάντρυ, τζαζ και post-rock, απο­δί­δε­ται ο όρος desert noir. Το συγκρό­τη­μα έρχε­ται στις 21.00 στο Ηρώ­δειο για πρώ­τη φορά, με επι­τυ­χί­ες από όλη τη δισκο­γρα­φία του. Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου 2018.

• «Αφιέ­ρω­μα στον Ντε­μπυσ­σύ»: Είκο­σι έξι νέοι σολίστ της ελλη­νι­κής μου­σι­κής σκη­νής παρου­σιά­ζουν την τέχνη τους σε τέσ­σε­ρις ημέ­ρες αφιε­ρω­μέ­νες στον σπου­δαίο Γάλ­λο συν­θέ­τη. Στις 9 μ.μ. Ωδεί­ον, Ρηγίλ­λης και Βασ.Γεωργίου Β΄ 17–19.

• Η περιο­δι­κή έκθε­ση «Κυκλα­δι­κά Στιγ­μιό­τυ­πα», που παρου­σιά­στη­κε με μεγά­λη επι­τυ­χία τον χει­μώ­να στο Βυζα­ντι­νό Μου­σείο, και η εικα­στι­κή εγκα­τά­στα­ση σύγ­χρο­νης τέχνης « (l)imited souls» του Ιωάν­νη Μιχα­λού­δη έκα­ναν μόλις εγκαί­νια. Εως 30/9. Στον Πύρ­γο Crispi (Γλέ­ζου), Χώρα Νάξου.

ΒΙΒΛΙΟ

Έζη­σα την Αθή­να της Μπελ Επόκ

Η Ενω­ση Γυναι­κών Φωκί­δας και οι εκδό­σεις Polaris παρου­σιά­ζουν το βιβλίο του Μίλ­του Λιδω­ρί­κη «’Έζη­σα την Αθή­να της Μπελ Επόκ» στις 20.30 στο καφέ του κήπου του Νομι­σμα­τι­κού Μου­σεί­ου (Πανε­πι­στη­μί­ου 12, Αθή­να, τηλ. 2103610067). Μιλούν οι Νίκος Βατό­που­λος, Πανα­γιώ­της Κου­φά­κης και Γιώρ­γος Χατζηδάκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο