Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958»

ΧΟΡΟΣ

«Sissi ο μύθος μίας πρι­γκί­πισ­σας» στο Ηρώδειο

Το Ηρώ­δειο υπο­δέ­χε­ται τα θρυ­λι­κά μπα­λέ­τα Experidance της Ουγ­γα­ρί­ας και την Τσιγ­γά­νι­κη Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Βου­δα­πέ­στης, σε μία υπερ­πα­ρα­γω­γή με 60 χορευ­τές και μου­σι­κούς, εντυ­πω­σια­κά κοστού­μια και υπέ­ρο­χες μελω­δί­ες που συν­δυά­ζουν διά­ση­μα έργα κλα­σι­κής μου­σι­κής των Strauss, Liszt και Brahms, με τη λαϊ­κή μου­σι­κή παρά­δο­ση της Ουγ­γα­ρί­ας και τα τσιγ­γά­νι­κα βιο­λιά. Η παρά­στα­ση «Sissi, ο μύθος μιας πρι­γκί­πισ­σας» περι­γρά­φει τη ζωή της πρι­γκί­πισ­σας Ελι­σά­βετ (γνω­στής ως Σίσ­συ) που έγι­νε αυτο­κρά­τει­ρα της Αυστρί­ας σε ηλι­κία μόλις 16 ετών ‑αλλά και Βασί­λισ­σα της Ουγ­γα­ρί­ας- και έζη­σε μία θυελ­λώ­δη ζωή. Στις 20:30. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Από 25 έως 78 ευρώ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο