Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 3 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μότσαρτ και Μπε­τό­βεν στον Πολυ­χώ­ρο Λιπα­σμά­των Δραπετσώνας

Σε έναν από τους ενδια­φέ­ρο­ντες συναυ­λια­κούς χώρους του Πει­ραιά, τον Πολυ­χώ­ρο του Εργο­στα­σί­ου Λιπα­σμά­των Δραπετσώνας(Γρ. Λαμπρά­κη), πραγ­μα­το­ποιεί­ται το 2ο «Φεστι­βάλ στη θάλασ­σα» που διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας. Το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει τη Συμ­φω­νία αρ.4 σε σι ύφε­ση μεί­ζο­να, έργο 60, του Λού­ντ­βιχ Βαν Μπε­τό­βεν, σύν­θε­ση λεπτών απο­χρώ­σε­ων, που δια­φο­ρο­ποιεί­ται από τα τρι­κυ­μιώ­δη μπε­το­βε­νι­κά πάθη, και το Κον­τσέρ­το για κλα­ρι­νέ­το και ορχή­στρα σε λα μεί­ζο­να, K. 622, του Βόλφ­γκανγκ Αμα­ντέ­ους Μότσαρτ (σύν­θε­ση βαθιάς ωρι­μό­τη­τας) με σολίστ τον διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο Σπύ­ρο Μου­ρί­κη. Την Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών διευ­θύ­νει ο Ανδρέ­ας Πυλα­ρι­νός. Ώρα έναρ­ξης: 21.00. Ελεύ­θε­ρη είσοδος.

Παί­ξε, Τσι­τσά­νη μου

Η φετι­νή συναυ­λία του «Όλοι μαζί μπο­ρού­με» (διορ­γά­νω­ση Μελω­δία FΜ) αφιε­ρώ­νε­ται σε έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς της ελλη­νι­κής λαϊ­κής μου­σι­κής του 20ού αιώ­να. Το Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο θα γεμί­σει στις 21.00 με τα τρα­γού­δια του Βασί­λη Τσι­τσά­νη, του συν­θέ­τη που συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά στην αλλα­γή της ιστο­ρί­ας του ελλη­νι­κού λαϊ­κού τρα­γου­διού. Ο Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος θα προ­λο­γί­σει θα ανοί­ξει συμ­βο­λι­κά τη συναυ­λία. Η Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη, η Φωτει­νή Βελε­σιώ­του, η Γλυ­κε­ρία, η Ελε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη, η Βιο­λέ­τα Ίκα­ρη, ο Γιάν­νης Κότσι­ρας, ο Κώστας Μακε­δό­νας, ο Κωστής Μαρα­βέ­γιας, ο Λεω­νί­δας Μπα­λά­φας, ο Δημή­τρης Μπά­σης, η Γιώ­τα Νέγκα, ο Χρή­στος Νικο­λό­που­λος, ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, η Μαρί­ζα Ρίζου, η Μαρί­να Σάτ­τι και η Ελέ­νη Τσα­λι­γο­πού­λου θα ερμη­νεύ­σουν τρα­γού­δια του Τσι­τσά­νη. Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια: Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας. Σκη­νο­θε­σία: Στα­μά­της Φασου­λής. Παρου­σί­α­ση: Γρη­γό­ρης Βαλτινός.

Εισι­τή­ρια. Κερ­κί­δες Καθή­με­νοι. Προ­πώ­λη­ση: 7 ευρώ. Ταμείο: 8 ευρώ. Αρέ­να (όρθιοι) — Μπρο­στά στη σκη­νή. Προ­πώ­λη­ση: 12 ευρώ. Ταμείο: 14 ευρώ. Αρέ­να (όρθιοι) – Πίσω μέρος. Προ­πώ­λη­ση: 10 ευρώ. Ταμείο: 12 ευρώ.

Η ανθρώ­πι­νη φωνή ως ακροβάτης

Ο φετι­νός κύκλος «Ημέ­ρες Μου­σι­κού Θεά­τρου» φέρ­νει στην Εναλ­λα­κτι­κή Σκη­νή της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής το «Beat Box: Φωνη­τι­κές ακρο­βα­σί­ες στη σύγ­χρο­νη μου­σι­κή», μια συναυ­λία στην οποία η τέχνη του Beat Box συν­δια­λέ­γε­ται με τη σύγ­χρο­νη μου­σι­κή, μέσα από τις φωνη­τι­κές ακρο­βα­σί­ες της Φρά­ου­κε Αουλ­μπερτ (φωτ.) Στις 8.30 μ.μ. ΚΠΙΣΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Καλο­καί­ρι για τα παι­διά στο Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μουσείο

- Τετάρ­τη 4 και 11 Ιου­λί­ου για παι­διά από επτά έως εννέα ετών και Τετάρ­τη 18 Ιου­λί­ου για παι­διά από δέκα έως δώδε­κα ετών: Εκπαι­δευ­τι­κό πρό­γραμ­μα με τίτλο «Ποτή­ρι, ποτη­ρά­κι μου… σε βρί­σκω στο Μου­σείο», συνο­δευό­με­νο από εικα­στι­κό εργα­στή­ρι. Τα παι­διά θα μάθουν για τα αγγεία του ποτού των αρχαί­ων και με την καθο­δή­γη­ση αρχαιο­λό­γου του Μου­σεί­ου θα ανα­ζη­τή­σουν τα σχε­τι­κά εκθέ­μα­τα στη Συλ­λο­γή Αγγεί­ων. Θα συλ­λέ­ξουν πλη­ρο­φο­ρί­ες για αυτά και θα αγγί­ξουν αντί­γρα­φα αρχαί­ων αγγεί­ων. Επί­σης, θα συμ­με­τά­σχουν σε εικα­στι­κό εργα­στή­ρι με την καθο­δή­γη­ση της ζωγρά­φου του Μου­σεί­ου, δημιουρ­γώ­ντας το δικό τους χάρ­τι­νο αγγείο, εμπνευ­σμέ­νο από τα εκθέ­μα­τα που ανακάλυψαν.

Ώρα διε­ξα­γω­γής: 11:00–12:30. Θα συμ­με­τά­σχουν 25 παι­διά ανά πρόγραμμα.

Σημειώ­νε­ται, ότι όλες οι εκπαι­δευ­τι­κές δρά­σεις παρέ­χο­νται δωρε­άν για τα παι­διά, με απα­ραί­τη­τες τις δηλώ­σεις συμ­με­το­χής, κατό­πιν τηλε­φω­νι­κής συνεν­νό­η­σης. Ο αριθ­μός των θέσε­ων είναι περιο­ρι­σμέ­νος λόγω του εικα­στι­κού εργαστηρίου.

Έναρ­ξη δηλώ­σε­ων στις 13 Ιου­νί­ου 2017. Τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 213 214 4856, ‑4858, ‑4866, ‑4893.

ΕΚΘΕΣΗ

Η υψη­λή ραπτι­κή της αρχαιότητας

Στους εκθε­σια­κούς χώρους του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου εκτί­θε­νται πει­ρα­μα­τι­κές ανα­συν­θέ­σεις μινω­ι­κών και μυκη­ναϊ­κών ενδυ­μα­σιών και παρου­σιά­ζο­νται σε ειδι­κά οργα­νω­μέ­νες επι­δεί­ξεις. Εως τις 8/7.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο