Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 5 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Νάνα Μού­σχου­ρη «Έναν μύθο θα σας πω»

Η Νάνα Μού­σχου­ρη, που ξεκί­νη­σε από την Ελλά­δα πριν από 60 χρό­νια για να δια­γρά­ψει λαμπρή πορεία στο παγκό­σμιο μου­σι­κό στε­ρέ­ω­μα, έχει δώσει πάνω από 10.000 παρα­στά­σεις στα σπου­δαιό­τε­ρα θέα­τρα του κόσμου, από την Όπε­ρα του Παρι­σιού, το Royal Albert Hall του Λον­δί­νου και τη Φιλαρ­μο­νι­κή του Βερο­λί­νου έως το Lincoln Center στη Νέα Υόρ­κη, την Όπε­ρα του Σίδνεϋ και το Teatro Monumental στη Χιλή, αλλά και σε θέα­τρα και μου­σι­κές σκη­νές σε μικρές πόλεις και χωριά. Φέτος επα­νέρ­χε­ται με μια μεγά­λη συναυ­λία για να τρα­γου­δή­σει τον «μύθο» της. Μέρος των εσό­δων της συναυ­λί­ας θα δια­τε­θεί για τους σκο­πούς του Συλ­λό­γου Φίλων Παι­διών με καρ­κί­νο Ελπί­δα. Η συναυ­λία τελεί υπό την αιγί­δα του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας Πρ. Παυ­λό­που­λου. Ηρώ­δειο, στις 21.00. Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου 2018.

  • Την παρά­στα­ση «Πέτρες στις τσέ­πες του» της Μαρί Τζό­ουνς παρου­σιά­ζει το κηπο­θέ­α­τρο Παπά­γου σε σκη­νο­θε­σία και ερμη­νεία των Μάκη Παπα­δη­μη­τρί­ου και Γιώρ­γου Χρυ­σο­στό­μου. Ωρα έναρ­ξης 9 μ.μ. Κορυ­τσάς 6
  • Η Αντζέ­λι­κα Ντασκ με καλε­σμέ­νους μου­σι­κούς εμφα­νί­ζε­ται στον Κήπο του Μεγά­ρου Μου­σι­κής στις 9 μ.μ. Βασ. Σοφί­ας & Κόκκαλη
  • Gypsy jazz μου­σι­κές με ρεπερ­τό­ριο που εμπνέ­ε­ται από τον βιρ­τουό­ζο Τζάν­γκο Ρέιν­χαρντ παρου­σιά­ζουν οι Hot Club de Gréce με τη σύμπρα­ξη της βιο­λο­νί­στας Μαρί­ας Μανου­σά­κη στις 9 μ.μ. στο καφέ του Νομι­σμα­τι­κού Μου­σεί­ου. Πανε­πι­στη­μί­ου 12

ΘΕΑΤΡΟ

«Η αρκού­δα» του Άντον Τσέχοφ

Μια νέα πρω­το­πο­ρια­κή δρά­ση ξεκι­νά το Εθνι­κό Θέα­τρο σε συνερ­γα­σία με τον ΟΑΣΑ. Ένα θεα­τρι­κό λεω­φο­ρείο, με τίτλο «Θέα­τρο Express» θα ταξι­δεύ­ει από γει­το­νιά σε γει­το­νιά για να συνα­ντή­σει τους θεα­τές του, να τους ταξι­δέ­ψει στη μαγεία του θεά­τρου και να τους κινη­το­ποι­ή­σει με την «Αρκού­δα» του Άντον Τσέ­χωφ, σε σκη­νο­θε­σία Σοφί­ας Μαρα­θά­κη. Aφε­τη­ρία θα είναι το αμα­ξο­στά­σιο της ΟΣΥ, στο Γκά­ζι, από­ψε και αύριο. Στην παρά­στα­ση ανα­δει­κνύ­ε­ται το κωμι­κό και ειρω­νι­κό στοι­χείο του κει­μέ­νου. Μια χήρα κλαί­ει τον νεκρό σύζυ­γό της, ένας από­στρα­τος αξιω­μα­τι­κός και κτη­μα­τί­ας έρχε­ται να ζητή­σει χρή­μα­τα που του χρω­στά­ει ο νεκρός σύζυ­γος, μια υπη­ρέ­τρια γεμά­τη λαχτά­ρα για ζωή αδη­μο­νεί να βγά­λει το πέν­θος από πάνω της κι ένα άλο­γο τρώ­ει κρι­θά­ρι στον στά­βλο. Μετά­φρα­ση: Λυκούρ­γος Καλ­λέρ­γης. Σκη­νι­κό και κοστού­μια: Ελέ­νη Μανω­λο­πού­λου. Δρα­μα­τουρ­γι­κή συνερ­γα­σία: Ειρή­νη Μου­ντρά­κη. Παί­ζουν οι Ιερώ­νυ­μος Καλε­τσά­νος (Γρη­γκό­ρι Στε­πά­νο­βιτς Σμηρ­νώφ) Ελι­σά­βετ Κων­στα­ντι­νί­δου (Σόνια) και Φωτει­νή Παπα­χρι­στο­πού­λου (Ελέ­να Ιβά­νοβ­να Ποπόβα).

ΕΚΘΕΣΗ

Ο απο­χαι­ρε­τι­σμός στην κολομ­βια­νή επα­νά­στα­ση από το Mapa Teatro στην Πει­ραιώς 260

Μια παρά­στα­ση που συν­δυά­ζει θέα­τρο, εγκα­τά­στα­ση και οπτι­κο­α­κου­στι­κά υλι­κά και έχει τίτλο «Ο απο­χαι­ρε­τι­σμός» είναι το τελευ­ταίο μέρος του τρί­πτυ­χου «Ανα­το­μία της βίας στην Κολομ­βία», το οποίο εξε­τά­ζει διά­φο­ρες πτυ­χές της βίας. Στις 21.00 στην «Πει­ραιώς 260». Η Heidi Abderhalden και ο αδελ­φός της, Rolf, που διευ­θύ­νουν το Mapa Teatro, παρου­σιά­ζουν τη δική τους εκδο­χή για το φάντα­σμα της κολομ­βια­νής επα­νά­στα­σης, σ’ ένα σκη­νι­κό που παρα­πέ­μπει σε τρο­πι­κό δάσος.

Σύλ­λη­ψη, σκη­νο­θε­σία, δρα­μα­τουρ­γία: Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden. Μου­σι­κή: Juan Ernesto Díaz. Σκη­νι­κά: Pierre Henri Magnin. Παί­ζουν: Heidi Abderhalden, Rolf Abderhalden, Agnes Brekke, Julián Díaz, Andrés Castañeda, Miguel Molina, Santiago Sepúlveda.

Ιστο­ρί­ες σύγ­χρο­νης επι­στη­μο­νι­κής έρευνας

Έκθε­ση με τίτλο «Ιστο­ρί­ες σύγ­χρο­νης επι­στη­μο­νι­κής έρευ­νας» και περιε­χό­με­νο τη σχέ­ση της επι­στή­μης με τις αισθή­σεις και τις πιθα­νές επι­πτώ­σεις στη ζωή μας θα περι­μέ­νει τους επι­σκέ­πτες στο προ­αύ­λιο του Εθνι­κού Ιδρύ­μα­τος Ερευ­νών από τις 9.30 ως τις 16.00. Οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να πει­ρα­μα­τι­στούν με παι­χνί­δια αντί­λη­ψης ή να ανα­κα­λύ­ψουν ποια μέρη του εγκε­φά­λου μας συν­δέ­ο­νται με τις αισθή­σεις. Επί­σης, στε­λέ­χη του Εθνι­κού Κέντρου Τεκ­μη­ρί­ω­σης (ΕΚΤ), που είναι το Εθνι­κό Σημείο Επα­φής (ΕΣΕ) για το πρό­γραμ­μα του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Έρευ­νας στον Ορί­ζο­ντα 2020, θα ενη­με­ρώ­νουν τους επι­σκέ­πτες για τις χρη­μα­το­δο­τι­κές ευκαι­ρί­ες που προ­σφέ­ρει το ΕΣΕ στους Έλλη­νες ερευ­νη­τές για την υλο­ποί­η­ση έρευ­νας αιχμής.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Paul Chan Odysseus and the Bathers

Ο Οργα­νι­σμός ΝΕΟΝ παρου­σιά­ζει τον Αμε­ρι­κα­νό καλ­λι­τέ­χνη Paul Chan σε μια πολυ­διά­στα­τη έκθε­ση, σε επι­μέ­λεια του Sam Thorne, διευ­θυ­ντή του Nottingham Contemporary, στο Μου­σείο Κυκλα­δι­κής Τέχνης (Νεο­φύ­του Δού­κα 4, τηλ. 2107228321). Η έκθε­ση ’’Odysseus and the Bathers’’ παρου­σιά­ζει νέες παρα­γω­γές αλλά και πρό­σφα­τα έργα του καλ­λι­τέ­χνη, τα οποία ο ίδιος απο­κα­λεί “breathers” και “bathers”. Το κάθε έργο απο­τε­λεί­ται από ένα υφα­σμά­τι­νο «σώμα» σχε­δια­σμέ­νο από τον Chan και προ­σαρ­μο­σμέ­νο σε τρο­πο­ποι­η­μέ­νους ανεμιστήρες.

  • Την ομα­δι­κή έκθε­ση «A field guide to getting lost» εγκαι­νιά­ζει το TAF στις 8.30 μ.μ. σε επι­μέ­λεια της Ισμή­νης Κινγκ και της Αμα­λί­ας Χαρι­κιο­πού­λου, με τη συμ­με­το­χή Ελλή­νων και ξένων καλ­λι­τε­χνών. Νορ­μα­νού 5, Μοναστηράκι
  • Εγκαί­νια για την έκθε­ση «REM-Brand Name» (φωτ.) στην γκα­λε­ρί Λόλα Νικο­λά­ου με τη συμ­με­το­χή 40 καλ­λι­τε­χνών, στις 7 μ.μ. Τσι­μι­σκή 52

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο