Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 7 Ιουλίου (και ΔΩΡΕΑΝ)

ΘΕΑΤΡΟ

“Χοη­φό­ρες” του Αισχύ­λου στο Μικρό Θέα­τρο Αρχαί­ας Επιδαύρου

Η Αργυ­ρώ Χιώ­τη και η ομά­δα VASISTAS κατα­πιά­νο­νται με το «κορυ­φαίο θρη­νη­τι­κό τρα­γού­δι της αρχαί­ας ελλη­νι­κής γραμ­μα­τεί­ας», τις «Χοη­φό­ρες» στα πλαί­σια του Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου. Στο δεύ­τε­ρο έργο της τρι­λο­γί­ας της «Ορέ­στειας» του Αισχύ­λου, στο οποίο η Ηλέ­κτρα πεν­θεί τον δολο­φο­νη­μέ­νο πατέ­ρα της Αγα­μέ­μνο­να, είναι ο χορός που συμ­βάλ­λει στην κλι­μά­κω­ση της πλο­κής καθ’ όλη τη διάρ­κεια του δρά­μα­τος ως η συλ­λο­γι­κή φωνή που παρα­τη­ρεί, κατευ­θύ­νει και τελι­κά εξου­σιά­ζει τα πάντα. Στις 21.30. Εισι­τή­ρια: από 10 έως 25 ευρώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

“Οι προ­σευ­χές της θάλασ­σας” στην Ιχθυό­σκα­λα Κερα­τσι­νί­ου  (ΔΩΡΕΑΝ)

Το πει­ραϊ­κό φωνη­τι­κό σύνο­λο Libro Coro συμ­με­τέ­χει στο Φεστι­βάλ Ατλας, που διορ­γα­νώ­νει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά με τη μου­σι­κή παρα­μυ­θία της Ανθής Γου­ρου­ντή “Οι προ­σευ­χές της θάλασ­σας”. Σε μια νυχτε­ρι­νή μου­σι­κή “κατά­λυ­ση οίνου” το πει­ραϊ­κό φωνη­τι­κό σύνο­λο προ­σεύ­χε­ται από και για την θάλασ­σα, τα μυστι­κά της τα κρυμ­μέ­να, τις νεράι­δες και τους ναυ­τερ­γά­τες της, στην Ιχθυό­σκα­λα Κερα­τσι­νί­ου (Προ­πο­ντί­δος 2) το Σάβ­βα­το 7 Ιου­λί­ου. Η πολυ­με­λής μου­σι­κή κολε­κτί­βα εκθέ­τει τη δια­λε­κτι­κή σχέ­ση του ανθρώ­που με τη θάλασ­σα , την βιω­μα­τι­κή ναυ­τι­κή ζωή που θρέ­φει οικο­γέ­νειες, ανοί­γει ορί­ζο­ντες, παίρ­νει και φέρ­νει αγα­πη­μέ­νους, ορί­ζει παλιές και νέες πατρί­δες, έχει γορ­γό­νες και στοι­χειά και μετα­φυ­σι­κά λυτρώ­νει. Στη μου­σι­κή παρα­μυ­θία συμ­με­τέ­χει και ο Τσι­μά­ρας Τζαν­νά­τος. Στις 21.30. Είσο­δος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Συναυ­λία Συμ­φω­νι­κής Μου­σι­κής (ΔΩΡΕΑΝ)

Η Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Και­σα­ρια­νής – «Σκο­πευ­τή­ριο», το Σάβ­βα­το 7 Ιου­λί­ου 2018 στις 9.00μ.μ. δίπλα στο χώρο Θυσί­ας του Σκο­πευ­τη­ρί­ου Και­σα­ρια­νής, διορ­γα­νώ­νει για 2η συνε­χή χρο­νιά υπαί­θρια συμ­φω­νι­κή συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής με την Παι­δι­κή-Νεα­νι­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της Νίνας Πατρικίδου.

ΕΚΘΕΣΗ

Η υψη­λή ραπτι­κή της αρχαιότητας

Στους εκθε­σια­κούς χώρους του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου εκτί­θε­νται πει­ρα­μα­τι­κές ανα­συν­θέ­σεις μινω­ι­κών και μυκη­ναϊ­κών ενδυ­μα­σιών και παρου­σιά­ζο­νται σε ειδι­κά οργα­νω­μέ­νες επι­δεί­ξεις. Εως τις 8/7.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο