Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 9 Ιουλίου

ΘΕΑΤΡΟ

“We Are Leaving” στην Πει­ραιώς 260

Το τρο­με­ρό παι­δί της πολω­νι­κής σκη­νής, ο Κρι­στόφ Βαρ­λι­κόφ­σκι, δια­σκευά­ζει ξανά έναν από τους αγα­πη­μέ­νους του συγ­γρα­φείς , τον Χανόχ Λεβίν σε μια νέα παρά­στα­ση που έκα­νε πρε­μιέ­ρα στη Βαρ­σο­βία τον Ιού­νιο. Στην παρά­στα­ση με τίτλο εργα­σί­ας «We Are Leaving», ο σκη­νο­θέ­της εστιά­ζει σε όλους εκεί­νους που έχουν να επι­λέ­ξουν μετα­ξύ δύο πραγ­μά­των: είτε να αφε­θούν στη μοί­ρα τους και να πεθά­νουν είτε να φτιά­ξουν τις βαλί­τσες τους και να φύγουν όσο το δυνα­τόν πιο μακριά με άγνω­στο προ­ο­ρι­σμό. Το κεί­με­νο του Λεβίν λει­τουρ­γεί ως αφε­τη­ρία πάνω στην οποία δομεί­ται η παρά­στα­ση. 8–10 Ιου­λί­ου. Στις 21.00.Εισιτήρια: 25 ευρώ (Α Ζώνη), 20 ευρώ (Β Ζώνη).

«Ρίζες» στην Πει­ραιώς 260

Οι «Ρίζες» είναι μια παρά­στα­ση που συν­θέ­τει την κινη­μα­το­γρα­φι­κή με τη σκη­νι­κή αφή­γη­ση. Το πρώ­το σκέ­λος απο­τε­λεί­ται από ένα ντο­κι­μα­ντέρ που απο­τυ­πώ­νει την καθη­με­ρι­νό­τη­τα ηλι­κιω­μέ­νων γυναι­κών που ζουν μόνες σε απο­μο­νω­μέ­να χωριά της Ηπεί­ρου. Στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος, έρχο­νται επί σκη­νής γυναί­κες τριών γενε­ών συν­δε­δε­μέ­νες με το τρα­γού­δι και μοι­ρά­ζο­νται με το κοι­νό προ­σω­πι­κές ιστο­ρί­ες που μετου­σιώ­νο­νται στα­δια­κά σε πολυ­φω­νι­κό τρα­γού­δι υπό τη μου­σι­κή διεύ­θυν­ση του βρα­βευ­μέ­νου Αλέ­ξαν­δρου Λαμπρί­δη. Το ντο­κι­μα­ντέρ και η περ­φόρ­μανς «Ρίζες» της Ελί­ζας Σόρο­γκα φιλο­δο­ξεί να τελέ­σει έναν ύμνο στην εσω­τε­ρι­κή γυναι­κεία δύνα­μη μέσα από ένα πρω­τό­γνω­ρο, ιδιαί­τε­ρο κρά­μα παρα­δο­σια­κών και αβαν­γκάρντ στοι­χεί­ων. Στις 18.00 και στις 21.00. Εισι­τή­ρια: από 10 έως 17 ευρώ.

  • Τρία μονό­πρα­κτα παρου­σιά­ζει το Εργα­στή­ριο Νέων Θεα­τρι­κών Συγ­γρα­φέ­ων του Ιδρύ­μα­τος Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης σε σκη­νο­θε­σία Ρού­λας Πατε­ρά­κη, Γιώρ­γου Λύρα και Ιωάν­νας Παπά­ζο­γλου. Ωρα έναρ­ξης 8.30 μ.μ. Πει­ραιώς 206

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Απ’ τη Φολέ­γαν­δρο ως την Κω»

Οι αγα­πη­μέ­νοι Minor Project επα­νέρ­χο­νται δρι­μύ­τε­ροι στον Κήπο του Μεγά­ρου, για ένα λάιβ γεμά­το χρώ­μα­τα από όλο τον μου­σι­κό χάρ­τη της Ελλά­δας και τίτλο «Απ’ τη Φολέ­γαν­δρο ώς την Κω». Η παρά­στα­ση θα περι­λαμ­βά­νει και αρκε­τά τρα­γού­δια που θα ακου­στούν για πρώ­τη φορά. Στις 9 μ.μ. Βασ. Σοφί­ας και Κόκκαλη

  • Παρα­δο­σια­κές μου­σι­κές από τη Μεσό­γειο συν­δια­λέ­γο­νται με τους ήχους της τζαζ στη μου­σι­κή πλατ­φόρ­μα Aqua Jazz Athens, που παρου­σιά­ζει το Ωδείο Αθη­νών στον πολυ­χώ­ρο Ω2 και ώρα 9 μ.μ. Βασι­λέ­ως Γεωρ­γί­ου Β’ 17

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Προ­βο­λή της ται­νί­ας «Το τελευ­ταίο σημείωμα»

Το ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ) καλεί τη Δευ­τέ­ρα 9 Ιού­λη, στις 8.30 μ.μ., στα γρα­φεία του ΕΕΤΕ (Βαλ­τε­τσί­ου 42, Εξάρ­χεια), στην προ­βο­λή της ται­νί­ας του Παντε­λή Βούλ­γα­ρη «Το τελευ­ταίο σημεί­ω­μα», σε σενά­ριο της Ιωάν­νας Καρυ­στιά­νη και του ίδιου του σκη­νο­θέ­τη. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

  • Η κωμω­δία «Ενα ψάρι που το έλε­γαν Γουά­ντα» (φωτ.) του Τσαρλς Κράι­τον προ­βάλ­λε­ται στο πλα­κό­στρω­το του λιμα­νιού Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις 9.30 μ.μ., από το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Λιμά­νι Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

  • Την περιο­δι­κή έκθε­ση «Κυκλα­δι­κά Στιγ­μιό­τυ­πα» και την εγκα­τά­στα­ση «(l)imited souls» του Ιωάν­νη Μιχα­λού­δη παρου­σιά­ζει η Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Κυκλά­δων στον Πύρ­γο Γλέ­ζου στη Νάξο. Από τις 9 π.μ. Χώρα Νάξου
  • Εγκαί­νια της εικα­στι­κής εγκα­τά­στα­σης και της περ­φόρ­μανς «hierotopy» της Σύν­θιας Γερο­θα­να­σί­ου στο Αλα­τζά Ιμα­ρέτ της Θεσ­σα­λο­νί­κης και ώρα 8.30 μ.μ. Κασ­σάν­δρου 91
  • Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Ενω­ση παρου­σιά­ζει την έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιώρ­γου Παπα­γε­ωρ­γί­ου σε επι­μέ­λεια Λουί­ζας Καρα­πι­δά­κη. Από τις 12 το μεση­μέ­ρι. Μασ­σα­λί­ας 22

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο