Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 19 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Judas Priest στο Rockwave

Judas Priest και χέβι μέταλ είναι έννοιες ταυ­τό­ση­μες για πάνω από 40 χρό­νια στην πορεία του συγκρο­τή­μα­τος και του μου­σι­κού ιδιώ­μα­τος που μετρά εκα­τομ­μύ­ρια σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κούς fans στον πλα­νή­τη. Πάρ­κο Τέρα Βάιμπ:37ο χλμ εθνι­κής οδού Αθη­νών-Λαμί­ας .Τηλ. 210 8820426 Για περι­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στην διεύ­θυν­ση  www.rockwavefestival.gr

Η Φωτεινή Δάρρα στο Κηποθέατρο Παπάγου

Όσοι είχαν προ­μη­θευ­τεί εισι­τή­ρια για τη συναυ­λία που ανα­βλή­θη­κε λόγω και­ρού την περα­σμέ­νη Κυρια­κή θα παρα­κο­λου­θή­σουν σήμε­ρα με τα ίδια εισι­τή­ρια τη συναυ­λία της Φωτει­νής Δάρ­ρα σε μια μου­σι­κή δια­δρο­μή από τα τρα­γού­δια της Τζέ­νης Βάνου μέχρι την Εντίθ Πιάφ και τις «Μάγισ­σες της Σμύρ­νης» που σφρά­γι­σε με την ερμη­νεία της. Κηπο­θέ­α­τρο Παπά­γου: ‘Αλσος Παπά­γου, οδός Κορυ­τσάς Τηλ. 210 65 20 412 Εισι­τή­ρια από 14 ευρώ έως 25 ευρώ. Ώρα 21.00

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκθε­ση νέων Ελλή­νων φωτο­γρά­φων (φωτ.) φιλο­ξε­νεί το Μου­σείο Μπε­νά­κη, επι­χει­ρώ­ντας να ανα­δεί­ξει την παρα­γω­γή των φωτο­γρά­φων ηλι­κί­ας έως 35 ετών. Από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ., έως 29/7 Πει­ραιώς 138

ΘΕΑΤΡΟ

Το Φεστι­βάλ των Βρά­χων παρου­σιά­ζει τον «Αγα­μέ­μνο­να» του Αισχύ­λου, στην ερμη­νεία του σκη­νο­θέ­τη Τσέ­ζα­ρις Γκρα­ου­ζί­νις. Παί­ζουν: Μαρία Πρω­τό­παπ­πα, Γιάν­νης Στάν­κο­γλου, Αργύ­ρης Παντα­ζά­ρας κ.ά. Στις 9 μ.μ. Θέα­τρο Βράχων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο