Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 23 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου στο Βεάκειο

Ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου κλεί­νει φέτος 45 χρό­νια παρου­σί­ας στο ελλη­νι­κό τρα­γού­δι και τα γιορ­τά­ζει στο Βεά­κειο Θέα­τρο, στον Πει­ραιά. Πιά­νο / keyboards: Ανδρέ­ας Απο­στό­λου. Ηλε­κτρι­κό Μπά­σο: Βαγ­γέ­λης Πατε­ρά­κης. Τύμπα­να: Στέ­φα­νος Δημη­τρί­ου. Βιο­λί-τρα­γού­δι: Μαί­ρη Μπρό­ζη. Κιθά­ρες-πνευ­στά: Γιάν­νης Αυγέ­ρης. Πλή­κτρα: Γιώρ­γος Θεο­δω­ρό­που­λος. Επι­μέ­λεια ήχου: Αλέ­ξαν­δρος Μπί­τος, Λυσιέν Κλί­μης. Επι­μέ­λεια φώτων: Γιάν­νης Δίπλας, Μίμης Βασι­λεί­ου. Ενορ­χή­στρω­ση: Ανδρέ­ας Απο­στό­λου. 21.30, στο Βεά­κειο Θέα­τρο, Λόφος Προ­φή­τη Ηλία, τηλ: 210 4194520.

ΘΕΑΤΡΟ

Οιδί­πο­δας. Ο μύθος της ιστο­ρί­ας του κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες

Μια σύν­θε­ση από τις επτά τρα­γω­δί­ες που ανα­φέ­ρο­νται στον μύθο του οίκου των Λαβδα­κι­δών. Ο Οιδί­πους, η πιο εμβλη­μα­τι­κή μορ­φή της ηρω­ι­κής επο­χής, έχει ερμη­νευ­τεί κατά και­ρούς ως αντι­κα­το­πτρι­σμός δια­φο­ρε­τι­κών ιδε­ο­λο­γι­κών ανα­ζη­τή­σε­ων. Πολ­λές φορές ωστό­σο, αγνο­ή­θη­κε ότι απο­τε­λεί μέρος μόνο του θηβαϊ­κού κύκλου. Ίσως, δεν θα δια­τυ­πω­νό­ταν ποτέ η θεω­ρία του οιδι­πό­δειου συμπλέγ­μα­τος εάν ο Φρόιντ γνώ­ρι­ζε ολο­κλη­ρω­μέ­νο τον μύθο του Οιδί­πο­δα, κι όχι μόνο την τρα­γω­δία του Σοφο­κλή. Σήμε­ρα είναι περισ­σό­τε­ρο από ποτέ επι­βε­βλη­μέ­νο να αφη­γη­θού­με αυτό τον μύθο χωρίς ψυχα­να­λυ­τι­κές ή άλλες ερμη­νεί­ες. Να τον δού­με ως ένα αφή­γη­μα ή ένα λαϊ­κό παρα­μύ­θι. Ίσως ακό­μα και ως μια ελλη­νι­κή εκδο­χή για τη δημιουρ­γία του κόσμου και την οργά­νω­ση των πρώ­των ανθρώ­πι­νων κοι­νω­νιών. Σκη­νο­θε­σία-σύν­θε­ση κει­μέ­νου: Σταύ­ρος Τσα­κί­ρης. Σκη­νι­κά: Αλέ­ξαν­δρος Ψυχού­λης. Κοστού­μια: Ελέ­νη Δουν­δου­λά­κη. Μου­σι­κή: Μίνως Μάτσας. Κίνη­ση: Ζωή Χατζηα­ντω­νί­ου. Παί­ζουν: Μαρία Κίτσου, Δημή­τρης Λάλος, Γερά­σι­μος Γεν­να­τάς, Λένα Δρο­σά­κη, Ιωάν­νης Παπα­ζή­σης, Μάνος Καρα­τζο­γιάν­νης, Δημή­τρης Παγώ­νης, Κώστας Νικού­λι, Νάν­συ Χρι­στο­πού­λου, Λένα Ανδρι­κο­πού­λου και ο Τάκης Χρυ­σι­κά­κος. 21.00, Θέα­τρο Βρά­χων, οδός Τατα­ού­λων, τηλ: 2107609340, 2107609350.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Θεσ­σα­λο­νί­κης παρου­σιά­ζει την έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του Τζέ­ραλντ Πράιορ «Greek body overlays» από τις 8 π.μ. Μανό­λη Ανδρό­νι­κου 6, Θεσσαλονίκη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο