Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 26 Ιουλίου (και ΔΩΡΕΑΝ)

Γενι­κή δοκι­μή για την «Κάρ­μεν»

1500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της «Κάρ­μεν» στις 21.00, στο Ηρώ­δειο. Με στό­χο να κάνει τη λυρι­κή τέχνη προ­σβά­σι­μη σε όλους, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει για έκτη συνε­χό­με­νη χρο­νιά τη δυνα­τό­τη­τα σε άνερ­γους συμπο­λί­τες μας να παρα­κο­λου­θή­σουν δωρε­άν μια μεγα­λειώ­δη παρα­γω­γή όπε­ρας στο Ηρώ­δειο. Η δημο­φι­λέ­στε­ρη όπε­ρα του γαλ­λι­κού ρεπερ­το­ρί­ου παρου­σιά­ζε­ται σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Λου­κά Καρυ­τι­νού και σκη­νο­θε­σία Στή­βεν Λάν­γκριτζ, στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών. Στον ρόλο του τίτλου δύο κορυ­φαί­ες Κάρ­μεν της επο­χής μας: η παγκό­σμιας φήμης Ανί­τα Ρατσβε­λι­σβί­λι και η Κέιτ Ώλντριτς. Η δια­νο­μή των δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων για τη γενι­κή δοκι­μή θα γίνει στα ταμεία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, Λ. Συγ­γρού 364, Καλ­λι­θέα, τηλ. 2130885700.

Dreamy Whispers

Oι Dreamy Whispers επι­στρέ­φουν στο Roof Stage του Gazarte για να μας ταξι­δέ­ψoυν στον χωρο­χρό­νο με αφε­τη­ρία τη «σπου­δαιό­τη­τα» της Disco στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή αλλά και την ανά­γκη για ένα λαϊ­κό τσα-τσα λίγο πριν έρθει το μεση­μέ­ρι. Με βασι­κό όργα­νο την φωνή και εξο­πλι­σμέ­νοι μόνο με μια κιθά­ρα, ένα μπά­σο και ενί­ο­τε κάποιο κρου­στό, πέντε δεξιο­τέ­χνες μου­σι­κοί ξεκί­νη­σαν με πρό­βες προ­σπα­θώ­ντας να πει­ρά­ξουν και να δώσουν τη δική τους εκδο­χή για αγα­πη­μέ­να κομ­μά­τια της disco, ροκ και pop. Ειρή­νη Ψυχρά­μη, Βιρ­γι­νία Φραγκούλατζη,

Από­στο­λος Ψυχρά­μης και Δημή­τρης Δρό­σος: φωνή. Φώτης Παπα­θε­ο­δώ­ρου: μπά­σο, κιθά­ρα, cajon, programming. Στις 22.00, Gazarte, Βου­τά­δων 32–34, τηλ: 2103452277, 2103460347.

Κεφά­τες δια­σκευ­ές στην ταράτσα

Οι Dreamy Whispers, το μου­σι­κό σχή­μα που έχει περά­σει την υπό­θε­ση δια­σκευή σε άλλο επί­πε­δο, επι­στρέ­φει στο Roof Stage του Gazarte, για να μας ταξι­δέ­ψει τόσο στον χρό­νο όσο και στον χώρο, με αφε­τη­ρία τη «σπου­δαιό­τη­τα» της ντί­σκο στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας. Οι πέντε δεξιο­τέ­χνες μου­σι­κοί της μπά­ντας, έχο­ντας για όπλο τις φωνές τους και βασι­κό εξο­πλι­σμό (κιθά­ρα, μπά­σο, ενί­ο­τε και κάποιο κρου­στό), «πει­ρά­ζουν» με μονα­δι­κό τρό­πο αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια των Μάικλ Τζάκ­σον, Sia, Φάρελ Γουί­λιαμς, Μπρού­νο Μαρς, Ace of Base και πολ­λών άλλων, καλώ­ντας το κοι­νό να χορέ­ψει με την ψυχή του. Στις 10 μ.μ. Βου­τά­δων 34–36

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο