Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 28 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Ολγα Βενέ­τη παρου­σιά­ζει τη συναυ­λία «Τραγουδώντας…Ζω» με ελλη­νι­κά και ξένα τρα­γού­δια, στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο Υρια της Νάξου στις 9 μ.μ. Νάξος

ΕΚΘΕΣΗ

Εγκαί­νια για την έκθε­ση του εικα­στι­κού Κώστα Ευαγ­γε­λά­του στην πινα­κο­θή­κη «Villa Ροδό­πη» στο Αργο­στό­λι της Κεφα­λο­νιάς στις 8.30 μ.μ.

ΧΟΡΟΣ

H χορο­γρά­φος Απο­στο­λία Παπα­δα­μά­κη παρου­σιά­ζει την παρά­στα­ση «From Darkness to Light» (φωτ.) στον ναό του Επι­κού­ριου Απόλ­λω­να στις Βάσ­σες της Φιγα­λεί­ας, σε υψό­με­τρο 1.130 μ. Η περι­πα­τη­τι­κή παρά­στα­ση ξεκι­νά­ει στις 8 μ.μ. και απλώ­νε­ται στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο που περι­βάλ­λει τον ναό, μέχρι την ανα­το­λή της παν­σε­λή­νου στις 11 μ.μ.

Ναός Επι­κού­ριου Απόλ­λω­να, Ηλεία

Το ένα­το «μικρό βήμα» στο Νησί των Φαιάκων

Aπό το Χονγκ Κονγκ η χορο­γρα­φι­κή παρά­στα­ση «Pardon» των Τρέι­σι Γουόνγκ και Μάο Ουέι παρου­σιά­ζε­ται στο φουα­γιέ του Μου­σεί­ου Ασια­τι­κής Τέχνης της Κέρ­κυ­ρας, την Πέμ­πτη 26 Ιου­λί­ου, στις 6 μ.μ., στο πλαί­σιο του Διε­θνούς Φεστι­βάλ Σύγ­χρο­νου Χορού «Ενα μικρό βήμα». Δύο ημέ­ρες μετά, στις 28 του μηνός, η Χρι­στί­να Μερ­τζά­νη θα παρου­σιά­σει το σόλο «Μινώ­ταυ­ρος» στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου στις 9.30 μ.μ., ενώ στις 4 Αυγού­στου ο Αμε­ρι­κα­νός Ιαν Ρόμπιν­σον θα παρου­σιά­σει το «Syzygy» στα Παλαιά Ανά­κτο­ρα της Κέρ­κυ­ρας. Για ένα­τη χρο­νιά το Νησί των Φαιά­κων καλεί διε­θνείς καλ­λι­τέ­χνες και μέχρι τις 4 Αυγού­στου η πόλη της Κέρ­κυ­ρας μετα­τρέ­πε­ται σε πλατ­φόρ­μα συνά­ντη­σης και καλ­λι­τε­χνι­κής έκφρα­σης. Ομά­δες όπως οι Batsheva, Eastman, Hofesh Shechter Company, Ultima Vez, Johannes Wieland και οι Χέλ­ντερ Σέμπρα, Ρέι­τσελ Οσμπορν, Ιαν Ρόμπιν­σον, Χρι­στί­να Μερ­τζά­νη, Ευάγ­γε­λος Που­λί­νας κ.ά. θα παρου­σιά­σουν παρα­στά­σεις και θα παρα­δώ­σουν σεμι­νά­ρια και masterclasses. Επί­σης, επι­λεγ­μέ­νοι χορευ­τές θα δου­λέ­ψουν με κατα­ξιω­μέ­νους χορο­γρά­φους και θα έχουν την ευκαι­ρία να εμφα­νι­στούν επί σκη­νής στο πλαί­σιο των performance projects. Το φεστι­βάλ αξιο­ποιεί δρό­μους, πλα­τεί­ες, κτί­ρια με αρχι­τε­κτο­νι­κό ενδια­φέ­ρον ανα­δει­κνύ­ο­ντας τον δημό­σιο χώρο ως τόπο έκφρα­σης της σύγ­χρο­νης καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουργίας.

Διε­θνές Φεστι­βάλ Χορού «Ενα μικρό βήμα», Κέρ­κυ­ρα, έως 4 Αυγούστου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η παι­δι­κή ται­νία «Μπά­τε σκύ­λοι αλέ­στε» (φωτ.) προ­βάλ­λε­ται στο Ξέφω­το του ΚΠΙΣΝ στις 9 μ.μ. Λεωφ. Συγ­γρού 364

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο