Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μαρι­νέλ­λα, Ελέ­νη Βιτά­λη και Γλυ­κε­ρία: «Γυναι­κεία υπόθεση»

Η Μαρι­νέλ­λα, η Ελέ­νη Βιτά­λη και η Γλυ­κε­ρία ενώ­νουν τις φωνές τους, κάνο­ντας το τρα­γού­δι «γυναι­κεία υπό­θε­ση», με τρα­γού­δια τους που άντε­ξαν στον χρό­νο και τρα­γου­διού­νται από όλες τις γενιές. Δίπλα τους έχουν 13 μουσικούς.

Το πρό­γραμ­μα επι­με­λού­νται ο Στέ­λιος Φωτιά­δης και ο Δημή­τρης Μαργιολάς.

Θέα­τρο Πέτρας, Πετρού­πο­λη, τηλ: 2105062166. Εισι­τή­ρια: 15 ευρώ.

ΘΕΑΤΡΟ

«Μήδεια» του Ευριπίδη

Ένας διά­λο­γος του έργου του Ευρι­πί­δη με το σενά­ριο του Πιέρ Πάο­λο Παζο­λί­νι για την ται­νία «Μήδεια», το ομώ­νυ­μο έργο του Ζαν Ανού­ιγ και το έργο «Μήδειας Υλι­κό» του Χάι­νερ. Τρεις άνδρες ηθο­ποιοί κατοι­κούν έναν νεκρό χώρο, ένα τοπίο γυναι­κών που πέρα­σαν. Μια δια­δρο­μή ανά­κτη­σης της ιερής ταυ­τό­τη­τας της ηρω­ί­δας, της πνευ­μα­τι­κό­τη­τάς της και της επι­στρο­φής στις ρίζες της, μετά από την σύγκρου­σή της με μια στε­ρε­ο­τυ­πι­κή κοι­νω­νία. Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Καραν­τζάς. Δια­σκευή-δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία: Δημή­τρης Καραν­τζάς, Θεο­δώ­ρα Καπρά­λου. Μου­σι­κή: Ανρί Κερ­γκο­μάρ. Σκη­νι­κά: Ελέ­νη Μανω­λο­πού­λου. Κοστού­μια: Ιωάν­να Τσά­μη. Φωτι­σμοί: Αλέ­κος Ανα­στα­σί­ου. Κίνη­ση: Χρή­στος Παπα­δό­που­λος. Παί­ζουν: Γιώρ­γος Γάλ­λος (Μήδεια), Χρή­στος Λού­λης (Ιάσων, Κρέ­ο­ντας, Παι­δα­γω­γός, Αιγέ­ας), Μιχά­λης Σαρά­ντης (Χορός, Άγγε­λος, Τρο­φός). Θέα­τρο Πορεία: Τρι­κόρ­φων 3 – 5 και 3ης Σεπτεμ­βρί­ου 69, τηλ. 2108210981. Μέχρι τις 17 Σεπτεμ­βρί­ου. Εισι­τή­ρια: 14, 17 και 20 ευρώ.

«Για όνο­μα»

Η γαλ­λι­κή κωμω­δία «Για όνο­μα» σε σκη­νο­θε­σία του Κων­στα­ντί­νου Μαρ­κου­λά­κη με τον Αντώ­νη Λου­δά­ρο παρου­σιά­ζε­ται στο αίθριο του δημαρ­χεί­ου Κηφι­σιάς στις 9 μ.μ. στο πλαί­σιο των φετι­νών Μεναν­δρεί­ων.  Διο­νυ­σί­ου και Μυρσίνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο