Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμήνη 

Η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, επι­στρέ­φει για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμή­νη από την Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017, και κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21:30, τηλέ­φω­να κρα­τή­σε­ων & πλη­ρο­φο­ρί­ες : 210 3428650 & 6978603947.

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ», Λασκα­ρί­δου 120 και Φιλα­ρέ­του Καλ­λι­θέα, με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ».

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

 

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958»

  • Εκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιώρ­γου Κου­βά­κι με τίτλο «Επι­λο­γή 1986–2017» εγκαι­νιά­ζε­ται, στις 8 μ.μ., στην Εvripides Art Gallery (Ηρα­κλεί­του 10).
  • Εκθε­ση «Η μαγεία των κερα­μι­κών Ιζνίκ», στις 8 μ.μ., στο Μου­σείο Ισλα­μι­κής Τέχνης.
  • Εκθε­ση του Στηβ Γιαν­νά­κου με τίτλο «Welcome to wee» φιλο­ξε­νεί­ται στην γκα­λε­ρί ΑΔ (Παλ­λά­δος 3) έως τις 2 Δεκεμβρίου.
  • Εκθε­ση της Μαρί­ας Σπυ­ρά­κη με τίτλο «Riot Territories» στην γκα­λε­ρί ArtZone 42 (Bασ. Κων­στα­ντί­νου 42).

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΗΡΩΔΕΙΟ: «Ο Γκά­τσος που αγα­πή­σα­με» την Παρα­σκευή 6 Οκτώβρη

Η μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση που έγι­νε sold out τον περα­σμέ­νο χει­μώ­να, «Ο Γκά­τσος που αγά­πη­σα» με τον Μανώ­λη Μητσιά και την Καρυ­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, θα παρου­σια­στεί για μία και μονα­δι­κή βρα­διά, στο Ωδεί­ον Ηρώ­δου Αττι­κού, την Παρα­σκευή 6 Οκτώ­βρη, στις 9 μ.μ.

O Μανώ­λης Μητσιάς συνα­ντιέ­ται στη σκη­νή με την Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη, που απαγ­γέλ­λει στί­χους του ποι­η­τή και τρα­γου­δά για πρώ­τη φορά επί σκη­νής. Και οι δυο μαζί απο­δί­δουν και ανα­δει­κνύ­ουν τον πλού­το συναι­σθη­μά­των, εικό­νων και χαρα­κτή­ρων που ο Γκά­τσος χώρε­σε σε αυτήν τη σύντο­μη τέχνη που λέγε­ται τραγούδι.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μικρό Παρί­σι των Αθη­νών 2017-«Η Γυναί­κα στην Ευρώπη»

Μου­σι­κή, εικα­στι­κές και φωτο­γρα­φι­κές εκθέ­σεις, street art, θέα­τρο και βαριε­τέ, δρά­σεις και παρα­στα­τι­κές τέχνες δρό­μου, δια­λέ­ξεις, «tables rondes» και «rendez vous sociaux», εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, petanque και σκά­κι φιλο­ξε­νεί το «5ο μικρό Παρί­σι των Αθη­νών», το πολυ-φεστι­βάλ που συν­διορ­γα­νώ­νουν για φέτος το Αθη­ναϊ­κό Καλ­λι­τε­χνι­κό Δίκτυο, ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων και η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, με την υπο­στή­ρι­ξη της γαλ­λι­κής πρε­σβεί­ας και του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Ελλά­δας. Το θέμα του φετι­νού φεστι­βάλ, το οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 5 έως τις 15 Οκτω­βρί­ου στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου, κάτω από την πλα­τεία Ομο­νοί­ας, γύρω από την πλα­τεία Βάθης και την πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη, μέχρι τους σταθ­μούς Λαρί­σης και Πελο­πον­νή­σου, είναι «Η Γυναί­κα στην Ευρώπη».

ΣΙΝΕΜΑ

Αφιέ­ρω­μα στον Νίκο Νικο­λα­ΐ­δη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ) τιμά τον πολυ­βρα­βευ­μέ­νο Έλλη­να κινη­μα­το­γρα­φι­στή, σενα­ριο­γρά­φο, παρα­γω­γό και συγ­γρα­φέα Νίκο Νικο­λα­ΐ­δη σε ένα γεμά­το με εκδη­λώ­σεις τρι­ή­με­ρο (από τις 5 έως τις 7 Οκτω­βρί­ου). Το τρι­ή­με­ρο των εκδη­λώ­σε­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο ΚΠΙΣΝ, σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη μίας σει­ράς αφιε­ρω­μά­των σε Έλλη­νες δημιουρ­γούς, ανα­πτύσ­σε­ται σε τρεις δια­φο­ρε­τι­κούς άξο­νες με κοι­νό παρο­νο­μα­στή το έργο του Νίκου Νικο­λα­ΐ­δη: Προ­βο­λές ται­νιών του, ομι­λί­ες γύρω από το έργο του και τη σημα­σία του στις μέρες μας και συναυ­λί­ες καλ­λι­τε­χνών και συγκρο­τη­μά­των, με μου­σι­κή γραμ­μέ­νη για τις ται­νί­ες του ή με αφε­τη­ρία αυτές. Στις 17:30. Είσο­δος ελεύθερη.

• Ται­νί­ες του 40ού Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας προ­βάλ­λο­νται από σήμε­ρα έως τις 11 Οκτω­βρί­ου στο «Τρια­νόν» (Κοδριγ­κτώ­νος 21). Ωρα έναρ­ξης 7 μ.μ.

• Το ντο­κι­μα­ντέρ «Στο κέντρο του κύκλου» του Ορφέα Περε­τζή για την ομά­δα «Ρόδα» προ­βάλ­λε­ται από σήμε­ρα στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο