Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 30 Ιουλίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μία φωνή, μία κιθά­ρα και η ουσία των στίχων

Γνή­σιος λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής, με πάθος και αυθε­ντι­κό­τη­τα που τον δια­κρί­νουν, ο Δημή­τρης Μπά­σης (φωτ.) συνα­ντά τον βιρ­τουό­ζο κιθα­ρί­στα και συν­θέ­τη Μανό­λη Ανδρου­λι­δά­κη για να «γυμνώ­σουν» μαζί τα τρα­γού­δια. Σε ένα απαι­τη­τι­κό ρεσι­τάλ για φωνή και κιθά­ρα, οι δυο τους συν­θέ­τουν ένα πρό­γραμ­μα που θα ταξι­δέ­ψει το κοι­νό σε γνώ­ρι­μες μελω­δί­ες μεγά­λων Ελλή­νων δημιουρ­γών, όπως οι Θεο­δω­ρά­κης, Ξαρ­χά­κος, Χατζι­δά­κις, Πλέσ­σας, Σπα­νός κ.ά. και θα τους δώσει την ευκαι­ρία να εστιά­σουν στην απλό­τη­τα και στην ουσία των στί­χων τους. Τη Δευ­τέ­ρα θα βρί­σκο­νται στo Santorini Arts Factory.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κα τοπία σε γκα­λε­ρί της Πάρου

Η ελλη­νι­κή τέχνη ταξι­δεύ­ει στην Πάρο και στη Venus Art Gallery για την έκθε­ση «Aegean Sings Blues», όπου σημα­ντι­κοί Ελλη­νες εικα­στι­κοί απο­δί­δουν με τον τρό­πο τους δια­φο­ρε­τι­κές όψεις του αιγαιο­πε­λα­γί­τι­κου τοπί­ου. Συμ­με­τέ­χουν οι Γιάν­νης Κου­τσού­ρης, Μαρία Κτι­στο­πού­λου, Από­στο­λος Λάβδας κ.ά. Μέχρι 30/9. Πάρος

  • Εγκαί­νια για την έκθε­ση «Balthazar» της Ολγας Καρα­δή­μου με έμπνευ­ση από τα γαϊ­δου­ρά­κια που συνα­ντώ­νται στους δρό­μους της Υδρας. Στην αίθου­σα τέχνης «Μελί­να Μερ­κού­ρη» και ώρα 8.30 μ.μ. Λιμά­νι Υδρας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο