Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμήνη

Η παρά­στα­ση «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Κων­στα­ντί­νου Κων­στα­ντό­που­λου, επι­στρέ­φει για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμή­νη από την Παρα­σκευή 6 Οκτω­βρί­ου 2017, και κάθε Παρα­σκευή και Σάβ­βα­το στις 21:30, τηλέ­φω­να κρα­τή­σε­ων & πλη­ρο­φο­ρί­ες : 210 3428650 & 6978603947.

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10

«Γκιακ»

Δύο έκτα­κτες απο­γευ­μα­τι­νές παρα­στά­σεις θα δοθούν για το «Γκιακ» τη θεα­τρι­κή μετα­φο­ρά της βρα­βευ­μέ­νης συλ­λο­γής διη­γη­μά­των του Δημο­σθέ­νη Παπα­μάρ­κου, σε δια­σκευή- σκη­νο­θε­σία Γεωρ­γί­ας Μαυ­ρα­γά­νη. Σάβ­βα­το 7 και Κυρια­κή 8 Οκτω­βρί­ου. Εθνι­κό Θέα­τρο, Σκη­νή «Νίκος Κούρ­κου­λος», κτί­ριο Τσί­λερ: Αγ. Κων­στα­ντί­νου 22, Ομό­νοια. Τηλ. 210 5288170. Εισι­τή­ρια 17 ευρώ. Ώρα 18.30.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ», Λασκα­ρί­δου 120 και Φιλα­ρέ­του Καλ­λι­θέα, με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ».

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958»

  • Εκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιώρ­γου Κου­βά­κι με τίτλο «Επι­λο­γή 1986–2017» εγκαι­νιά­ζε­ται, στις 8 μ.μ., στην Εvripides Art Gallery (Ηρα­κλεί­του 10).
  • Εκθε­ση «Η μαγεία των κερα­μι­κών Ιζνίκ», στις 8 μ.μ., στο Μου­σείο Ισλα­μι­κής Τέχνης.
  • Εκθε­ση του Στηβ Γιαν­νά­κου με τίτλο «Welcome to wee» φιλο­ξε­νεί­ται στην γκα­λε­ρί ΑΔ (Παλ­λά­δος 3) έως τις 2 Δεκεμβρίου.
  • Εκθε­ση της Μαρί­ας Σπυ­ρά­κη με τίτλο «Riot Territories» στην γκα­λε­ρί ArtZone 42 (Bασ. Κων­στα­ντί­νου 42).

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαβί­να Γιαννάτου

Η Σαβί­να Γιαν­νά­του εγκαι­νιά­ζει τη νέα σεζόν της σει­ράς «Ερμη­νεί­ες γυμνές στον Ιανό». Ο Σπύ­ρος Μάνε­σης τη συνο­δεύ­ει στο πιά­νο. Βιβλιο­πω­λείο Ιανός: Στα­δί­ου 24. Τηλ.: 2103217810. Ώρα 21.30. Εισι­τή­ρια: 18 ευρώ (με μπί­ρα ή κρασί).

«Disney in concert»

Τρα­γού­δια στα ελλη­νι­κά από τις ται­νί­ες «Ψυχρά κι Ανά­πο­δα», «Ο Βασι­λιάς των Λιο­ντα­ριών», «Αλα­ντίν», «Η Πεντά­μορ­φη και το Τέρας», «Η Μικρή Γορ­γό­να» κ.λπ., με τους Demy, Νάντια Κοντο­γε­ώρ­γη, Μέμο Μπε­γνή, Πανα­γιώ­τη Πετρά­κη. Την 70μελή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα του Μίσκολτς της Ουγ­γα­ρί­ας διευ­θύ­νει ο Αλέ­ξιος Πρί­φτης. Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο Φαλή­ρου Τάε Κβον Ντο. Εισι­τή­ρια από 35 ευρώ έως 15 ευρώ. Ώρα 16.00 και 20.00.

Το κοντρο­μπά­σο του Νικ Τσιά­βος στην Αγγλι­κα­νι­κή Εκκλησία

Ο Ελλη­νο­αυ­στρα­λός μου­σι­κός σε μια μονα­δι­κή συναυ­λία με τίτλο «One hundred months, third of east, μια μικρή Οδύσ­σεια για σόλο κοντρα­μπά­σο». Αγγλι­κα­νι­κή Εκκλη­σία Αγ. Παύ­λου: Φιλελ­λή­νων 27 και Σιμω­νί­δου, Σύνταγ­μα. Εισι­τή­ρια 10 ευρώ. Ώρα 20.30.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μικρό Παρί­σι των Αθη­νών 2017-«Η Γυναί­κα στην Ευρώπη»

Μου­σι­κή, εικα­στι­κές και φωτο­γρα­φι­κές εκθέ­σεις, street art, θέα­τρο και βαριε­τέ, δρά­σεις και παρα­στα­τι­κές τέχνες δρό­μου, δια­λέ­ξεις, «tables rondes» και «rendez vous sociaux», εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, petanque και σκά­κι φιλο­ξε­νεί το «5ο μικρό Παρί­σι των Αθη­νών», το πολυ-φεστι­βάλ που συν­διορ­γα­νώ­νουν για φέτος το Αθη­ναϊ­κό Καλ­λι­τε­χνι­κό Δίκτυο, ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων και η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, με την υπο­στή­ρι­ξη της γαλ­λι­κής πρε­σβεί­ας και του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Ελλά­δας. Το θέμα του φετι­νού φεστι­βάλ, το οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 5 έως τις 15 Οκτω­βρί­ου στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου, κάτω από την πλα­τεία Ομο­νοί­ας, γύρω από την πλα­τεία Βάθης και την πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη, μέχρι τους σταθ­μούς Λαρί­σης και Πελο­πον­νή­σου, είναι «Η Γυναί­κα στην Ευρώπη».

Τα Πανε­πι­στη­μια­κά Μου­σεία ανοι­κτά στο κοινό

Το Εθνι­κό και Καπο­δι­στρια­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών στο πλαί­σιο του επε­τεια­κού εορ­τα­σμού των 180 χρό­νων λει­τουρ­γί­ας του ανοί­γει και πάλι στο ευρύ κοι­νό τα Πανε­πι­στη­μια­κά Μου­σεία τις ώρες από 11:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ., με παράλ­λη­λες ανά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα ξενα­γή­σεις. Το Μου­σείο Ιστο­ρί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών φιλο­ξε­νεί την έκθε­ση «Το λάβα­ρο του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών: Σύγ­χρο­νες εικα­στι­κές προ­σεγ­γί­σεις». Πλη­ρο­φο­ρί­ες στα τηλέ­φω­να 210 368 9748, 210 368 9502–9506.

ΣΙΝΕΜΑ

Αφιέ­ρω­μα στον Νίκο Νικο­λα­ΐ­δη, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ) τιμά τον πολυ­βρα­βευ­μέ­νο Έλλη­να κινη­μα­το­γρα­φι­στή, σενα­ριο­γρά­φο, παρα­γω­γό και συγ­γρα­φέα Νίκο Νικο­λα­ΐ­δη σε ένα γεμά­το με εκδη­λώ­σεις τρι­ή­με­ρο (από τις 5 έως τις 7 Οκτω­βρί­ου). Το τρι­ή­με­ρο των εκδη­λώ­σε­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο ΚΠΙΣΝ, σημα­το­δο­τώ­ντας την έναρ­ξη μίας σει­ράς αφιε­ρω­μά­των σε Έλλη­νες δημιουρ­γούς, ανα­πτύσ­σε­ται σε τρεις δια­φο­ρε­τι­κούς άξο­νες με κοι­νό παρο­νο­μα­στή το έργο του Νίκου Νικο­λα­ΐ­δη: Προ­βο­λές ται­νιών του, ομι­λί­ες γύρω από το έργο του και τη σημα­σία του στις μέρες μας και συναυ­λί­ες καλ­λι­τε­χνών και συγκρο­τη­μά­των, με μου­σι­κή γραμ­μέ­νη για τις ται­νί­ες του ή με αφε­τη­ρία αυτές. Στις 17:30. Είσο­δος ελεύθερη.

• Ται­νί­ες του 40ού Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας προ­βάλ­λο­νται από σήμε­ρα έως τις 11 Οκτω­βρί­ου στο «Τρια­νόν» (Κοδριγ­κτώ­νος 21). Ωρα έναρ­ξης 7 μ.μ.

• Το ντο­κι­μα­ντέρ «Στο κέντρο του κύκλου» του Ορφέα Περε­τζή για την ομά­δα «Ρόδα» προ­βάλ­λε­ται από σήμε­ρα στον κινη­μα­το­γρά­φο «Μικρό­κο­σμος».

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο