Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

Κάρ­μεν στο Ηρώδειο

Η θρυ­λι­κή παρά­στα­ση των Αντό­νιο Γκαδές/Κάρλος Σάου­ρα που σφρά­γι­σε το φλα­μέν­κο, επι­στρέ­φει στο Ηρώ­δειο για μία μονα­δι­κή βρα­διά, υπό την αιγί­δα της ισπα­νι­κής πρε­σβεί­ας. Η χορο­θε­α­τρι­κή εκδο­χή της Κάρ­μεν πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε στο Παρί­σι το 1983, λίγο μετά την ομώ­νυ­μη ται­νία των Γκαδές/Σάουρα που σάρω­σε τα βρα­βεία στα διε­θνή φεστι­βάλ. Η Κάρ­μεν έρχε­ται στο Ηρώ­δειο με την υπο­γρα­φή της Compañía Antonio Gades, της ομά­δας που δημιούρ­γη­σε ο μεγά­λος χορευ­τής και σήμε­ρα απο­τε­λεί θεμα­το­φύ­λα­κα του έργου του. Ηρώ­δειο: Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του. Τηλ.: 210 3241807. Ώρα 21.00. Εισι­τή­ρια από 78 ευρώ έως 22 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Έκθε­ση με εικα­στι­κά έργα υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής διορ­γα­νώ­νε­ται από 5 έως 13 Οκτω­βρί­ου (εκτός Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου) στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Δήμου Καλ­λι­θέ­ας «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ», Λασκα­ρί­δου 120 και Φιλα­ρέ­του Καλ­λι­θέα, με θέμα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ».

«Η Γυναί­κα», έκθε­ση εικα­στι­κών υπαλ­λή­λων της Περι­φέ­ρειας Αττικής

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958»

Έκθε­ση «Black Beauty»

Νέοι εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες παρου­σιά­ζουν πρω­τό­τυ­πα έργα εμπνευ­σμέ­να από τη γοη­τεία του μαυ­ρό­α­σπρου στον κινη­μα­το­γρά­φο. Επι­μέ­λεια: Γιάν­νης Ψυχο­παί­δης. Στο πλαί­σιο του 30ού Πανο­ρά­μα­τος Ευρω­παϊ­κού Κινη­μα­το­γρά­φου. Γκα­λε­ρί “Στο­ART”: Στοά Κοραή. Ώρα 19.30.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μικρό Παρί­σι των Αθη­νών 2017-«Η Γυναί­κα στην Ευρώπη»

Μου­σι­κή, εικα­στι­κές και φωτο­γρα­φι­κές εκθέ­σεις, street art, θέα­τρο και βαριε­τέ, δρά­σεις και παρα­στα­τι­κές τέχνες δρό­μου, δια­λέ­ξεις, «tables rondes» και «rendez vous sociaux», εκπαι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα, petanque και σκά­κι φιλο­ξε­νεί το «5ο μικρό Παρί­σι των Αθη­νών», το πολυ-φεστι­βάλ που συν­διορ­γα­νώ­νουν για φέτος το Αθη­ναϊ­κό Καλ­λι­τε­χνι­κό Δίκτυο, ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του Δήμου Αθη­ναί­ων και η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, με την υπο­στή­ρι­ξη της γαλ­λι­κής πρε­σβεί­ας και του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Ελλά­δας. Το θέμα του φετι­νού φεστι­βάλ, το οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από τις 5 έως τις 15 Οκτω­βρί­ου στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή του κέντρου, κάτω από την πλα­τεία Ομο­νοί­ας, γύρω από την πλα­τεία Βάθης και την πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη, μέχρι τους σταθ­μούς Λαρί­σης και Πελο­πον­νή­σου, είναι «Η Γυναί­κα στην Ευρώπη».

ΣΙΝΕΜΑ

Cine — club με Μαρ­σέλ Καρνέ

Το Ciné ‑club κάνει έναρ­ξη στο Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το με το αρι­στούρ­γη­μα «Ξημε­ρώ­νει» (1939) του πρω­το­πό­ρου Μαρ­σέλ Καρ­νέ, με τους Ζαν Γκα­μπέν, Αρλε­τί, Ζιλ Μπε­ρί, σε σενά­ριο Ζακ Πρε­βέρ. Από τις κινη­μα­το­γρα­φι­κές συνερ­γα­σί­ες του σκη­νο­θέ­τη με τον ποι­η­τή, το « Ξημε­ρώ­νει» («Le jour se leve», ο πρω­τό­τυ­πος τίτλος) είναι εκεί­νο που ανή­κει στον ποι­η­τι­κό ρεα­λι­σμό, σύμ­φω­να με τον Ζορζ Σαντούλ. Η προ­βο­λή γίνε­ται στον από­η­χο της «Άνοι­ξης των ποι­η­τών» που γιορ­τά­στη­κε στο Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το, τιμώ­ντας φέτος τον Ζακ Πρε­βέρ με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 40 χρό­νων από τον θάνα­τό του. Προ­λο­γί­ζει ο Ρόμπι Εκσιέλ, δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός κινη­μα­το­γρά­φου. Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το: Σίνα 31. Ώρα 21.30. Είσο­δος ελεύθερη.

• Ται­νί­ες του 40ού Φεστι­βάλ Ται­νιών Μικρού Μήκους Δρά­μας προ­βάλ­λο­νται από σήμε­ρα έως τις 11 Οκτω­βρί­ου στο «Τρια­νόν» (Κοδριγ­κτώ­νος 21). Ωρα έναρ­ξης 7 μ.μ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο