Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Φίλιπ­πος Πλιά­τσι­κας «Βάλε φωτιά»

Με έναν και­νούρ­γιο δίσκο που κυκλο­φό­ρη­σε τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο και μια πορεία που μετρά πάνω από δύο δεκα­ε­τί­ες, ο Φίλιπ­πος Πλιά­τσι­κας κάνει στά­ση στο Κηπο­θέ­α­τρο Παπά­γου. Με τρα­γού­δια αγα­πη­μέ­να από το παρελ­θόν και το παρόν, έρχε­ται να «βάλει φωτιά» και να μας απο­γειώ­σει. Νίκος Σάλ­τας – πιά­νο. Χάρης Μιχαη­λί­δης — ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα. Γιώρ­γος Λιβα­δάς – τύμπα­να. Νίκος Παπ­πάς – ήχος. Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Παπά­γου — Χολαρ­γού 2017. Κηπο­θέ­α­τρο Παπά­γου, Άλσος Παπά­γου, οδός Κορυ­τσάς, τηλ: 210 6520412. Εισι­τή­ρια: 12 ευρώ.

 

 • Η Μάρ­θα Φριν­τζή­λα και η Μαρί­να Σάτ­τι με τις Fonέs είναι προ­σκε­κλη­μέ­νες στην ταρά­τσα του Φοί­βου Δελη­βο­ριά στο Γκά­ζι στις 9 μ.μ.  Ιερά Οδός 13–15

 

 • Η Πέν­νυ Μπαλ­τα­τζή παρου­σιά­ζει τη συναυ­λία «I am in heaven» και ερμη­νεύ­ει στον Κήπο του Μεγά­ρου τζαζ τρα­γού­δια, από το «Feelings» έως το «Cry me a river» και από το «Cheek to cheek» μέχρι το «Dream a little dream», με έξι τζάζ­μεν, στις 8.30 μ.μ.
  Βασ. Σοφί­ας και Κόκκαλη

 

 • Η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα του Δήμου Αθη­ναί­ων ερμη­νεύ­ει μελω­δί­ες από τον κινη­μα­το­γρά­φο υπό το φως της παν­σε­λή­νου στις 8 μ.μ. στους Στύ­λους του Ολυ­μπί­ου Διός (διά­θε­ση δωρε­άν δελ­τί­ων εισό­δου από τις 7 μ.μ στην είσο­δο του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου

 

 • Η διε­θνούς φήμης μέτζο-σοπρά­νο Αλε­ξάν­δρα Γκρά­βας ερμη­νεύ­ει ερω­τι­κά τρα­γού­δια από όλο τον κόσμο στις 8 μ.μ. στη Ρωμαϊ­κή Αγο­ρά. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη με δελ­τία εισό­δου (πλη­ρο­φο­ρί­ες στο τηλ. 210–32.16.690)

 

 • Συναυ­λία της Πέν­νυς Μπαλ­τα­τζή με τίτλο «I am in Heaven» στις 8.30 μ.μ. στον Κήπο του Μεγά­ρου Μου­σι­κής Αθηνών.

 

 • Η Θεο­δο­σία Τσά­τσου και οι Μπλε εμφα­νί­ζο­νται στις 9 μ.μ. στο Θέα­τρο Βρά­χων, στον Βύρωνα.

 

 •  Συναυ­λία της Νατά­σας Θεο­δω­ρί­δου στις 9 μ.μ. στο Βεά­κειο Θέα­τρο Πειραιά.

 

ΘΕΑΤΡΟ

«Ιφι­γέ­νεια εν Αυλί­δι» του Ευριπίδη

Με συνο­δοι­πό­ρους την ειδι­κά γραμ­μέ­νη για την παρά­στα­ση πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή του Στα­μά­τη Κρα­ου­νά­κη, την και­νού­ρια μετά­φρα­ση του ποι­η­τή Γιώρ­γου Μπλά­να και υιο­θε­τώ­ντας το πρό­τυ­πο των τριών υπο­κρι­τών, ο Αιμί­λιος Χει­λά­κης γίνε­ται Αγα­μέ­μνο­νας και Αχιλ­λέ­ας, η Αθη­νά Μαξί­μου γίνε­ται Κλυ­ται­μνή­στρα και Μενέ­λα­ος και η Λένα Παπα­λη­γού­ρα Ιφι­γέ­νεια και Πρε­σβύ­της. Μαζί τους ένας εννε­α­με­λής γυναι­κεί­ος χορός. Μετά­φρα­ση: Γιώρ­γος Μπλά­νας. Σκη­νο­θε­σία: Αιμί­λιος Χει­λά­κης — Μανώ­λης Δού­νιας. Μου­σι­κή: Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης. Σκη­νι­κά — κοστού­μια: Κων­στα­ντί­νος Ζαμά­νης. Φωτι­σμοί: Νίκος Βλα­σό­που­λος. Κίνη­ση: Αγγε­λι­κή Τρο­μπού­κη. Μου­σι­κή Διδα­σκα­λία: Άννα Λάκη. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Αιμί­λιος Χει­λά­κης, Αθη­νά Μαξί­μου, Λένα Παπα­λη­γού­ρα, Δήμη­τρα Βήτ­τα, Ελε­ά­να Γεωρ­γού­λη, Σμα­ρά­γδα Κάκ­κι­νου, Άννα Κλά­δη, Άννα Λάκη, Βάσια Λακου­μέ­ντα, Φρα­γκί­σκη Μου­στά­κη, Δώρα Στυ­λια­νέ­ση, Μαρία Τζάνη.

Στο πλαί­σιο του 28ου Φεστι­βάλ Βρι­λησ­σί­ων. Θέα­τρο Αλί­κη Βου­γιου­κλά­κη, Βρι­λή­σια, Μετα­μορ­φώ­σε­ως Σωτή­ρος και Υψη­λά­ντου,  τηλ: 210 6871700.

Εισι­τή­ρια: προ­πώ­λη­ση από 13 ευρώ.

«Γου­ρού­νι στο σακί» του Ζωρζ Φεϋντώ

Το Δημο­τι­κό Περι­φε­ρεια­κό Θέα­τρο Κρή­της παρου­σιά­ζει για πρώ­τη φορά στο ευρύ κοι­νό τη σπαρ­τα­ρι­στή κωμω­δία του σπου­δαί­ου Γάλ­λου συγ­γρα­φέα. Ένα έργο με ενδια­φέ­ρο­ντες χαρα­κτή­ρες οι οποί­οι χωρίς να το κατα­λά­βουν παγι­δεύ­ο­νται σε παρά­λο­γες κατα­στά­σεις. Ο Πακα­ρέλ είναι ένας ευκα­τά­στα­τος νεό­πλου­τος αστός που φιλο­δο­ξεί να παρου­σιά­σει στην Όπε­ρα των Παρι­σί­ων ένα έργο που συνέ­θε­σε η αγα­πη­μέ­νη του κόρη. Ανα­ζη­τώ­ντας τον τενό­ρο που θα πρω­τα­γω­νι­στή­σει, παρα­σύ­ρε­ται από μια σει­ρά ανα­πά­ντε­χων συμ­πτώ­σε­ων. Σιγά-σιγά όλα τα πρό­σω­πα του έργου αντι­λαμ­βά­νο­νται τις εξε­λί­ξεις με το δικό τους τρό­πο, σε σημείο που οι σχέ­σεις τους να οδη­γού­νται σε απί­θα­νες και ξεκαρ­δι­στι­κές κατα­στά­σεις. Πρό­κει­ται για μια κωμω­δία που συν­δυά­ζει με αρι­στο­τε­χνι­κό τρό­πο τη λογι­κή και το παρά­λο­γο, οδη­γώ­ντας καθη­με­ρι­νούς ανθρώ­πους στα άκρα. Μετά­φρα­ση: Έρση Βασι­λι­κιώ­τη. Σκη­νο­θε­σία: Γιάν­νης Καρα­χι­σα­ρί­δης. Σκη­νι­κά: Αντώ­νης Χαλ­κιάς. Κοστού­μια: Βάλια Μαρ­γα­ρί­τη. Πακα­ρέλ: Δημή­τρης Πια­τάς. Ντυ­φωσ­σέ: Θανά­σης Τσαλ­τα­μπά­σης. Λαντερ­νώ (για­τρός): Γιώρ­γος Γιαν­νό­που­λος. Μάρ­θα (γυναί­κα του Πακα­ρέλ): Αλε­ξάν­δρα Παλαιο­λό­γου. Αμα­ντίν (γυναί­κα του Λαντερ­νώ): Μαρία Γεωρ­γιά­δου. Ζυλί: Δήμη­τρα Σιγά­λα. Λανουά Ντε Βώ: Γιάν­νης Δρα­κό­που­λος. Τιμπύρς (υπη­ρέ­της του Πακα­ρέλ): Βασί­λης Πουλάκος.

Στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Ρεμα­τιάς 2017. Ευρι­πί­δειο Θέα­τρο Ρεμα­τιάς, πεζό­δρο­μος Προ­φή­του Ηλία, τηλ: 2106897459.

Εισι­τή­ρια: 12 και 15 ευρώ.

 

 • Η παρά­στα­ση «Κώστας Νού­ρος: Ξένος δυο φορές» των Ανθής Γου­ρου­ντή, Τσι­μά­ρα Τζα­νά­του και Χρύ­σας Καψού­λη παρου­σιά­ζε­ται στο ανοι­κτό θέα­τρο των Σπε­τσών στις 9.15 μ.μ. Σπέτσες

 

 • Η παρα­γω­γή του Δημο­τι­κού Θεά­τρου Πει­ραιά «Κώστας Νού­ρος / Ξένος δυο φορές» σε σκη­νο­θε­σία Χρύ­σας Καψού­λη παρου­σιά­ζε­ται στις 9.15 μ.μ. στο Ανοι­χτό Θέα­τρο Βου­νού, στις Σπέτσες.

ΧΟΡΟΣ

Φλο­γε­ρό τάν­γκο στην Αθήνα

Η παρά­στα­ση «Tango del Sur», μια συναρ­πα­στι­κή χορευ­τι­κή δημιουρ­γία αφιε­ρω­μέ­νη στην αλη­θι­νή ιστο­ρία του τάν­γκο, με την υπο­γρα­φή της διε­θνούς φήμης χορεύ­τριας και χορο­γρά­φου Νατά­λια Χιλς, έρχε­ται για πρώ­τη φορά από το Μπου­έ­νος Αϊρες στην Ευρώ­πη και στην Αθή­να, για μία μόνο εκτέ­λε­ση. Στις 9.15 μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 • Εγκαί­νια της έκθε­σης «Δημή­τρης Α. Φατού­ρος. Εικα­στι­κή Δίο­δος. Αρχείο 1966» στις 8 μ.μ. στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαν­τζή, Βασι­λίσ­σης Ολγας 108).
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο