Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

Η Εται­ρεία Θεά­τρου  σε συνερ­γα­σία με τη Θεα­τρι­κή ομά­δα «ΑΧ», παρου­σιά­ζει για δεύ­τε­ρη χρο­νιά το έργο του Βασί­λη Κατσι­κο­νού­ρη «Καλι­φόρ­νια ντρί­μιν» στο θέα­τρο «Επί Κολω­νώ» από 16 Οκτω­βρί­ου 2017.

 

Το Εθνι­κό Θέα­τρο πάει Μπε­νά­κη (ΔΩΡΕΑΝ)

Το Μου­σείο Μπε­νά­κη συνερ­γά­ζε­ται ξανά με το Εθνι­κό Θέα­τρο φιλο­ξε­νώ­ντας παρα­στά­σεις δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νων κει­μέ­νων που φωτί­ζουν την ιστο­ρία μου­σεια­κών αντι­κει­μέ­νων. Αρχή γίνε­ται στο Μου­σείο Ισλα­μι­κής Τέχνης με το έργο «Περί Αλε­ξάν­δρου», με απο­σπά­σμα­τα από το έπος «Ισκα­νταρ­να­μέ» (12ος αιώ­νας) του ποι­η­τή Νιζαμί.
Ασω­μά­των 22 και Διπύλου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Οι αγώ­νες είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του» να μας ακο­λου­θεί, ξεκι­νά­ει η μεγά­λη έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών…

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10

13 έως 22 Οκτώ­βρη 2017 στο Εργο­στά­σιο Καχρα­μά­νο­γλου — ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958».

«Συν­θή­κες παραγωγής/Conditions of production»

Την έκθε­ση «Συν­θή­κες παραγωγής/Conditions of production» παρου­σιά­ζει η γκα­λε­ρί Ελευ­θε­ρία Τσέ­λιου γύρω από τα υλι­κά και τις ιδιό­τη­τές τους. Από τις 12 το μεση­μέ­ρι. Ηρα­κλεί­του 3, Κολωνάκι

  • Εγκαι­νιά­ζε­ται η έκθε­ση του Αλέ­ξαν­δρου Ισα­ρη «Εικό­νες μιας ζωής» στην γκα­λε­ρί «7», στις 7.30 μ.μ. Σόλω­νος 20 και Βουκουρεστίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

  • Στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Ταξί­δι στο άγνω­στο» της Στέ­γης του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση προ­βάλ­λο­νται οι ται­νί­ες «Ταξί­δι στη σελή­νη» του Ζορζ Μελιέ  (1902) και «Ikarie ΧΒ 1» του Γίντριτς Πόλακ  (1963) στις 7 μ.μ. και οι «Στε­νές επα­φές τρί­του τύπου» του Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ στις 9 μ.μ. στο Odeon Starcity.
    Συγ­γρού 111
  • Επτά ντο­κι­μα­ντέρ μικρού μήκους από πρό­σφυ­γες και ερα­σι­τέ­χνες κινη­μα­το­γρα­φι­στές που γυρί­στη­καν σε έξι χώρες της Μεσο­γεί­ου προ­βάλ­λει το Ινστι­τού­το Γκαί­τε στις 6 μ.μ. στο πλαί­σιο της δρά­σης «Home, new home» (φωτ.). Ομή­ρου 14

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο