Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Και­σα­ρια­νή — Προ­βο­λή ται­νί­ας: «Οι κόκ­κι­νοι» (ΔΩΡΕΑΝ)

Και­σα­ρια­νή – Προ­βο­λή ται­νί­ας: «Οι κόκ­κι­νοι» (ΔΩΡΕΑΝ)

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι τρεις ψηλές γυναίκες»

Η παρά­στα­ση «Οι τρεις ψηλές γυναί­κες» του Εντουαρντ Αλμπι παρου­σιά­ζε­ται στην Α΄ Σκη­νή του Θεά­τρου Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας σε σκη­νο­θε­σία Αρη Τρου­πά­κη με τις Μπέτ­τυ Αρβα­νί­τη, Μαρία Κεχα­γιό­γλου και Νεφέ­λη Κου­ρή στις 9 μ.μ. Κεφαλ­λη­νί­ας 16, Κυψέλη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Οι αγώ­νες είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του» να μας ακο­λου­θεί, ξεκι­νά­ει η μεγά­λη έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών…

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10

13 έως 22 Οκτώ­βρη 2017 στο Εργο­στά­σιο Καχρα­μά­νο­γλου — ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

 Σήμε­ρα Πέμ­πτη 19 Οκτω­βρί­ου θα προ­βλη­θεί η η γαλ­λο­λι­βα­νέ­ζι­κη ται­νία: Κάτω από τις βόμ­βες (Sous les bombes)

Προ­βο­λή ται­νί­ας: «Κάτω από τις βόμ­βες» (ΔΩΡΕΑΝ)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958».

  • Η έκθε­ση της Στε­φα­νί­ας Στρού­ζα «Currents and Currencies» παρου­σιά­ζε­ται στην γκα­λε­ρί Αντω­νο­πού­λου από τις 2 μ.μ. Αρι­στο­φά­νους 20, Ψυρρή

 

΄

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο