Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Καλό stand-up από τον Χρι­στό­φο­ρο Ζαραλίκο

Ο μετρ του κωμι­κού αυτο­σχε­δια­σμού Χρι­στό­φο­ρος Ζαρα­λί­κος έρχε­ται στο Kremlino του Πει­ραιά, για να σατι­ρί­σει τη φαι­δρή πλευ­ρά της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, να παί­ξει με το κοι­νό και βέβαια, να μην αφή­σει τίπο­τα ασχο­λί­α­στο. Κι όλα αυτά χωρίς να λεί­πει το καυ­στι­κό χιού­μορ αλλά και οι ευφυ­είς αυτο­σαρ­κα­σμοί. Στις 10.30 μ.μ. Καρα­ΐ­σκου 119

 

ΘΕΑΤΡΟ

  • Η παρά­στα­ση «Τρώ­ας» του Δημή­τρη Δημη­τριά­δη παρου­σιά­ζε­ται σε σκη­νο­θε­σία Σάβ­βα Στρού­μπου στο θέα­τρο Αττις-Νέος Χώρος στις 9 μ.μ.
    Λεω­νί­δου 12, Μεταξουργείο
  • «Ο γάμος του Καραχ­μέ­τη» του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­δια­μά­ντη παρου­σιά­ζε­ται στο Από Μηχα­νής Θέα­τρο σε σκη­νο­θε­σία Ολιας Λαζα­ρί­δου στις 9 μ.μ. Ακα­δή­μου 13
  • Το έργο «Πατρί­δα τώρα: 8 ώρες και 35» της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου, παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο Σταθ­μό σε δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία Μάνου Καρα­τζο­γιάν­νη και ώρα 9 μ.μ. Βίκτω­ρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο
  • Το «Στέλ­λα κοι­μή­σου» του Γιάν­νη Οικο­νο­μί­δη παρου­σιά­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά στη σκη­νή «Νίκος Κούρ­κου­λος» του Εθνι­κού Θεά­τρου στις 9 μ.μ. Αγ. Κων­στα­ντί­νου 22–24

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Οι αγώ­νες είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του» να μας ακο­λου­θεί, ξεκι­νά­ει η μεγά­λη έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών…

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10

13 έως 22 Οκτώ­βρη 2017 στο Εργο­στά­σιο Καχρα­μά­νο­γλου — ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ιδιαί­τε­ρα πλού­σιο είναι το πρό­γραμ­μα των παράλ­λη­λων δρα­στη­ριο­τή­των μέχρι το τέλος της έκθε­σης στις 22 Οκτώβρη.

Σήμε­ρα Παρα­σκευή 20 Οκτώ­βρη: 21.00 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θεσ­σα­λι­κός κύκλος», σε μου­σι­κή Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου και ποί­η­ση Κώστα Βίρ­βου, από τη θεα­τρι­κή ομά­δα, τη χορω­δία και την ορχή­στρα του ΠΑΜΕ. Τα κεί­με­να, ειδι­κά για τις ανά­γκες της παρά­στα­σης, έχει γρά­ψει ο Δημή­τρης Παπακωνσταντίνου.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958».

 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης «έγχορ­δος», στο Gazarte

Ο Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης έρχε­ται για πρώ­τη φορά στο Gazarte και μαζί του φέρ­νει πέντε δεξιο­τέ­χνες των εγχόρ­δων, προ­κει­μέ­νου να παί­ξουν βιο­λί, βιο­λον­τσέ­λο, κρη­τι­κή λύρα, κιθά­ρα, λαού­το, μπου­ζού­κι, κοντρα­μπά­σο και να τον συνο­δεύ­σουν σε ένα μου­σι­κό ταξί­δι, από αυτά που ξέρει καλά να κάνει. Για τέσ­σε­ρις Παρα­σκευ­ές, στις 10 μ.μ.
Βου­τά­δων 32–34

Ο Μαρκ Ρίμπο έρχε­ται στη Στέγη

Ενας μονα­δι­κός συν­θέ­της και δημιουρ­γός, με μια αξιο­θαύ­μα­στη καριέ­ρα άνω των 35 ετών, ο Μαρκ Ρίμπο, έρχε­ται στη Στέ­γη μαζί με την μπά­ντα του The Young Philadelphians. Πρό­κει­ται για έναν μου­σι­κό που ακρο­πα­τά ανά­με­σα στο no wave, τη free jazz, τη ροκ και την κου­βα­νι­κή μου­σι­κή, έχο­ντας ταυ­τό­χρο­να επεν­δύ­σει με τις μελω­δί­ες του και ται­νί­ες των Σκορ­σέ­ζε, Βέντερς, Ολτμαν κ.ά. Το σχή­μα των Young Philadelphians πατά­ει σε δύο μου­σι­κές βάρ­κες: το ιδί­ω­μα του Philly sound, δηλα­δή την ντί­σκο-σόουλ που ανα­πτύ­χθη­κε στη Φιλα­δέλ­φεια των ’70s, και τις Harmolodics, τη φιλο­σο­φι­κή, αυτο­σχε­δια­στι­κή μέθο­δο του Ornette Coleman. Στις 8.30 μ.μ. Συγ­γρού 103

  • Ο τρο­μπε­τί­στας και συν­θέ­της Γουά­λας Ρόνεϊ εμφα­νί­ζε­ται στο Half Note με το κουι­ντέ­το του στις 10.30 μ.μ. Τρι­βω­νια­νού 17, Μετς
  • Ο Χανί Ελ Κατίμπ της αμε­ρι­κα­νι­κής underground σκη­νής εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά στην Αθή­να στη σκη­νή του Gagarin στις 9 μ.μ. Λ. Λιο­σί­ων 205

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο