Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Οι αγώ­νες είναι η τέχνη του λαού και η τέχνη όπλο του» να μας ακο­λου­θεί, ξεκι­νά­ει η μεγά­λη έκθε­ση εικα­στι­κών τεχνών…

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10

13 έως 22 Οκτώ­βρη 2017 στο Εργο­στά­σιο Καχρα­μά­νο­γλου — ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ιδιαί­τε­ρα πλού­σιο είναι το πρό­γραμ­μα των παράλ­λη­λων δρα­στη­ριο­τή­των μέχρι το τέλος της έκθε­σης στις 22 Οκτώβρη.

Την Κυρια­κή 22 Οκτώ­βρη: 19.00 Συζή­τη­ση «H παρέμ­βα­ση του κεφα­λαί­ου στην τέχνη — οι συνέ­πειες», 21.00 Λαϊ­κό γλέ­ντι με τον Βαγ­γέ­λη Κορακάκη.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ+ΣΙΔΕΡΟ 10: ΠΟΛΕΜΟΣ και ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής στην αυλή της ΠΕΚΑΜ στο Θησείο

Εξή­ντα οκτώ εικα­στι­κοί καλ­λι­τέ­χνες με ενε­νή­ντα έργα παίρ­νουν μέρος στην έκθε­ση Μικρο­γλυ­πτι­κής που διορ­γα­νώ­νει το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σε συνερ­γα­σία με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ), στην αυλή του πανέ­μορ­φου κτι­ρί­ου που η Υπη­ρε­σία Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων και Τεχνι­κών Έργων του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού έχει παρα­χω­ρή­σει τη χρή­ση στην ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31 στο Θησείο.

Η διάρ­κεια της έκθε­σης είναι μέχρι τις 22 Οκτώ­βρη και οι ώρες λει­τουρ­γί­ας είναι 11.00–21.00. Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Στην έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν πάνω από 60 γλύ­πτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια­στά­σε­ων (ως ένα μέτρο) μικρογλυπτικής.

Σε δελ­τίο Τύπου του Επι­με­λη­τη­ρί­ου τονί­ζε­ται: «Είναι πολύ σημα­ντι­κή η συνερ­γα­σία του ΕΕΤΕ με την Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κρα­του­μέ­νων Αγω­νι­στών Μακρο­νή­σου, για­τί όχι μόνο θα φέρει τη σύγ­χρο­νη μικρο­γλυ­πτι­κή στο κοι­νό, αλλά πάνω από όλα θα απο­τε­λέ­σει σημείο συνά­ντη­σης των εικα­στι­κών καλ­λι­τε­χνών και των επι­σκε­πτών με το Μου­σείο της Μακρο­νή­σου, χώρο που θυμί­ζει το μαρ­τυ­ρι­κό τόπο “σωφρο­νι­σμού” χιλιά­δων αγω­νι­στών που βασα­νί­σθη­καν φρι­κτά ή και βρή­καν το θάνα­το από το 1947 ως και το 1958».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Πανό­ρα­μα Ευρω­παϊ­κού Κινηματογράφου

Πανέ­τοι­μο να γοη­τεύ­σει και φέτος τους λάτρεις του καλού ευρω­παϊ­κού και ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, το επε­τεια­κό Πανό­ρα­μα Ευρω­παϊ­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, το μακρο­βιό­τε­ρο φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου της Αθή­νας, παρου­σιά­ζει ένα μεγά­λο αφιέ­ρω­μα με τίτλο «Η γοη­τεία του μαυ­ρό­α­σπρου». Από­ψε στον κινη­μα­το­γρά­φο «Ααβό­ρα» (Ιππο­κρά­τους 180, τηλ. 2106423271).

«Τέλος επο­χής», 1994. Σκη­νο­θε­σία: Αντώ­νης Κόκ­κι­νος. 1969: Ο Χρή­στος έρχε­ται με την οικο­γέ­νειά του από την επαρ­χία στην Αθή­να, φοι­τά σε ένα γυμνά­σιο αρρέ­νων και προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για τις εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις στο πανε­πι­στή­μιο. Γρή­γο­ρα γίνε­ται μέλος μιας παρέ­ας τελειο­φοί­των. Οι νεα­ροί αντι­με­τω­πί­ζουν την πνι­γη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και την ανε­λευ­θε­ρία της επο­χής μέσα απ’ τις σκα­ντα­λιές, τη μου­σι­κή, το θέα­τρο και τους έρω­τες, οι οποί­οι τους ενώ­νουν αλλά και τους χωρίζουν.

«Η παρα­κο­λού­θη­ση», 1998. Σκη­νο­θε­σία: Christopher Nolan. Η πρώ­τη μεγά­λου μήκους ται­νία του Christopher Nolan είναι ένα ευρη­μα­τι­κό και αινιγ­μα­τι­κό νέο-νουάρ με θέμα την καθη­με­ρι­νό­τη­τα ενός νεα­ρού συγ­γρα­φέα, ο οποί­ος ανα­ζη­τεί την έμπνευ­ση παρα­κο­λου­θώ­ντας τις ζωές των άλλων στους δρό­μους του Λον­δί­νου. Μια μέρα ανα­γκά­ζε­ται να αντι­με­τω­πί­σει κατά πρό­σω­πο έναν από τους ανθρώ­πους που παρα­κο­λου­θεί: μόνο που ο Κομπ είναι διαρ­ρή­κτης και τον μυεί στο επάγγελμα.

ΧΟΡΟΣ

«Ο κουρ­σά­ρος» σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση από τη Μόσχα

Σε ένα παζά­ρι ο κουρ­σά­ρος Κόν­ραντ ερω­τεύ­ε­ται κεραυ­νο­βό­λα την πανέ­μορ­φη σκλά­βα Μεντό­ρα. Βλέ­πο­ντας ότι ο έμπο­ρος ετοι­μά­ζε­ται να την που­λή­σει στον Πασά, την απά­γει. Το λιμπρέ­το αντλεί έμπνευ­ση από το ομό­τι­τλο ποί­η­μα του Λόρ­δου Βύρω­να (1814) ενώ η χορο­γρα­φία του ταλα­ντού­χου Ρατμάν­σκι ανα­νε­ώ­νει δημιουρ­γι­κά την κλα­σι­κή δημιουρ­γία του Πετι­πά. Ο «Κουρ­σά­ρος», από τις πιο πλού­σιες και φαντα­σμα­γο­ρι­κές παρα­γω­γές των Μπολ­σόι, με 120 χορευ­τές κι ένα… ναυά­γιο επί σκη­νής, προ­σφέ­ρει δρά­μα, εξω­τι­σμό και φου­στα­νε­λο­φό­ρο ρομα­ντι­σμό. Μου­σι­κή: Adolphe Adam. Χορο­γρα­φία: Αλε­ξέι Ρατμάν­σκι. Λιμπρέ­το: Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges και Joseph Mazilier. Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη, τηλ. 2107282333. Εισι­τή­ρια: 15 ευρώ. Ώρα: 18.00.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Μου­σείο παιχνιδιών

Για μικρούς και μεγά­λους ανοί­γει σήμε­ρα τις πόρ­τες του, από τις 10.00 έως τις 18.00 ο «Πύρ­γος των Παι­χνι­διών» του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη (Λεω­φό­ρος Ποσει­δώ­νος 14 και Τρί­τω­νος 1, Παλαιό Φάληρο).

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ο άνε­μος στην τέχνη

Το Μου­σεί­ον της Πόλε­ως των Αθη­νών- Ίδρυ­μα Βού­ρου-Ευτα­ξία συμ­με­τέ­χει στο πρό­γραμ­μα «Πνο­ές ανέ­μων» και διορ­γα­νώ­νει θεμα­τι­κές ξενα­γή­σεις σήμε­ρα και αύριο. Οι ξενα­γή­σεις βασί­ζο­νται στα δύο εκθέ­μα­τα του Μου­σεί­ου «Ωρο­λό­γιο του Κυρ­ρή­στου» και «Πει­ρα­τές του Monfort», που έχουν σχέ­ση με τον θεμα­τι­κό άξο­να του προ­γράμ­μα­τος και παρου­σιά­ζουν το φυσι­κό στοι­χείο του ανέ­μου στην τέχνη.

Ξενά­γη­ση με θέμα «Ωρο­λό­γιο του Κυρ­ρή­στου», σήμε­ρα  στις 12:00.

Δεν απαι­τεί­ται κρά­τη­ση. Τηλέ­φω­νο επι­κοι­νω­νί­ας 2103231387.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο