Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ»: Κινη­μα­το­γρα­φι­κό αφιέ­ρω­μα στην Οκτω­βρια­νή Επανάσταση

«Το τέλος της Αγί­ας Πετρού­πο­λης» του Βσέ­βο­λοντ Που­ντόβ­κιν (ΕΣΣΔ, 1927)

Αν υπάρ­χει ένας δημιουρ­γός της Ρωσι­κής Πρω­το­πο­ρί­ας στο χώρο του κινη­μα­το­γρά­φου ο οποί­ος να έθε­σε με τον πλέ­ον ποι­η­τι­κό τρό­πο το ζήτη­μα του ξεχω­ρι­στού ανθρώ­που απέ­να­ντι στα ιστο­ρι­κά αιτή­μα­τα της επο­χής του, αυτός είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα ο Βσέ­βο­λοντ Που­ντόβ­κιν. Και αν υπάρ­χει μια ται­νία του που να απο­δί­δει με τον πλέ­ον «ανά­γλυ­φο» τρό­πο αυτήν την που­ντοβ­κι­κή προ­σέγ­γι­ση είναι το εκπλη­κτι­κό «Το τέλος της Αγί­ας Πετρούπολης».

Η υπό­θε­ση:  Ένας νεα­ρός αγρό­της, χαμέ­νος και ασυ­νεί­δη­τος, φτά­νει στην Αγία Πετρού­πο­λη για να βρει δου­λειά. Η ανα­συ­γκρό­τη­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τάς του, η ανα­γέν­νη­ση της συνεί­δη­σής του, απο­τε­λούν την υπό­θε­ση της ται­νί­ας. Με τη σει­ρά της, αυτή η ανα­συ­γκρό­τη­ση χαράσ­σε­ται στη μεγά­λη επα­να­στα­τι­κή ιστο­ρία της κατάρ­ρευ­σης της παλιάς, αυταρ­χι­κής, εκμε­ταλ­λευ­τι­κής Ρωσίας.

Παί­ζουν: Αλε­ξά­ντρ Τσι­στια­κόφ, Βέρα Μπα­ρα­νόφ­σκα­για, Ιβάν Τσου­βε­λεφ κ.ά.

Αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων στο Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής (Βρυού­λων 125 και Κλα­ζο­με­νών), στις 19.00. Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για το κοινό.

Το σπί­τι του Μολιέ­ρου έρχε­ται σε μεγά­λη οθό­νη στο Γαλ­λι­κό Ινστιτούτο

Για πρώ­τη φορά στην Αθή­να, η Comédie-Française θα βρε­θεί στο Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Ελλά­δος μέσω του κινη­μα­το­γρά­φου για να προ­σφέ­ρει το κλα­σι­κό της ρεπερ­τό­ριο (σε μαγνη­το­σκό­πη­ση, με ελλη­νι­κούς υπό­τι­τλους). «Ρωμαί­ος και Ιου­λιέ­τα» του William Shakespeare.

«Υπάρ­χει ένας μαύ­ρος ήλιος σ’ αυτό το έργο, αυτό πρέ­πει να δου­λέ­ψου­με», δηλώ­νει ο ÉricRuf, σκη­νο­θέ­της και σκη­νο­γρά­φος της παράστασης.

Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το: Σίνα 31. Τηλ. 2103398600. Εισι­τή­ρια 8 και 14 ευρώ. Ώρα 20.00.

ΘΕΑΤΡΟ

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο