Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ»: Κινη­μα­το­γρα­φι­κό αφιέ­ρω­μα στην Οκτω­βρια­νή Επανάσταση

Τρί­τη 24 Οκτώ­βρη, «Η Γη» του Αλε­ξά­ντρ Ντοβ­ζέν­κο (ΕΣΣΔ, 1930)

Ένα επι­κό — λυρι­κό αρι­στούρ­γη­μα του σοβιε­τι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, που αφη­γεί­ται τη μετά­βα­ση στην κολε­κτι­βο­ποί­η­ση σε μια κοι­νό­τη­τα της Ουκρα­νί­ας και τη λυσ­σα­λέα αντί­δρα­ση των ντό­πιων κου­λά­κων, που δεν διστά­ζουν να φτά­νουν ως το φόνο, από οργή και αντίδραση.

Αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων στο Δημαρ­χείο Και­σα­ρια­νής (Βρυού­λων 125 και Κλα­ζο­με­νών), στις 19.00. Η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για το κοινό.

ΘΕΑΤΡΟ

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

«Ο Ξένος» στο «Από Μηχα­νής Θέατρο»

«Πέρα­σα…» — Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση στο θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Με κύριο «σώμα» το λόγο της Κικής Δημου­λά και όχη­μα τη μου­σι­κή, η  Σοφία Καμα­γιάν­νη «χτί­ζει» μια παρά­στα­ση, η οποία επι­χει­ρεί να αγγί­ξει πολύ­πλευ­ρα  τον θεατή.

Τρία πρό­σω­πα πρω­τα­γω­νι­στούν στο έργο, πρό­σω­πα που εμπε­ριέ­χουν το ένα το άλλο, είναι σε διαρ­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση και σύν­δε­ση και συνα­πο­τε­λούν το πρό­σω­πο της κεντρι­κής ηρω­ί­δας. Πρό­σω­πα που επι­κοι­νω­νούν πέρα από το χρό­νο, «απ΄ τον μέσα ουρα­νό μιας μνή­μης», αλλά εκφρά­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο.

Η «ανά­γκη για χει­ρο­πια­στά πράγ­μα­τα…» απο­τυ­πώ­νε­ται,  μέσω της πρό­ζας, σε ένα πρό­σω­πο, την α’ ηθο­ποιό (Γιώ­τα Φέστα), που βιώ­νει τη ρεα­λι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, με ανοι­χτούς πάντα αισθη­τή­ρες. Η β’ ηθο­ποιός (Θεο­δο­σία Σαβ­βά­κη) και ερμη­νεύ­τρια των τρα­γου­διών κινεί­ται σε έναν πιο φαντα­σια­κό κόσμο, όπου το τρα­γού­δι και οι μου­σι­κές μετα­σχη­μα­τί­ζουν το νόη­μα του ποι­η­τι­κού λόγου. Τέλος, η ηχο­γρα­φη­μέ­νη και ηλε­κτρο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νη φωνή της ποι­ή­τριας, ως ένα άλλο κομ­μά­τι του εαυ­τού της ηρω­ί­δας, μας μετα­φέ­ρει σε έναν κόσμο πιο εξω­λο­γι­κό, ονει­ρι­κό, ασυνείδητο.

Παρα­στά­σεις: Κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη από 16 — 31  Οκτω­βρί­ου 2017

Ώρα έναρ­ξης: 21:00

Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Ειδι­κή τιμή προ­πώ­λη­σης 8 ευρώ για τα πρώ­τα 30 εισι­τή­ρια κάθε παράστασης

Προ­πώ­λη­ση: 10 ευρώ

Στην είσο­δο: 12 ευρώ Μειω­μέ­νο: 5 ευρώ (φοι­τη­τές, άνερ­γοι, ΑΜΕΑ)

ΧΟΡΟΣ

«Αμό­ρε» με την Σβε­τλά­να Ζαχάροβα

Η «prima assoluta ballerina» των Μπολ­σόι, το πιο λαμπρό αστέ­ρι της διε­θνούς χορευ­τι­κής σκη­νής, το μήλον της έρι­δας ανά­με­σα στα καλύ­τε­ρα μπα­λέ­τα (Σκά­λα του Μιλά­νου, Όπε­ρα του Παρι­σιού, American Ballet Theater), επι­στρέ­φει στη χώρα μας με μια σπον­δυ­λω­τή παρά­στα­ση τριών κορυ­φαί­ων σύγ­χρο­νων χορο­γρά­φων. Οι φημι­σμέ­νοι Patrick de Bana, Marguerite Donlon και Γιού­ρι Ποσό­κοφ, με κοι­νή ανα­φο­ρά στην έννοια «αγά­πη», δημιούρ­γη­σαν απο­κλει­στι­κά για τη Σβε­τλά­να τρεις χορο­γρα­φί­ες με πρω­το­πό­ρες κινη­σιο­λο­γι­κές εκδο­χές, αλλά ταυ­τό­χρο­να εδραιω­μέ­νες στην κλα­σι­κή παρά­δο­ση. Μαζί της στη σκη­νή, τρεις κορυ­φαί­οι σολίστ των Μπολ­σόι, ο Ντέ­νις Ροντ­κίν, ο Ντέ­νις Σαβίν και το νέο χορευ­τι­κό ίνδαλ­μα της Ρωσί­ας, ο Μιχα­ΐλ Λομπού­χιν. Σε χορο­γρα­φί­ες Patrick de Bana, Marguerite Donlon και Γιού­ρι Ποσό­κοφ. Μέγα­ρο Μου­σι­κής: Βασ. Σοφί­ας και Κόκ­κα­λη. Τηλ.210728 2333. Εισι­τή­ρια από 100 έως 25 ευρώ. Ώρα 20.30.

EKΘΕΣΕΙΣ

«Mourning Play»

H Nitra Gallery παρου­σιά­ζει την ομα­δι­κή έκθε­ση «Mourning Play» των Βρε­τα­νών Τόμας Χάτον, Κλε­με­ντίν Κιθ-Ρόατς και Κρί­στο­φερ Πέιτζ με έργα που εκκι­νούν από την έννοια της αλλη­γο­ρί­ας. Από τις 12 το μεση­μέ­ρι. Αλω­πε­κής 34, Κολωνάκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο