Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

“Θησαυ­ροί από το Μου­σείο της Σαγκά­ης” στο Μου­σείο Ακρόπολης

Μια χάλ­κι­νη τελε­τουρ­γι­κή λεκά­νη και το ζωγρα­φι­κό έργο “Ταξι­δεύ­ο­ντας κατά μήκος του Διά­φα­νου Ποτα­μού” θα απο­τε­λέ­σουν τα έργα με τα οποία το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης θα τιμή­σει την 28η Οκτω­βρί­ου. Παράλ­λη­λα, η είσο­δος τόσο στο Μου­σείο όσο και στην περιο­δι­κή έκθε­ση “εmotions, ένας κόσμος συναι­σθη­μά­των” θα είναι ελεύ­θε­ρη. Η εκθε­σια­κή δρά­ση “Θησαυ­ροί από το Μου­σείο της Σαγκά­ης” υλο­ποιεί μέρος των στό­χων που έθε­σε το μνη­μό­νιο συνερ­γα­σί­ας που έχουν υπο­γρά­ψει τα δύο Μου­σεία. Αντί­στοι­χη δρά­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Μου­σείο Σαγκά­ης με την παρου­σί­α­ση δύο αρι­στουρ­γη­μά­των του Μου­σεί­ου της Ακρό­πο­λης (Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του 15). Διάρ­κεια: 28 Οκτω­βρί­ου 2017 — 30 Απρι­λί­ου 2018. Ώρες: 8.00–20.00. Είσο­δος ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η ται­νία «Δια­βο­λι­κοί ερα­στές» του Λου­κί­νο Βισκό­ντι προ­βάλ­λε­ται στον κινη­μα­το­γρά­φο Ελλη στο πλαί­σιο του 30ού Πανο­ρά­μα­τος Ευρωπαϊκού
Κινη­μα­το­γρά­φου. Ακα­δη­μί­ας 64

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

«Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμήνη

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10

Ο Βασί­λης Λέκ­κας στο «Ρυθ­μό»

Ο Βασί­λης Λέκ­κας, με την ιδιαί­τε­ρη φωνή και ερμη­νεία, ανε­βαί­νει στη σκη­νή του «Ρυθ­μός Stage» (Λεω­φό­ρος Μαρί­νου Αντύ­πα 38, Ηλιού­πο­λη, τηλ. 2109750060), για τρεις ακό­μη παρα­στά­σεις, 28 Οκτώ­βρη, 4 και 11 Νοέμ­βρη, που ενώ­νουν αγα­πη­μέ­να και δια­φο­ρε­τι­κά μου­σι­κά κομ­μά­τια της ζωής μας.

Η παρά­στα­ση βασί­ζε­ται σε επι­λο­γές από ένα ρεπερ­τό­ριο ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας, με ανα­φο­ρές στους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του τόπου μας, όπως ο Μάνος Χατζι­δά­κις, ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης και ο Γιάν­νης Μαρκόπουλος.

Μαζί του: Γιώρ­γος Τσο­λά­κος — ενορχήστρωση/ πιά­νο, Πανα­γιώ­της Στερ­γί­ου — μπου­ζού­κι, Αχιλ­λέ­ας Δια­μά­ντης — κιθά­ρα, Πήλιος Ζευ­κί­λης — κιθά­ρα, Βαγ­γέ­λης Μπα­λιού­σης — τύμπα­να, Λεω­νί­δας Φιλί­ντας  — μπά­σο. Γρη­γό­ρης Κου­τσι­λιέ­ρης — ηχοληψία.

Ώρα έναρ­ξης: 22.30.

Είσο­δος: 12 ευρώ (με μπύ­ρα ή κρασί).

Leon of Athens Live στο six dogs

Ο Leon of Athens επι­στρέ­φει μετά από και­ρό στην σκη­νή του six d.o.g.s (Αβρα­μιώ­του 6–8 ) για μια συναυ­λία. Λίγο πριν ολο­κλη­ρώ­σει τον νέο του δίσκο “Xenos”, που θα κυκλο­φο­ρή­σει στις αρχές του 2018, ο Leon of Athens και η μπά­ντα του μας δίνουν την ευκαι­ρία να πάρου­με μια γεύ­ση από όλα τα νέα του κομ­μά­τια, παλαιό­τε­ρες επι­τυ­χί­ες του καθώς και δια­σκευ­ές τρα­γου­διών αγα­πη­μέ­νων καλ­λι­τε­χνών της ελλη­νι­κής και παγκό­σμιας μου­σι­κής σκη­νής. Την συναυ­λία ανοί­γουν οι Gandi με indie folk και post-rock ανα­φο­ρές. Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 8 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο