Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα η Έκθε­ση Γραμ­μα­το­σή­μων και Ντο­κου­μέ­ντων για την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση

Σήμε­ρα Κυρια­κή 29 Οκτώ­βρη ολο­κλη­ρώ­νε­ται η αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια της Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Έκθε­ση Γραμ­μα­το­σή­μων και Ντο­κου­μέ­ντων στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Πει­ραιά, ένα συγκλο­νι­στι­κό ταξί­δι στην Ιστο­ρία, στους χρό­νους πριν, κατά τη διάρ­κεια και μετά την Επα­νά­στα­ση, στην οικο­δό­μη­ση πλέ­ον του σοσια­λι­σμού. Το κλεί­σι­μο της Έκθε­σης, παρα­τά­θη­κε κατά μία ημέ­ρα, όπως υπα­γο­ρεύ­σε το μεγά­λο ενδια­φέ­ρον του κόσμου.

Ο χώρος της Έκθε­σης θα είναι ανοι­χτός και σήμε­ρα Κυρια­κή, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεση­μέ­ρι και από τις 5 το από­γευ­μα έως τις 9 το βράδυ.

ΘΕΑΤΡΟ

“Ρομπέν των δασών” στο Θέα­τρο Τέχνης

Ο πασί­γνω­στος και αγα­πη­μέ­νος μύθος του “Ρομπέν των Δασών” σε μια δια­σκευή που γρά­φτη­κε ειδι­κά για την παρά­στα­ση του Θεά­τρου Τέχνης. Μια περι­πέ­τεια επο­χής, γεμά­τη χιού­μορ και ανα­τρο­πές. Μια υπέ­ρο­χη ιστο­ρία που μιλά για τη δύνα­μη του καλού, τη δικαιο­σύ­νη, τη φιλία, την αλλη­λεγ­γύη. Θεα­τρι­κή δια­σκευή: Ανδρέ­ας Φλου­ρά­κης. Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Δεγα­ΐ­της. Θέα­τρο Τέχνης (Φρυ­νί­χου 14). Ώρες: 11.00& 15.00.

 «Πού είναι η μάνα σου μωρή;»

Συνε­χί­ζο­νται οι παρα­στά­σεις του θεα­τρι­κού έργου «Πού είναι η μάνα σου μωρή;», σε επι­μέ­λεια κει­μέ­νου Δήμη­τρας Πέτρου­λα, με τη Βέρα Κρού­σκα και σκη­νο­θέ­τη τον Ενκε Φεζολ­λά­ρι. Παί­ζουν ακό­μα οι Ορνέ­λα Λού­τη και Αγά­πη Παπα­θα­να­σιά­δου. Για φέτος έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί 14 παρα­στά­σεις στον Πολυ­χώ­ρο VAULT (Μελε­νί­κου 26, Βοτα­νι­κός), έως την Κυρια­κή 26 Νοέμ­βρη. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Κάθε Σάβ­βα­το στις 21.00 και κάθε Κυρια­κή στις 19.00.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο ρυθ­μό των κόμικς στη Μου­σι­κή Βιβλιο­θή­κη της Ελλά­δος “Λίλιαν Βουδούρη”

Μια αφη­γή­τρια και μια δημιουρ­γός κόμικς συνα­ντιού­νται για να παρου­σιά­σουν ένα πρω­τό­τυ­πο εκπαι­δευ­τι­κό εργα­στή­ριο που συν­δυά­ζει μονα­δι­κά τη μου­σι­κή με τον λόγο και την εικό­να. Σε κάθε συνά­ντη­ση τα παι­διά ταξι­δεύ­ουν σε έναν δια­φο­ρε­τι­κό μου­σι­κό προ­ο­ρι­σμό με τη βοή­θεια της εικο­νο­γρα­φη­μέ­νης αφή­γη­σης. Στο τέλος του εργα­στη­ρί­ου τα παι­διά γίνο­νται τα ίδια δημιουρ­γοί και φτιά­χνουν τα δικά τους κόμικς. Για παι­διά 7–12 ετών. Μου­σι­κή Βιβλιο­θή­κη της Ελλά­δος “Λίλιαν Βουδούρη”(Βασιλίσσης Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη). Στις 11.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο