Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα ρεμπέ­τι­κα της κιθάρας
Ο δεξιο­τέ­χνης της κλα­σι­κής κιθά­ρας Δημή­τρης Μυστα­κί­δης παρου­σιά­ζει τα τέσ­σε­ρα Σάβ­βα­τα του Νοεμ­βρί­ου στο Γυά­λι­νο Μου­σι­κό Θέα­τρο τις μονα­δι­κές δια­σκευ­ές του σε γνω­στά ρεμπέ­τι­κα τρα­γού­δια, που για τον ίδιο απο­τε­λούν οικου­με­νι­κή γλώσ­σα. Μαζί του οι Δημ. Παπ­πάς, Γ. Τσα­λα­μπού­νης και Ιφι­γέ­νεια Ιωάν­νου, στην κιθά­ρα και το τρα­γού­δι. Στις 10.30 μ.μ. Συγ­γρού 143

Ο Βασί­λης Λέκ­κας στο «Ρυθ­μό»

Ο Βασί­λης Λέκ­κας, με την ιδιαί­τε­ρη φωνή και ερμη­νεία, ανε­βαί­νει στη σκη­νή του «Ρυθ­μός Stage» (Λεω­φό­ρος Μαρί­νου Αντύ­πα 38, Ηλιού­πο­λη, τηλ. 2109750060), για τρεις ακό­μη παρα­στά­σεις, 28 Οκτώ­βρη, 4 και 11 Νοέμ­βρη, που ενώ­νουν αγα­πη­μέ­να και δια­φο­ρε­τι­κά μου­σι­κά κομ­μά­τια της ζωής μας.

Η παρά­στα­ση βασί­ζε­ται σε επι­λο­γές από ένα ρεπερ­τό­ριο ιδιαί­τε­ρης σημα­σί­ας, με ανα­φο­ρές στους σημα­ντι­κό­τε­ρους συν­θέ­τες του τόπου μας, όπως ο Μάνος Χατζι­δά­κις, ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης και ο Γιάν­νης Μαρκόπουλος.

Μαζί του: Γιώρ­γος Τσο­λά­κος — ενορχήστρωση/ πιά­νο, Πανα­γιώ­της Στερ­γί­ου — μπου­ζού­κι, Αχιλ­λέ­ας Δια­μά­ντης — κιθά­ρα, Πήλιος Ζευ­κί­λης — κιθά­ρα, Βαγ­γέ­λης Μπα­λιού­σης — τύμπα­να, Λεω­νί­δας Φιλί­ντας  — μπά­σο. Γρη­γό­ρης Κου­τσι­λιέ­ρης — ηχοληψία.

Ώρα έναρ­ξης: 22.30.

Είσο­δος: 12 ευρώ (με μπύ­ρα ή κρασί).

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

Hip hop με τους RAZASTARR

Ελλη­νι­κό hip hop με τους RAZASTARR, οι οποί­οι δηλώ­νουν ότι μετά από 25 χρό­νια αυτή είναι η τελευ­ταία φορά που θα βρί­σκο­νται στη σκη­νή μαζί. Ερμη­νεύ­ουν τα περισ­σό­τε­ρα κομ­μά­τια από την δισκο­γρα­φία τους.PassPort Κερα­μει­κός: Κερα­μει­κού 58.Τηλ.21 0522 2203.Eίσοδος 10 ευρώ

«Η επο­χή της Μελισσάνθης»

Μια καντά­τα του Μάνου Χατζι­δά­κι για ώρι­μη γυναι­κεία φωνή, δύο νεα­νι­κές αντρι­κές, μει­κτή και παι­δι­κή χορω­δία, ορχή­στρα δωμα­τί­ου και στρα­τιω­τι­κή μπά­ντα, με βασι­κό όργα­νο το μπου­ζού­κι. Με σολίστ τους Θεο­δώ­ρα Μπά­κα, Γιώρ­γο Περ­ρή, Σταύ­ρο Νιφο­ρά­το. Διευ­θύ­νει ο Λου­κάς Καρυ­τι­νός. Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή — Κεντρι­κή Σκη­νή «Σταύ­ρος Νιάρχος».Λεωφ. Συγ­γρού 364, Καλ­λι­θέα Τηλ: 2130885700.Εισιτήρια από 55 ευρώ έως 8 ευρώ. Ώρα 20.30

Οι Dream Syndicate επιστρέφουν
Το θρυ­λι­κό σχή­μα των Dream Syndicate φθά­νει στην Αθή­να και το Fuzz, για να μας φέρει ξανά τα σπου­δαία δώρα της εναλ­λα­κτι­κής μου­σι­κής του. Πέρα από όλες τις γνω­στές και αγα­πη­μέ­νες επι­τυ­χί­ες τους, το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να ακού­σει ακό­μα ζωντα­νά κομ­μά­τια από το ολο­καί­νουρ­γιο πέμ­πτο άλμπουμ της μπά­ντας. Στις 8 μ.μ. Πατριάρ­χου Ιωα­κείμ 1

ΘΕΑΤΡΟ

 

Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

«Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμήνη

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10

«Όταν ξυπνή­σου­με εμείς οι νεκροί», Ερ. Ίψεν, στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

«Όταν ξυπνή­σου­με εμείς οι νεκροί», Ερ. Ίψεν, στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Ο μεγά­λος περί­πα­τος της ‘Αλκης»

Η ται­νία της Μαρ­γα­ρί­τας Μαντά κάνει Ένας κινη­μα­το­γρα­φι­κός περί­πα­τος στην πολυ­τά­ρα­χη ζωή και στο πλού­σιο έργο της συγ­γρα­φέ­ως ‘Αλκης Ζέη. Σκη­νο­θε­σία Μαρ­γα­ρί­τα Μαντά.Με κυρί­αρ­χη μαρ­τυ­ρία αυτήν της ίδιας της ‘Αλκης Ζέη, αλλά και μαρ­τυ­ρί­ες της αδελ­φής της, Ελέ­νης Κόκ­κου και των αγα­πη­μέ­νων φίλων και συνο­δοι­πό­ρων της: του σκη­νο­θέ­τη Μάνου Ζαχα­ρία και του ποι­η­τή Τίτου Πατρί­κιου. Κινη­μα­το­γρά­φος «Δανα­ός»: Λεωφ. Κηφι­σί­ας 109, Μετρό Πανόρ­μου. Τηλ.21 0692 2655Ώρα 15.30 Τα δύο πρώ­τα Σ/Κ οι προ­βο­λές πλαι­σιώ­νο­νται από συζη­τή­σεις παρου­σία της ‘Αλκης Ζέη και των συντε­λε­στών της ταινίας.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο