Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Wolfgang Amadeus Mozart 4 Κον­τσέρ­τα, 4 Ελλη­νί­δες σολίστ

Η πρώ­τη από τις δύο συναυ­λί­ες (η άλλη στις 8/11) ‑αφιέ­ρω­μα στη Βάσω Δεβε­τζή (1925–1987), στο ταλέ­ντο της και στη γνή­σια ελλη­νι­κό­τη­τά της. Οι πια­νί­στριες Ελι­σά­βετ Κου­να­λά­κη και Έλε­να Μου­ζά­λα ερμη­νεύ­ουν το Κον­τσέρ­το για πιά­νο Κ. 413 και το Κον­τσέρ­το για πιά­νο Κ. 414 του Μότσαρτ. Τις συνο­δεύ­ει το Κουαρ­τέ­το Εγχόρ­δων Αθη­νών, που παί­ζει και το Κουαρ­τέ­το αρ. 4 («Μάζα») του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Μέγα­ρο Μου­σι­κής: Βασ. Σοφί­ας και Κόκ­κα­λη. Τηλ 2107282333. Εισι­τή­ρια από 15 ευρώ έως 7 ευρώ.Ώρα 20.30

ΘΕΑΤΡΟ

«Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελού»

Ο Σωτή­ρης Χατζά­κης σκη­νο­θε­τεί και ερμη­νεύ­ει “Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελ­λού” του Νικο­λάι Γκό­γκολ στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης από τέλος Οκτω­βρί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη. Ένα μεγά­λο έργο έτσι όπως το αντι­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, που επι­στρέ­φει στη σκη­νή μετά από 17 χρό­νια για να υπο­δυ­θεί τον Ποπρί­στσιν, τον ήρωα του Γκό­γκολ. Η μεγά­λη κωμω­δία της ύπαρ­ξης συνα­ντά την ελευ­θε­ρία της εσω­τε­ρι­κό­τη­τας και ο μικρός άνθρω­πος, που είχε μεγά­λες προσ­δο­κί­ες, εισέρ­χε­ται στη σκη­νή με το επί­ση­μο ένδυ­μα του κλό­ουν. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης (Πει­ραιώς 206). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 8 έως 12 ευρώ.

«Θα σε πάρει ο δρό­μος» στο Θέα­τρο 104

Οι δέκα μικρές ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων που τους βρή­κε κατα­κού­τε­λα ένα ζόρι. Όμως δεν το βάζουν κάτω και συνε­χί­ζουν. Για­τί είναι άνθρω­ποι που τους πήρε ο δρόμος.…Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θα σε πάρει ο δρό­μος» , βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Σάκη Σερέ­φα, σε σκη­νο­θε­σία της Στέλ­λας Σερέ­φο­γλου που επα­να­λή­φθη­κε με επι­τυ­χία από την περ­σι­νή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νει τον φετι­νό της κύκλο στις 7 Νοεμ­βρί­ου. Θέα­τρο 104 (Ευμολ­πί­δων 41, Γκά­ζι). Κάθε Δευτέ­ρα και Τρί­τη στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ (κανο­νι­κό), 5 ευρώ (ανέρ­γων , ΑΜΕΑ, ατέ­λειες, ομα­δι­κό άνω των 10ατόμων).

«Κοριο­λα­νός» στο Θέα­τρο Σημείο

Η σχέ­ση λαού-εξου­σί­ας, αλλά και λαού-ηγέ­τη ανα­λύ­ο­νται στην τελευ­ταία τρα­γω­δία του Σαίξ­πηρ, τον Κοριο­λα­νό, πιο πολύ απ’ οποιο­δή­πο­τε έργο του μεγά­λου δρα­μα­τουρ­γού, ενώ ταυ­τό­χρο­να λυρι­κές διη­γή­σεις και σοφοί μονό­λο­γοι συμπλη­ρώ­νουν ψηφί­δα την ψηφί­δα το ρωμαϊ­κό μωσαϊ­κό που δεν είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κό απ’ αυτό της κοι­νω­νί­ας στην Ελι­σα­βε­τια­νή εποχή.

Θέα­τρο «Σημείο»: «Κοριο­λα­νός» του Σαίξπηρ

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

ΕΚΘΕΣΗ

Oμα­δι­κή έκθε­ση στην Πινα­κο­θή­κη Γ. Βογιατζόγλου

Έκθε­ση με έργα παρα­στα­τι­κής, ανθρω­πο­κε­ντρι­κής τέχνης από καλ­λι­τέ­χνες της λεγό­με­νης Γενιάς του 80. Συμ­με­τέ­χουν οι Χρ.Μποκόρος, Γιάν­νης Λαση­θιω­τά­κης, Τάσος Μαν­τζα­βί­νος, Τζέ­νη Αντω­νο­πού­λου κ.ά. Η έκθε­ση με τίτλο «Πρά­ξη 4: Ζωγρα­φι­κή-Γλυ­πτι­κή 1955–1960» οργα­νώ­νε­ται και παρου­σιά­ζε­ται στην Πινα­κο­θή­κη Γιώρ­γου Ν. Βογια­τζό­γλου: Ελ. Βενι­ζέ­λου 63–71, Νέα Ιωνία. Τηλ. 210 2710472 Ώρα εγκαι­νί­ων 20.00 .Είσο­δος ελεύθερη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο