Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς. Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

«Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελού»

Ο Σωτή­ρης Χατζά­κης σκη­νο­θε­τεί και ερμη­νεύ­ει “Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελ­λού” του Νικο­λάι Γκό­γκολ στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης από τέλος Οκτω­βρί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη. Ένα μεγά­λο έργο έτσι όπως το αντι­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, που επι­στρέ­φει στη σκη­νή μετά από 17 χρό­νια για να υπο­δυ­θεί τον Ποπρί­στσιν, τον ήρωα του Γκό­γκολ. Η μεγά­λη κωμω­δία της ύπαρ­ξης συνα­ντά την ελευ­θε­ρία της εσω­τε­ρι­κό­τη­τας και ο μικρός άνθρω­πος, που είχε μεγά­λες προσ­δο­κί­ες, εισέρ­χε­ται στη σκη­νή με το επί­ση­μο ένδυ­μα του κλό­ουν. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης (Πει­ραιώς 206). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 8 έως 12 ευρώ.

«Θα σε πάρει ο δρό­μος» στο Θέα­τρο 104

Οι δέκα μικρές ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων που τους βρή­κε κατα­κού­τε­λα ένα ζόρι. Όμως δεν το βάζουν κάτω και συνε­χί­ζουν. Για­τί είναι άνθρω­ποι που τους πήρε ο δρόμος.…Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θα σε πάρει ο δρό­μος» , βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Σάκη Σερέ­φα, σε σκη­νο­θε­σία της Στέλ­λας Σερέ­φο­γλου που επα­να­λή­φθη­κε με επι­τυ­χία από την περ­σι­νή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νει τον φετι­νό της κύκλο στις 7 Νοεμ­βρί­ου. Θέα­τρο 104 (Ευμολ­πί­δων 41, Γκά­ζι). Κάθε Δευτέ­ρα και Τρί­τη στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ (κανο­νι­κό), 5 ευρώ (ανέρ­γων , ΑΜΕΑ, ατέ­λειες, ομα­δι­κό άνω των 10ατόμων).

“Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην” στο θέα­τρο Σφενδόνη

Το θρυ­λι­κό έργο «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην» ανε­βαί­νει για δεύ­τε­ρη σεζόν, υπό την σκη­νο­θε­τι­κή ματιά του Απόλ­λω­να Παπα­θε­ο­χά­ρη, με τη Ρού­λα Πατε­ρά­κη στο ρόλο της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην και τη Μπέ­τυ Λιβα­νού στο ρόλο της Μπλανς. Το διά­ση­μο θρί­λερ του αμε­ρι­κά­νι­κου κινη­μα­το­γρά­φου είχε ενώ­σει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά δυο ιέρειες του Χόλυ­γουντ, την Μπέ­τυ Ντέ­η­βις και την Τζό­αν Κρώ­φορντ. Το «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην;» έγι­νε τερά­στια εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία όταν βγή­κε στους κινη­μα­το­γρά­φους το 1962. Ήταν υπο­ψή­φιο για πέντε Όσκαρ, και ο ρόλος της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην απο­τέ­λε­σε για την Ντέι­βις και την αίτια για την ενδέ­κα­τη υπο­ψη­φιό­τη­τα της για τα Όσκαρ. Θέα­τρο Σφεν­δό­νη (Μακρή 4, Πλά­κα). Στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 10 έως 16 ευρώ.

«Ο αμπι­γιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ

Ο κόσμος του θεά­τρου, τα παρα­σκή­νια και το πάθος της σκη­νής στο Λον­δί­ον του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.Ο Μανώ­λης Δού­νιας σκη­νο­θε­τεί ένα από τα πιο σημα­ντι­κά έργα της παγκό­σμιας δρα­μα­τουρ­γί­ας, το έργο «Ο Αμπι­γιέρ» του Ρ. Χάρ­γουντ. Ερμη­νεύ­ουν οι Αλ. Μυλω­νάς, Μ. Βακού­σης, ‘Αννυ Λού­λου. Θέα­τρο οδού Κεφαλ­λη­νί­ας: Κεφαλ­λη­νί­ας 16,Κυψέλη.Τηλ. 2114117878. Εισι­τή­ρια από 15 ευρώ έως 5 ευρώ Ώρα 21.00 Διάρ­κεια : 105 λεπτά

ΘΕΑΤΡΟ

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

«Ο Ξένος» στο «Από Μηχα­νής Θέατρο»

«Πέρα­σα…» — Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση στο θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Με κύριο «σώμα» το λόγο της Κικής Δημου­λά και όχη­μα τη μου­σι­κή, η  Σοφία Καμα­γιάν­νη «χτί­ζει» μια παρά­στα­ση, η οποία επι­χει­ρεί να αγγί­ξει πολύ­πλευ­ρα  τον θεατή.

Τρία πρό­σω­πα πρω­τα­γω­νι­στούν στο έργο, πρό­σω­πα που εμπε­ριέ­χουν το ένα το άλλο, είναι σε διαρ­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση και σύν­δε­ση και συνα­πο­τε­λούν το πρό­σω­πο της κεντρι­κής ηρω­ί­δας. Πρό­σω­πα που επι­κοι­νω­νούν πέρα από το χρό­νο, «απ΄ τον μέσα ουρα­νό μιας μνή­μης», αλλά εκφρά­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο.

Η «ανά­γκη για χει­ρο­πια­στά πράγ­μα­τα…» απο­τυ­πώ­νε­ται,  μέσω της πρό­ζας, σε ένα πρό­σω­πο, την α’ ηθο­ποιό (Γιώ­τα Φέστα), που βιώ­νει τη ρεα­λι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, με ανοι­χτούς πάντα αισθη­τή­ρες. Η β’ ηθο­ποιός (Θεο­δο­σία Σαβ­βά­κη) και ερμη­νεύ­τρια των τρα­γου­διών κινεί­ται σε έναν πιο φαντα­σια­κό κόσμο, όπου το τρα­γού­δι και οι μου­σι­κές μετα­σχη­μα­τί­ζουν το νόη­μα του ποι­η­τι­κού λόγου. Τέλος, η ηχο­γρα­φη­μέ­νη και ηλε­κτρο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νη φωνή της ποι­ή­τριας, ως ένα άλλο κομ­μά­τι του εαυ­τού της ηρω­ί­δας, μας μετα­φέ­ρει σε έναν κόσμο πιο εξω­λο­γι­κό, ονει­ρι­κό, ασυνείδητο.

Παρα­στά­σεις: Κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη από 16 — 31  Οκτω­βρί­ου 2017

Ώρα έναρ­ξης: 21:00

Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Ειδι­κή τιμή προ­πώ­λη­σης 8 ευρώ για τα πρώ­τα 30 εισι­τή­ρια κάθε παράστασης

Προ­πώ­λη­ση: 10 ευρώ

Στην είσο­δο: 12 ευρώ Μειω­μέ­νο: 5 ευρώ (φοι­τη­τές, άνερ­γοι, ΑΜΕΑ)

«Θεί­ος  Βάνιας»

 Ο «Θείος  Βάνιας» του Τσέχοφ ανεβαίνει στο θέατρο Ανεσις στις 9 μ.μ. από τον Δημοσθένη Παπαδόπουλο.  Λ. Κηφισίας 14, Αμπελόκηποι

Θέα­τρο «Άνε­σις»: Ο «Θεί­ος Βάνιας»

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εγκαί­νια της ομα­δι­κής έκθε­σης «Τα οικεία» με έργα από τον πυρή­να της οικο­γέ­νειας στην γκα­λε­ρί Ερση στις 7.30 μ.μ. Κλε­ο­μέ­νους 4, Κολωνάκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο