Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 18 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πέτρος Κλα­μπά­νης στο Gazarte

Ο μπα­σί­στας και συν­θέ­της Πέτρος Κλα­μπά­νης επι­στρέ­φει στη σκη­νή του Gazarte, παρέα με το trio του, για μια ξεχω­ρι­στή εμφά­νι­ση μετά τις συναυ­λί­ες του σε Ευρώ­πη, Βρα­ζι­λία και Ιαπω­νία. Θα μας παρου­σιά­σει ολο­καί­νουρ­για κομ­μά­τια από το επερ­χό­με­νο άλμπουμ του, μαζί με μου­σι­κούς υψη­λού επι­πέ­δου. Στις 9.45 μ.μ. Βου­τά­δων 32–34

Τα Χάλκινα της Γουμένισσας

Μια μεγά­λη γιορ­τή για τα πνευ­στά του τόπου μας διορ­γα­νώ­νε­ται στο Μέγα­ρο, με ξέφρε­νους ρυθ­μούς από κλα­ρί­να, τρο­μπέ­τες, τρο­μπό­νια, ευφώ­νια και σαξό­φω­να: τα Χάλ­κι­να της Γου­μέ­νισ­σας. Τα αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια θα ερμη­νεύ­σουν οι Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος, Δημή­τρης Μπά­σης και Αρε­τή Κετι­μέ. Στις 8.30 μ.μ.
Βασ. Σοφί­ας και Κόκκαλη

  • Η Μαρί­ζα Ρίζου εμφα­νί­ζε­ται στο Passport Κερα­μει­κός με τρα­γού­δια από την προ­σω­πι­κή της δισκο­γρα­φία και αγα­πη­μέ­να της κομ­μά­τια από τις 10.30 μ.μ. Κερα­μει­κός 58

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ στο The Zoo

ΘΕΑΤΡΟ

Το «Φιντα­νά­κι» του Παντε­λή Χορν κάνει πρε­μιέ­ρα στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου σε σκη­νο­θε­σία Ανέ­στη Αζά στις 9 μ.μ.
Πανε­πι­στη­μί­ου 48

«Ο γάμος της Μαρί­ας Μπρά­ουν» του Ράι­νερ Βέρ­νερ Φασμπί­ντερ κάνει πρε­μιέ­ρα στο Θέα­τρο Οδού Κυκλά­δων «Λευ­τέ­ρης Βογια­τζής» στις 9 μ.μ. σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Σκεύα. Κυκλά­δων 11, Κυψέλη

 

 

 

 Φ. Γ. Λόρκα «Περλιμπλίν και Μπελίσα» στο Θέατρο «Εκάτη»

Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

«Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμήνη

«Μετά τη Βάρ­κι­ζα» στο θέα­τρο Αλκμή­νη από Παρα­σκευή 6/10

«Όταν ξυπνή­σου­με εμείς οι νεκροί», Ερ. Ίψεν, στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

«Όταν ξυπνή­σου­με εμείς οι νεκροί», Ερ. Ίψεν, στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

 

ΕΚΘΕΣΗ

Θεσ­σα­λο­νί­κη, πριν και μετά την πύρι­νη καταστροφή

Μια ιστο­ρία για την ακμή και το από­το­μο τέλος της κοσμο­πο­λί­τι­κης Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, που σημα­το­δό­τη­σε επί­σης τη μετά­βα­ση από μια εύφλε­κτη ξυλό­πη­κτη πόλη στα μέγα­ρα από μπε­τόν αρμέ, παρου­σιά­ζει το Μορ­φω­τι­κό Ιδρυ­μα Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την έκθε­ση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», που εγκαι­νιά­στη­κε την Τετάρ­τη 15 Νοεμβρίου.

Αυτό το τέλος, που περιέ­κλειε μια νέα αρχή, ή, ορθό­τε­ρα, μια νέα συνέχεια.

Για τη συλ­λο­γή του φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού και των τεκ­μη­ρί­ων το ΜΙΕΤ συνερ­γά­στη­κε με φορείς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού και με ιδιώ­τες που διέ­θε­σαν υλι­κό των αρχεί­ων τους, όπως η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Αυστρί­ας, τα Εθνι­κά Αρχεία της Ουγ­γα­ρί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Συλ­λο­γή Καλ­φα­γιάν κ.ά.

Στην έκθε­ση απο­τυ­πώ­νε­ται η κατά­στα­ση της περί­κλει­στης Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν από την κατε­δά­φι­ση του θαλάσ­σιου τεί­χους, πανο­ρά­μα­τα της πόλης από το 1890, χάρ­τες πριν και μετά την πυρ­κα­γιά του 1917, τα πρώ­τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια της οθω­μα­νι­κής διοί­κη­σης, αερο­φω­το­γρα­φί­ες, καρτ ποστάλ της πυρί­καυ­στης ζώνης κ.ά.

«Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαν­τζή – Βασι­λίσ­σης Ολγας 108, έως 18 Φεβρουα­ρί­ου 2018.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο