Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιάν­νης ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ – Γιάν­νης ΜΗΛΙΩΚΑΣ, οι ανυ­πό­τα­κτοι της Ροκ έρχο­νται για δεύ­τε­ρη σεζόν μετά τις περ­σι­νές επι­τυ­χη­μέ­νες εμφα­νί­σεις τους στην μου­σι­κή σκη­νή του ΖΟΟ κάθε Σάβ­βα­το για όλο τον Νοέμ­βριο και τον Δεκέμβριο.

 

ΘΕΑΤΡΟ

“Ο συμ­βο­λαιο­γρά­φος” του Νίκου Βασι­λειά­δη στον Άλιμο

Ένας βαθιά συγκι­νη­τι­κός μονό­λο­γος μιας γυναί­κας που ζει σε λάθος χώρο και χρό­νο. Η Ερα­σμία, μια χήρα, μεγα­λώ­νει τη μονα­χο­κό­ρη της, κλει­σμέ­νη σε ένα περί­πτε­ρο, εγκλω­βι­σμέ­νη στα ήθη και τα έθι­μα της μικρής επαρ­χια­κής πόλης που ζει, μέχρι τη στιγ­μή που τη θλι­βε­ρή, μονό­το­νη ζωή της, δια­κό­πτει ο έρω­τας, το πάθος. Σκη­νο­θε­σία: Γιώρ­γος Καρα­μί­χος. Με την Υρώ Μανέ στο ρόλο της Ερα­σμί­ας. Θεα­τρι­κή Σκη­νή Αλί­μου «Κάρο­λος Κουν» (Υψη­λά­ντου και Θησεί­ου). Στις 19:30. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη. Αντί εισι­τη­ρί­ου, συγκε­ντρώ­νο­νται τρό­φι­μα και είδη πρώ­της ανά­γκης για το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο του Δήμου Αλίμου.

  • Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.
  • Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»
  • Το «Φιντα­νά­κι» του Παντε­λή Χορν κάνει πρε­μιέ­ρα στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου σε σκη­νο­θε­σία Ανέ­στη Αζά στις 9 μ.μ. Πανε­πι­στη­μί­ου 48

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

 «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» στο θέα­τρο «Στοά»

Ξεκί­νη­σαν οι παρα­στά­σεις του έργου «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» με τον Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, στο θέα­τρο «Στοά».

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής «Μύθοι δημιουρ­γί­ας της Κίνας στο Ίδρυ­μα «Μ. Κακογιάννης»

Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής «Μύθοι δημιουρ­γί­ας της Κίνας» διορ­γα­νώ­νουν το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος και η Ένω­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών Σαγκά­ης στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, Πει­ραιώς 206 (στον Ταύ­ρο) από 23 Νοέμ­βρη έως και 3 Δεκέμ­βρη 2017.

«Πρό­σω­πα στο βάθος του χρό­νου» του Πέτρου Ζουμπουλάκη

«Πρό­σω­πα στο βάθος του χρό­νου» του Πέτρου Ζου­μπου­λά­κη, στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟ­art ΚΟΡΑΗ», που περι­λαμ­βά­νει μια σύνο­ψη ζωγρα­φι­κών πορ­τρέ­των από το σύνο­λο της καλ­λι­τε­χνι­κής του δημιουρ­γί­ας. H Εκθε­ση θα λει­τουρ­γεί έως την Πέμ­πτη 14 Δεκέμ­βρη. Το έργο του χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από ποι­κι­λία και πολυ­μορ­φία εκφρα­στι­κών μέσων με απροσ­δό­κη­τες τεχνι­κές και ματιέ­ρες, γεγο­νός που προ­κα­λεί αιφ­νί­διες αλλα­γές στο ύφος και οδη­γεί άλλο­τε σε ένα ημι­τε­λές και ηθε­λη­μέ­να πρό­χει­ρο απο­τέ­λε­σμα και άλλο­τε σε μια επι­με­λη­μέ­νη και τεχνι­κά άψο­γη εικόνα.

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο δημιουρ­γοί — Δύο κόσμοι»

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο δημιουρ­γοί — Δύο κόσμοι», που παρου­σιά­ζε­ται στο Τελ­λό­γλειο Ιδρυ­μα (Αγ. Δημη­τρί­ου 159Α, τηλ. 2310991610). Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γεί έως τις 28 Γενά­ρη. Στο Τελ­λό­γλειο, στον εκθε­σια­κό χώρο του ισο­γεί­ου, θα παρου­σια­στούν περισ­σό­τε­ρα από εκα­τό έργα του Πρέ­κα (ζωγρα­φι­κά, γλυ­πτά, κοσμή­μα­τα και έπι­πλα), αντι­προ­σω­πευ­τι­κά των βασι­κών σταθ­μών της καλ­λι­τε­χνι­κής του δια­δρο­μής. Μάλι­στα, κάποια από αυτά παρου­σιά­ζο­νται για πρώ­τη φορά στο κοι­νό, όπως έργα που είναι εμπνευ­σμέ­να από τα γεγο­νό­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου, την Κύπρο κ.λπ. Παράλ­λη­λα, στον πρώ­το όρο­φο του Τελ­λο­γλεί­ου θα παρου­σια­στεί η πορεία της συζύ­γου του μεγά­λου καλ­λι­τέ­χνη, της ζωγρά­φου Μερό­πης Πρέ­κα, με περισ­σό­τε­ρες από 40 δημιουρ­γί­ες της: Υαλο­γρα­φί­ες (βιτρό) και ζωγρα­φι­κά έργα. Στο χώρο θα ζωντα­νέ­ψει το εργα­στή­ριο της καλ­λι­τέ­χνι­δας, με τον πάγκο εργα­σί­ας, αντι­κεί­με­να και εργα­λεία της δημιουρ­γι­κής της καθη­με­ρι­νό­τη­τας. Τη γενι­κή ευθύ­νη των εκθέ­σε­ων έχει η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ΔΣ του Τελ­λο­γλεί­ου, καθη­γή­τρια του ΑΠΘ Αλε­ξάν­δρα Γου­λά­κη — Βου­τυ­ρά και την επι­μέ­λεια η Χρι­στί­να Τσα­γκά­λια, επι­με­λή­τρια συλ­λο­γών Τελ­λο­γλεί­ου, με την εγκάρ­δια και φιλι­κή σύμπρα­ξη της Μερό­πης Πρέκα.

Πορ­τρέ­τα 1968 — 1917

Στην Πινα­κο­θή­κη Γρη­γο­ριά­δη (Μαρί­νου Αντύ­πα 18, Νέο Ηρά­κλειο) η έκθε­ση «Πορ­τρέ­τα 1968 — 1917». Οι επι­σκέ­πτες της έκθε­σης θα έχουν τη χαρά να δουν πορ­τρέ­τα πενή­ντα χρό­νων του ομό­τι­μου καθη­γη­τή του Τμή­μα­τος Εικα­στι­κών και Εφαρ­μο­σμέ­νων Τεχνών του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Βαγ­γέ­λη Δημη­τρέα. Την έκθε­ση επι­με­λεί­ται ο Πανα­γιώ­της Σ. Παπα­δό­που­λος και θα διαρ­κέ­σει έως τις 15 Γενά­ρη. Οπως ανα­φέ­ρει ο Π. Παπα­δό­που­λος, «ο Δημη­τρέ­ας είναι ο ζωγρά­φος των μετατροπών».

Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πει­ραιά: Έκθε­ση έργων Θεά­τρου Σκιών Χαρίδημου

«Η έκθε­ση αφο­ρά έργα των Χρή­στου Χαρί­δη­μου, του Γιώρ­γου Χαρί­δη­μου και του Σωτή­ρη Χαρί­δη­μου», τα μέλη της γνω­στής οικο­γέ­νειας, που μεσου­ρά­νη­σε τόσο στις παρα­στά­σεις, όσο και στη λαϊ­κή ζωγρα­φι­κή του Ελλη­νι­κού Θεά­τρου Σκιών από το 1910.

Στις αίθου­σες της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Πει­ραιά θα φιλο­ξε­νη­θούν γνή­σια εκθέ­μα­τα τριών γενιών Χαρί­δη­μων, με κυρί­αρ­χο θέμα τον Καρα­γκιό­ζη και τους υπό­λοι­πους γνω­στούς ήρω­ες των παρα­στά­σε­ων, όπως ο μπάρ­μπα Γιώρ­γος, ο Χατζηα­βά­της, ο Νιό­νιος, ο Μορ­φο­νιός, ο Πασάς, η Βεζυ­ρο­πού­λα και βέβαια τα τρία μικρά κολλητήρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο