Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Λίμνη που δεν είναι πια» στη θεα­τρι­κή σκη­νή του «Ιλί­σια Βολανάκης»

«Η Λίμνη που δεν είναι πια», του Ντα­βίντ Ντε­σό­λα, με θέμα τον έρω­τα και την ανα­ζή­τη­ση της ευτυ­χί­ας, στη θεα­τρι­κή σκη­νή του «Ιλί­σια Βολανάκης».

Για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παρα­στά­σε­ων μέχρι και τις 19 Δεκέμ­βρη, Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη: 20.30.

«Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελού»

Ο Σωτή­ρης Χατζά­κης σκη­νο­θε­τεί και ερμη­νεύ­ει “Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελ­λού” του Νικο­λάι Γκό­γκολ στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης από τέλος Οκτω­βρί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη. Ένα μεγά­λο έργο έτσι όπως το αντι­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, που επι­στρέ­φει στη σκη­νή μετά από 17 χρό­νια για να υπο­δυ­θεί τον Ποπρί­στσιν, τον ήρωα του Γκό­γκολ. Η μεγά­λη κωμω­δία της ύπαρ­ξης συνα­ντά την ελευ­θε­ρία της εσω­τε­ρι­κό­τη­τας και ο μικρός άνθρω­πος, που είχε μεγά­λες προσ­δο­κί­ες, εισέρ­χε­ται στη σκη­νή με το επί­ση­μο ένδυ­μα του κλό­ουν. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης (Πει­ραιώς 206). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 8 έως 12 ευρώ.

«Θα σε πάρει ο δρό­μος» στο Θέα­τρο 104

Οι δέκα μικρές ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων που τους βρή­κε κατα­κού­τε­λα ένα ζόρι. Όμως δεν το βάζουν κάτω και συνε­χί­ζουν. Για­τί είναι άνθρω­ποι που τους πήρε ο δρόμος.…Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θα σε πάρει ο δρό­μος» , βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Σάκη Σερέ­φα, σε σκη­νο­θε­σία της Στέλ­λας Σερέ­φο­γλου που επα­να­λή­φθη­κε με επι­τυ­χία από την περ­σι­νή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νει τον φετι­νό της κύκλο στις 7 Νοεμ­βρί­ου. Θέα­τρο 104 (Ευμολ­πί­δων 41, Γκά­ζι). Κάθε Δευτέ­ρα και Τρί­τη στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ (κανο­νι­κό), 5 ευρώ (ανέρ­γων , ΑΜΕΑ, ατέ­λειες, ομα­δι­κό άνω των 10ατόμων).

“Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην” στο θέα­τρο Σφενδόνη

Το θρυ­λι­κό έργο «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην» ανε­βαί­νει για δεύ­τε­ρη σεζόν, υπό την σκη­νο­θε­τι­κή ματιά του Απόλ­λω­να Παπα­θε­ο­χά­ρη, με τη Ρού­λα Πατε­ρά­κη στο ρόλο της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην και τη Μπέ­τυ Λιβα­νού στο ρόλο της Μπλανς. Το διά­ση­μο θρί­λερ του αμε­ρι­κά­νι­κου κινη­μα­το­γρά­φου είχε ενώ­σει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά δυο ιέρειες του Χόλυ­γουντ, την Μπέ­τυ Ντέ­η­βις και την Τζό­αν Κρώ­φορντ. Το «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην;» έγι­νε τερά­στια εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία όταν βγή­κε στους κινη­μα­το­γρά­φους το 1962. Ήταν υπο­ψή­φιο για πέντε Όσκαρ, και ο ρόλος της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην απο­τέ­λε­σε για την Ντέι­βις και την αίτια για την ενδέ­κα­τη υπο­ψη­φιό­τη­τα της για τα Όσκαρ. Θέα­τρο Σφεν­δό­νη (Μακρή 4, Πλά­κα). Στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 10 έως 16 ευρώ.

«Ο αμπι­γιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ

Ο κόσμος του θεά­τρου, τα παρα­σκή­νια και το πάθος της σκη­νής στο Λον­δί­ον του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.Ο Μανώ­λης Δού­νιας σκη­νο­θε­τεί ένα από τα πιο σημα­ντι­κά έργα της παγκό­σμιας δρα­μα­τουρ­γί­ας, το έργο «Ο Αμπι­γιέρ» του Ρ. Χάρ­γουντ. Ερμη­νεύ­ουν οι Αλ. Μυλω­νάς, Μ. Βακού­σης, ‘Αννυ Λού­λου. Θέα­τρο οδού Κεφαλ­λη­νί­ας: Κεφαλ­λη­νί­ας 16,Κυψέλη.Τηλ. 2114117878. Εισι­τή­ρια από 15 ευρώ έως 5 ευρώ Ώρα 21.00 Διάρ­κεια : 105 λεπτά

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

«Πέρα­σα…» — Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση στο θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Με κύριο «σώμα» το λόγο της Κικής Δημου­λά και όχη­μα τη μου­σι­κή, η  Σοφία Καμα­γιάν­νη «χτί­ζει» μια παρά­στα­ση, η οποία επι­χει­ρεί να αγγί­ξει πολύ­πλευ­ρα  τον θεατή.

Τρία πρό­σω­πα πρω­τα­γω­νι­στούν στο έργο, πρό­σω­πα που εμπε­ριέ­χουν το ένα το άλλο, είναι σε διαρ­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση και σύν­δε­ση και συνα­πο­τε­λούν το πρό­σω­πο της κεντρι­κής ηρω­ί­δας. Πρό­σω­πα που επι­κοι­νω­νούν πέρα από το χρό­νο, «απ΄ τον μέσα ουρα­νό μιας μνή­μης», αλλά εκφρά­ζο­νται με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο.

Η «ανά­γκη για χει­ρο­πια­στά πράγ­μα­τα…» απο­τυ­πώ­νε­ται,  μέσω της πρό­ζας, σε ένα πρό­σω­πο, την α’ ηθο­ποιό (Γιώ­τα Φέστα), που βιώ­νει τη ρεα­λι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, με ανοι­χτούς πάντα αισθη­τή­ρες. Η β’ ηθο­ποιός (Θεο­δο­σία Σαβ­βά­κη) και ερμη­νεύ­τρια των τρα­γου­διών κινεί­ται σε έναν πιο φαντα­σια­κό κόσμο, όπου το τρα­γού­δι και οι μου­σι­κές μετα­σχη­μα­τί­ζουν το νόη­μα του ποι­η­τι­κού λόγου. Τέλος, η ηχο­γρα­φη­μέ­νη και ηλε­κτρο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νη φωνή της ποι­ή­τριας, ως ένα άλλο κομ­μά­τι του εαυ­τού της ηρω­ί­δας, μας μετα­φέ­ρει σε έναν κόσμο πιο εξω­λο­γι­κό, ονει­ρι­κό, ασυνείδητο.

Παρα­στά­σεις: Κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη από 16 — 31  Οκτω­βρί­ου 2017

Ώρα έναρ­ξης: 21:00

Θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέζη»

Τιμές εισι­τη­ρί­ων: Ειδι­κή τιμή προ­πώ­λη­σης 8 ευρώ για τα πρώ­τα 30 εισι­τή­ρια κάθε παράστασης

Προ­πώ­λη­ση: 10 ευρώ

Στην είσο­δο: 12 ευρώ Μειω­μέ­νο: 5 ευρώ (φοι­τη­τές, άνερ­γοι, ΑΜΕΑ)

«Θεί­ος  Βάνιας»

Ο «Θεί­ος  Βάνιας» του Τσέ­χοφ ανε­βαί­νει στο θέα­τρο Ανε­σις στις 9 μ.μ. από τον Δημο­σθέ­νη Παπα­δό­που­λο.  Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπελόκηποι

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Πρό­σω­πα στο βάθος του χρό­νου» του Πέτρου Ζουμπουλάκη

«Πρό­σω­πα στο βάθος του χρό­νου» του Πέτρου Ζου­μπου­λά­κη, στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟ­art ΚΟΡΑΗ», που περι­λαμ­βά­νει μια σύνο­ψη ζωγρα­φι­κών πορ­τρέ­των από το σύνο­λο της καλ­λι­τε­χνι­κής του δημιουρ­γί­ας. H Εκθε­ση θα λει­τουρ­γεί έως την Πέμ­πτη 14 Δεκέμ­βρη. Το έργο του χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από ποι­κι­λία και πολυ­μορ­φία εκφρα­στι­κών μέσων με απροσ­δό­κη­τες τεχνι­κές και ματιέ­ρες, γεγο­νός που προ­κα­λεί αιφ­νί­διες αλλα­γές στο ύφος και οδη­γεί άλλο­τε σε ένα ημι­τε­λές και ηθε­λη­μέ­να πρό­χει­ρο απο­τέ­λε­σμα και άλλο­τε σε μια επι­με­λη­μέ­νη και τεχνι­κά άψο­γη εικόνα.

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο δημιουρ­γοί — Δύο κόσμοι»

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο δημιουρ­γοί — Δύο κόσμοι», που παρου­σιά­ζε­ται στο Τελ­λό­γλειο Ιδρυ­μα (Αγ. Δημη­τρί­ου 159Α, τηλ. 2310991610). Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γεί έως τις 28 Γενά­ρη. Στο Τελ­λό­γλειο, στον εκθε­σια­κό χώρο του ισο­γεί­ου, θα παρου­σια­στούν περισ­σό­τε­ρα από εκα­τό έργα του Πρέ­κα (ζωγρα­φι­κά, γλυ­πτά, κοσμή­μα­τα και έπι­πλα), αντι­προ­σω­πευ­τι­κά των βασι­κών σταθ­μών της καλ­λι­τε­χνι­κής του δια­δρο­μής. Μάλι­στα, κάποια από αυτά παρου­σιά­ζο­νται για πρώ­τη φορά στο κοι­νό, όπως έργα που είναι εμπνευ­σμέ­να από τα γεγο­νό­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου, την Κύπρο κ.λπ. Παράλ­λη­λα, στον πρώ­το όρο­φο του Τελ­λο­γλεί­ου θα παρου­σια­στεί η πορεία της συζύ­γου του μεγά­λου καλ­λι­τέ­χνη, της ζωγρά­φου Μερό­πης Πρέ­κα, με περισ­σό­τε­ρες από 40 δημιουρ­γί­ες της: Υαλο­γρα­φί­ες (βιτρό) και ζωγρα­φι­κά έργα. Στο χώρο θα ζωντα­νέ­ψει το εργα­στή­ριο της καλ­λι­τέ­χνι­δας, με τον πάγκο εργα­σί­ας, αντι­κεί­με­να και εργα­λεία της δημιουρ­γι­κής της καθη­με­ρι­νό­τη­τας. Τη γενι­κή ευθύ­νη των εκθέ­σε­ων έχει η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του ΔΣ του Τελ­λο­γλεί­ου, καθη­γή­τρια του ΑΠΘ Αλε­ξάν­δρα Γου­λά­κη — Βου­τυ­ρά και την επι­μέ­λεια η Χρι­στί­να Τσα­γκά­λια, επι­με­λή­τρια συλ­λο­γών Τελ­λο­γλεί­ου, με την εγκάρ­δια και φιλι­κή σύμπρα­ξη της Μερό­πης Πρέκα.

Πορ­τρέ­τα 1968 — 1917

Στην Πινα­κο­θή­κη Γρη­γο­ριά­δη (Μαρί­νου Αντύ­πα 18, Νέο Ηρά­κλειο) η έκθε­ση «Πορ­τρέ­τα 1968 — 1917». Οι επι­σκέ­πτες της έκθε­σης θα έχουν τη χαρά να δουν πορ­τρέ­τα πενή­ντα χρό­νων του ομό­τι­μου καθη­γη­τή του Τμή­μα­τος Εικα­στι­κών και Εφαρ­μο­σμέ­νων Τεχνών του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, Βαγ­γέ­λη Δημη­τρέα. Την έκθε­ση επι­με­λεί­ται ο Πανα­γιώ­της Σ. Παπα­δό­που­λος και θα διαρ­κέ­σει έως τις 15 Γενά­ρη. Οπως ανα­φέ­ρει ο Π. Παπα­δό­που­λος, «ο Δημη­τρέ­ας είναι ο ζωγρά­φος των μετατροπών».

Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πει­ραιά: Έκθε­ση έργων Θεά­τρου Σκιών Χαρίδημου

«Η έκθε­ση αφο­ρά έργα των Χρή­στου Χαρί­δη­μου, του Γιώρ­γου Χαρί­δη­μου και του Σωτή­ρη Χαρί­δη­μου», τα μέλη της γνω­στής οικο­γέ­νειας, που μεσου­ρά­νη­σε τόσο στις παρα­στά­σεις, όσο και στη λαϊ­κή ζωγρα­φι­κή του Ελλη­νι­κού Θεά­τρου Σκιών από το 1910.

Στις αίθου­σες της Δημο­τι­κής Πινα­κο­θή­κης Πει­ραιά θα φιλο­ξε­νη­θούν γνή­σια εκθέ­μα­τα τριών γενιών Χαρί­δη­μων, με κυρί­αρ­χο θέμα τον Καρα­γκιό­ζη και τους υπό­λοι­πους γνω­στούς ήρω­ες των παρα­στά­σε­ων, όπως ο μπάρ­μπα Γιώρ­γος, ο Χατζηα­βά­της, ο Νιό­νιος, ο Μορ­φο­νιός, ο Πασάς, η Βεζυ­ρο­πού­λα και βέβαια τα τρία μικρά κολλητήρια.

Θεσ­σα­λο­νί­κη, πριν και μετά την πύρι­νη καταστροφή

Μια ιστο­ρία για την ακμή και το από­το­μο τέλος της κοσμο­πο­λί­τι­κης Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, που σημα­το­δό­τη­σε επί­σης τη μετά­βα­ση από μια εύφλε­κτη ξυλό­πη­κτη πόλη στα μέγα­ρα από μπε­τόν αρμέ, παρου­σιά­ζει το Μορ­φω­τι­κό Ιδρυ­μα Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την έκθε­ση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», που εγκαι­νιά­στη­κε την Τετάρ­τη 15 Νοεμβρίου.

Αυτό το τέλος, που περιέ­κλειε μια νέα αρχή, ή, ορθό­τε­ρα, μια νέα συνέχεια.

Για τη συλ­λο­γή του φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού και των τεκ­μη­ρί­ων το ΜΙΕΤ συνερ­γά­στη­κε με φορείς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού και με ιδιώ­τες που διέ­θε­σαν υλι­κό των αρχεί­ων τους, όπως η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Αυστρί­ας, τα Εθνι­κά Αρχεία της Ουγ­γα­ρί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Συλ­λο­γή Καλ­φα­γιάν κ.ά.

Στην έκθε­ση απο­τυ­πώ­νε­ται η κατά­στα­ση της περί­κλει­στης Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν από την κατε­δά­φι­ση του θαλάσ­σιου τεί­χους, πανο­ρά­μα­τα της πόλης από το 1890, χάρ­τες πριν και μετά την πυρ­κα­γιά του 1917, τα πρώ­τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια της οθω­μα­νι­κής διοί­κη­σης, αερο­φω­το­γρα­φί­ες, καρτ ποστάλ της πυρί­καυ­στης ζώνης κ.ά.

«Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαν­τζή – Βασι­λίσ­σης Ολγας 108, έως 18 Φεβρουα­ρί­ου 2018.

 Ομα­δι­κή έκθε­ση “Σε Κλί­μα­κα Σχε­δί­ου” στην Εvripides Art Gallery

Το σημείο εκκί­νη­σης της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας, όπως απο­τυ­πώ­νε­ται μέσα από την δυνα­μι­κή εξέ­λι­ξη της φόρ­μας πάνω στο χαρ­τί, απει­κο­νί­ζε­ται στη νέα έκθε­ση με τίτλο “Σε Κλί­μα­κα Σχε­δί­ου”, η οποία εγκαι­νιά­ζε­ται το Σάβ­βα­το 25 Νοεμ­βρί­ου στις 12.30 στην Εvripides Art Gallery (Ηρα­κλεί­του 10 και Σκου­φά). Πρό­κει­ται για μια σει­ρά σημα­ντι­κών σχε­δί­ων Ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών, παλαιό­τε­ρων και σύγ­χρο­νων, από τον χώρο της ζωγρα­φι­κής και της γλυ­πτι­κής, τα οποία δίνουν την ευκαι­ρία στον θεα­τή να γνω­ρί­σει και να προ­σεγ­γί­σει το έργο του κάθε εικα­στι­κού, από τα πρώ­ι­μα στά­δια, έως την βαθύ­τε­ρη ερμη­νευ­τι­κή διά­στα­ση του έργου. Είσο­δος ελεύθερη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο