Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού μπορείτε να πετάξετε χαρταετό και πού έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις

Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα: Ημέ­ρα για το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, και­ρού επι­τρέ­πο­ντος επι­λέξ­τε προ­ο­ρι­σμό. Εμείς κατα­γρά­ψα­με χώρους όπου έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί εκδη­λώ­σεις με γνω­στούς καλ­λι­τέ­χνες (Τσέρ­τος, Μαρ­γα­ρί­της κ.ά.) και χώρους όπου θα μπο­ρέ­σε­τε να συν­δυά­σε­τε το ασφα­λές πέταγ­μα χαρ­τα­ε­τού με ένα ευχά­ρι­στο πικ νικ.

Δήμος Καισαριανής — Ξύλινα, πάρκο του Άη Γιάννη

Το πάρ­κο του Άη Γιάν­νη, γνω­στό και ως «Ξύλι­να», στην Και­σα­ρια­νή –θα το βρεί­τε ανη­φο­ρί­ζο­ντας την λεω­φό­ρο Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως- είναι ένα ακό­μη μέρος σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από το κέντρο της Αθή­νας, όπου μπο­ρεί­τε να πετά­ξε­τε τον χαρ­τα­ε­τό σας και να γιορ­τά­σε­τε την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα. Εκτός από πολύ πρά­σι­νο και όμορ­φα μονο­πά­τια για περί­πα­το, στον χώρο υπάρ­χει επί­σης παι­δό­το­πος με κού­νιες και άλλες κατα­σκευ­ές για παι­χνί­δι και δια­σκέ­δα­ση, καθώς και ανα­ψυ­κτή­ριο με υπαί­θριο χώρο αλλά και χει­με­ρι­νή αίθουσα.

Εκεί ολο­κλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19 Φεβρουα­ρί­ου στις 11.30 π.μ.  οι απο­κριά­τι­κες εκδη­λώ­σεις του Δήμου Καισαριανής

«Όλοι οι Και­σα­ρια­νιώ­τες και οι Και­σα­ρια­νιώ­τισ­σες θα γιορ­τά­σου­με τα παρα­δο­σια­κά “Κού­λου­μα” όπως κάθε χρό­νο για δεκα­ε­τί­ες τώρα, με ζωντα­νή μου­σι­κή, πολύ χορό και νηστί­σι­μα εδέ­σμα­τα που θα προ­σφέ­ρο­νται στο χώρο. Σας περι­μέ­νου­με όλους στις εκδη­λώ­σεις του Δήμου μας για να ξεφα­ντώ­σου­με στους ξέφρε­νους και ανα­τρε­πτι­κούς απο­κριά­τι­κους εορ­τα­στι­κούς ρυθ­μούς», ανα­φέ­ρει ο Δήμος.

Δήμος Χαϊδαρίου

Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19 Φλε­βά­ρη στις 11 το πρωί κού­λου­μα στο Του­ρι­στι­κό Δαφ­νί­ου παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με μου­σι­κή, χορό, σαρα­κο­στια­νά εδέ­σμα­τα και κρασί

Γούβα — Νέος Κόσμος Παγκράτι

Λαϊ­κό Γλέ­ντι για την Καθα­ρή Δευ­τέ­ρα διορ­γα­νώ­νει για τρί­τη χρο­νιά η Επι­τρο­πή Ειρή­νης του 2ου Δια­με­ρί­σμα­τος Αθή­νας (Γού­βας — Νεου Κόσμου — Παγκρατίου).

Η Επι­τρο­πή καλεί στην εκδή­λω­ση που θα γίνει στην Πλα­τεία Πλυ­τά στις 12 το μεση­μέ­ρι, για «να γιορ­τά­σου­με μαζί για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά την Καθα­ρή Δευ­τέ­ρα 19 Φλε­βά­ρη με λαγά­να, σαρα­κο­στια­νά, κρα­σί και ζωντα­νή μου­σι­κή» με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Λόφος Φιλοπάππου

Είναι ένα από τα πιο παρα­δο­σια­κά, γρα­φι­κά και δημο­φι­λή σημεία για το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, ενώ στο σημείο αυτό διορ­γα­νώ­νο­νται και εκδη­λώ­σει από το Δήμο, με νηστί­σι­μα εδέ­σμα­τα, γλέ­ντι, χορό και δια­νο­μή λαγά­νας και σαρα­κο­στια­νών. Ο Παρ­θε­νώ­νας θα σας… ελέγ­χει, γι’ αυτό φρο­ντί­στε να είστε εσείς εκεί­νοι που θα υψώ­σε­τε τον χαρ­τα­ε­τό σας ψηλότερα.

Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα στις 10.00 στου Φιλο­πάπ­που θα βρί­σκε­ται η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα δήμου Αθη­ναί­ων. Στις 11.30–15.00 θα γίνει παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι με το Εργα­στή­ρι Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής δήμου Αθη­ναί­ων και τον Βαγ­γέ­λη Κονιτόπουλο.

Αμπελόκηποι

Στο πάρ­κο ΚΑΠΑΨ (Τρι­φυλ­λί­ας και Λάμ­ψα) ώρα 11.30 π.μ.: Ζωντα­νή μου­σι­κή —  Παρα­δο­σια­κή φασο­λά­δα —  Νηστί­σι­μα — Κρασί

Αλσος Περιστερίου με δικό σας ή με δωρεάν χαρταετό

Με έκτα­ση 60 στρέμ­μα­τα θα αμο­λή­σε­τε όση καλού­μπα θέλε­τε σε έναν χώρο γεμά­το πρά­σι­νο, ενώ μπο­ρεί­τε να απο­λαύ­σε­τε τον καφέ σας στο ανα­ψυ­κτή­ριο όση ώρα τα παι­διά θα παί­ζουν στην παι­δι­κή χαρά! Δωρε­άν σαρα­κο­στια­νά, λαγά­νες, κρα­σί, τρα­γού­δια και χορός για όλους τους δημό­τες της περιο­χής και όχι μόνο προ­σφέ­ρει ο Δήμος Περι­στε­ρί­ου. Πάρ­τε, λοι­πόν, τον χαρ­τα­ε­τό σας ή προ­μη­θευ­τεί­τε έναν από εκεί­νους που δια­τί­θε­νται δωρε­άν, την καλή σας διά­θε­ση και… καλά Κούλουμα!

Κατευ­θυν­θεί­τε προς την οδό Αγί­ου Βασι­λεί­ου και θα βρεί­τε το Άλσος στο δεξί σας χέρι, απέ­να­ντι από το εκθε­σια­κό κέντρο Περι­στε­ρί­ου, στο οποίο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και συναυ­λία με τον Μπά­μπη Τσέρτο.

 Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου, Νέα Ερυθραία

Εκδή­λω­ση για να εορ­τα­στούν τα Κού­λου­μα, την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα 19 Φεβρουα­ρί­ου 2018 και ώρα 11:00 ‑14:00 στο Πάρ­κο Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου στη Νέα Ερυ­θραία, διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος Κηφι­σιάς. Ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της θα κρα­τή­σει συντρο­φιά στους επι­σκέ­πτες, ενώ μικροί και μεγά­λοι θα έχουν την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σουν πατρο­πα­ρά­δο­τες λιχου­διές, φασο­λά­δα, λαγά­να, σαρα­κο­στια­νούς μεζέ­δες και άφθο­νο κρασί.

Η είσο­δος για το κοι­νό είναι ελεύ­θε­ρη και το τερά­στιο πάρ­κο με τις υπερ­σύγ­χρο­νες εγκα­τα­στά­σεις, βρί­σκε­ται στη συμ­βο­λή των οδών Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως & Οδυσ­σέα Ανδρού­τσου στη Νέα Ερυθραία.

Καλλιθέα

Ο δήμος Καλ­λι­θέ­ας από την πλευ­ρά του έχει οργα­νώ­σει εορ­τα­στι­κό λαϊ­κό πρό­γραμ­μα με τον Γερά­σι­μο Ανδρε­ά­το και την ορχή­στρα του και με τη συμ­με­το­χή της Μαρί­ας Καρα­γκιό­ζη με παρα­δο­σια­κά και νησιώ­τι­κα τραγούδια.

Παράλ­λη­λα, η Πολι­τι­στι­κή Εται­ρεία Ορχη­στι­κής Τέχνης «Βάκ­χαι» θα παρου­σιά­σει το έθι­μο του Μπέη, χιου­μο­ρι­στι­κό λαϊ­κό δρώ­με­νο που ολο­κλη­ρώ­νε­τε με γλέ­ντι, υπό τους ήχους της παρα­δο­σια­κής γκάι­ντας. Το Ελλη­νι­κό Σωμα­τείο Διά­σω­σης Διά­δο­σης της Πολι­τι­στι­κής μας Κλη­ρο­νο­μιάς «Οι Μωμό­γε­ροι» παρου­σιά­ζει το απο­κριά­τι­κο έθι­μο «Γενί­τσα­ροι και Μπού­λες» της Νάου­σας Ημαθίας.

Οι εκδη­λώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν ακό­μα γευ­σι­γνω­σία, παρα­δο­σια­κά εδέ­σμα­τα για όλους, κατα­σκευ­ές, spin art σε μια ρόδα ποδη­λά­του, ομα­δι­κό εικα­στι­κό δρώ­με­νο με θέμα «Ο δικός μου χαρ­τα­ε­τός είναι πιο πολύ­χρω­μος» και πολ­λά συνα­γω­νι­στι­κά, ομα­δι­κά παιχνίδια.

Όλα αυτά θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Δημο­τι­κό Πάρ­κο Αθλη­τι­σμού και Ανα­ψυ­χής (πρώ­ην Ιππό­δρο­μος), από τις 11:00 το πρωί, ενώ σε περί­πτω­ση βρο­χής οι εκδη­λώ­σεις θα μετα­φερ­θούν στο κλει­στό γυμνα­στή­ριο Ταγ­μα­τάρ­χου Πλέσ­σα και Λάμπρου Κατσώνη.

Μαρούσι

Παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι στο κλει­στό γυμνα­στή­ριο «Σπύ­ρος Λού­ης» ( Βασ. Όλγας 12, σταθ­μό ΗΣΑΠ), από τις 12:00 το μεση­μέ­ρι με πατρο­πα­ρά­δο­τες λιχου­διές και μεζέ­δες, άφθο­νο κρα­σί, και πλού­σιο εορ­τα­στι­κό πρό­γραμ­μα με πολύ χορό και τραγούδι.

Γλυφάδα

Στους πρό­πο­δες του Υμητ­τού και συγκε­κρι­μέ­να, στη θέση Πατη­τή­ρι, από τις 12 το μεση­μέ­ρι, θα εορ­τά­σει τα Κού­λου­μα ο δήμος Γλυ­φά­δας. Εκτός από το πέταγ­μα των χαρ­τα­ε­τών και τα σαρα­κο­στια­νά εδέ­σμα­τα που θα προ­σφερ­θούν, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι και συναυ­λία με την Ελέ­νη Καρου­σά­κη και το Χάρη Ακριτίδη.

Πλαζ Φρεαττύδας, Πειραιάς

Λιγά­κι πιο κοντά  στη θάλασ­σα, ο Δήμος Πει­ραιά γιορ­τά­ζει τα Κού­λου­μα με το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, παρα­δο­σια­κό γλέ­ντι, σαρα­κο­στια­νά εδέ­σμα­τα, χορό και τρα­γού­δι στην παρα­λία της Φρε­ατ­τύ­δας, από τις 10:30 το πρωί. Ολα θα προ­σφέ­ρο­νται δωρεάν!

Η Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα Πνευ­στών του Δήμου Πει­ραιά,  θα ανοί­ξει τη γιορ­τή με απο­κριά­τι­κες μελω­δί­ες, ενώ στη συνέ­χεια χορευ­τι­κό συγκρό­τη­μα της Αδελ­φό­τη­τας Κρη­τών Πει­ραιά “Η Ομό­νοια”, θα δια­σκε­δά­σει τον κόσμο.

Σημειώ­νε­ται ότι σε περί­πτω­ση βρο­χής η εκδή­λω­ση θα μετα­φερ­θεί στο 1ο Λύκειο Καλ­λί­πο­λης (είσο­δος από Μαρί­ας Χατζηκυριακού)

Κούλουμα στο «Σταύρος Νιάρχος»

Φέτος, την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, το ΚΠΙΣΝ γιορ­τά­ζει τα Κού­λου­μα με το καθιε­ρω­μέ­νο πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, έθι­μα από όλη την Ελλά­δα και ήχους παρα­δο­σια­κής μουσικής.

Το Ξέφω­το του Πάρ­κου Σταύ­ρος Νιάρ­χος γεμί­ζει με την Ελλη­νι­κή Κλα­σι­κή Δημο­τι­κή Μου­σι­κή της Βασι­λι­κής Καρα­κώ­στα, η οποία μαζί με μια ομά­δα εξαί­ρε­των μου­σι­κών προ­σκα­λεί σε ένα μου­σι­κό ταξί­δι με παρα­δο­σια­κούς στί­χους, ρυθ­μούς και μελω­δί­ες από όλη την Ελλάδα.

Σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Καλ­λι­θέ­ας, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να δουν δυο έθι­μα να ζωντα­νεύ­ουν. Το Ελλη­νι­κό Σωμα­τείο Διά­σω­σης & Διά­δο­σης της Πολι­τι­στι­κής μας Κλη­ρο­νο­μιάς, Οι Μωμό­γε­ροι, ανα­βιώ­νει το απο­κριά­τι­κο έθι­μο Γενί­τσα­ροι και Μπού­λες της Νάου­σας που χάνε­ται στα βάθη των αιώ­νων, ενώ η πολι­τι­στι­κή εται­ρεία ορχη­στρι­κής τέχνης Βάκ­χαι θα παρου­σιά­σει το έθι­μο του Μπέη από τη Βόρειο Ελλά­δα, ένα έθι­μο που έχει τις ρίζες του στην Τουρ­κο­κρα­τία. Τα παρα­δο­σια­κά αυτά δρώ­με­να θα ακο­λου­θή­σουν μια απο­κριά­τι­κη δια­δρο­μή προς και από το Δημο­τι­κό Πάρ­κο Καλλιθέας.

Την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, το Πάρ­κο Σταύ­ρος Νιάρ­χος, θα γεμί­σει με χαρ­τα­ε­τούς και σού­περ ήρω­ες. Οι μικρό­τε­ροι επι­σκέ­πτες θα μπο­ρέ­σουν να κατα­σκευά­σουν τη δική τους στο­λή και όχη­μα, το οποίο θα μετα­τρέ­ψουν και στο δικό τους σού­περ χαρ­τα­ε­τό. Παράλ­λη­λα, σ’ ένα εργα­στή­ριο που απευ­θύ­νε­ται σε όλους, μικρούς και μεγά­λους, οι επι­σκέ­πτες θα γνω­ρί­σουν την Κυρά Σαρα­κο­στή, ένα παλιό αυτο­σχέ­διο ημε­ρο­λό­γιο για τη μέτρη­ση των εβδο­μά­δων μέχρι και την Κυρια­κή του Πάσχα, από τις 11.30 έως τις 14.30 στο Παι­δι­κό Εργα­στή­ριο της ΕΒΕ.

Κούλουμα στο Πάρκο Φλοίσβου 

O Δήμος Παλαιού Φαλή­ρου την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα διορ­γα­νώ­νει μία μεγά­λη γιορ­τή στο Πάρ­κο Φλοίσβου.

Τα Κού­λου­μα θα γιορ­τα­στούν στο Πάρ­κο με θέα τη θάλασ­σα, λίγο μετά τις 11:30. Εκτός από το πέταγ­μα των χαρ­τα­ε­τών και τα σαρα­κο­στια­νά εδέ­σμα­τα που θα προ­σφερ­θούν, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί παρα­δο­σια­κό γλέντι.

Εθνικός κήπος και Ζάππειο

O Εθνι­κός Κήπος απο­τε­λεί πάρ­κο έκτα­σης 15,5 εκτα­ρί­ων στο κέντρο της Αθή­νας και προ­σθέ­το­ντας τον κήπο του Ζαπ­πεί­ου με έκτα­ση 13 εκτα­ρί­ων, το πάρ­κο έχει έκτα­ση 28,5 εκταρίων.

Ο Εθνι­κός Κήπος είναι ανοι­χτός για το κοι­νό από την Ανα­το­λή μέχρι τη Δύση του Ηλί­ου όλες τις ημέ­ρες του χρό­νου και η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Εδώ όμως είναι για χαμη­λές πτή­σεις ο χαρταετός.

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό-Ίλιον

Παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή, χορός και φυσι­κά το απα­ραί­τη­το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, εγγυώ­νται επι­τυ­χη­μέ­να Κού­λου­μα, στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρί­τσης», ένα από τα τελευ­ταία κατα­φύ­για άγριας ζωής στο αστι­κό περι­βάλ­λον της Αθή­νας. Για να πιά­σε­τε τρα­πε­ζά­κι κοντά στη λίμνη πρέ­πει να πάτε σχε­τι­κά νωρίς

Προφήτης Ηλίας, Ηλιούπολη

Πρό­κει­ται για έναν ελεύ­θε­ρο χώρο ανα­ψυ­χής στις παρυ­φές του Υμητ­τού, με ένα μικρό ξωκλή­σι, πάνω από την Ηλιού­πο­λη. Γύρω του υπάρ­χει ένα δάσος από πεύ­κα, αν και απέ­χει λίγο από τα τελευ­ταία σπί­τια της πόλης. Ο Σύλ­λο­γος Ηπει­ρω­τών Ηλιού­πο­λης και πολ­λοί ακό­μη δημό­τες και μη, επι­λέ­γουν το μέρος αυτό για να γιορ­τά­σουν τα Κού­λου­μα και να πετά­ξουν τον χαρταετό.

Άλσος Συγγρού, Μαρούσι

Το άλσος Συγ­γρού είναι ένας πραγ­μα­τι­κός παρά­δει­σος στο Μαρού­σι, αρκε­τά κοντά στο κέντρο της Αθή­νας. Έχει μία κεντρι­κή είσο­δο στο ύψος του ΚΑΤ, αλλά και άλλες εισό­δους περι­με­τρι­κά του. Κατα­λα­µβά­νει 950 στρέ­µµα­τα καλυ­µµέ­να κυρί­ως από πεύ­κα, αλλά και καλ­λιερ­γή­σι­μα φυτά και έχει χαραγ­μέ­να μονο­πά­τια για περι­πά­τους και ποδή­λα­το. Υπάρ­χουν όμως και σημεία που δεν έχουν δέντρα και ενδεί­κνυ­νται για το πέταγ­μα του χαρταετού.

Μπαρουτάδικο, Αιγάλεω

Το Άλσος του Μπα­ρου­τά­δι­κου στο Αιγά­λεω είναι ένα ιδιαί­τε­ρα ζωντα­νό σημείο για την περιο­χή. Δια­θέ­τει μικρά ανα­ψυ­κτή­ρια και χώρους ανά­παυ­λας και απο­τε­λεί κατάλ­λη­λο μέρος για το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα. Μάλι­στα ο Δήμος διορ­γα­νώ­νει γιορ­τή για τα παι­διά της πόλης, με φου­σκω­τά παι­χνί­δια, ξυλο­πό­δα­ρους, δια­σκε­δα­στές, ζωγρα­φι­κή προ­σώ­που, μου­σι­κή και τρα­γού­δια και φυσι­κά πέταγ­μα του χαρταετού.

Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι

Το Άλσος Βεΐ­κου είναι ένα κατα­πρά­σι­νο μέρος στην περιο­χή του Γαλα­τσί­ου, με χώρους για χαλά­ρω­ση, καφέ και άθλη­ση. Είναι γνω­στό και για τα Κού­λου­μα που διορ­γα­νώ­νει ο Δήμος κάθε χρό­νο την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα και μαζεύ­ει πλή­θος κόσμου από όλη την Αθή­να για το πέταγ­μα χαρταετού.

Άλσος Εθνικής Τραπέζης, Φιλοθέη

Κάθε Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, εδώ και πολ­λά χρό­νια, ο Δήμος διορ­γα­νώ­νει στο Άλσος Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης, στη Φιλο­θέη, γιορ­τή για τα κού­λου­μα, με παρα­δο­σια­κούς χορούς, νηστί­σι­μούς μεζέ­δες, αλλά και δια­γω­νι­σμό για τους καλύ­τε­ρους χαρταετούς.

Ελληνικό

Στις αλά­νες και στο Γήπε­δο του Μπέιζ­μπολ, στην παλιά Αμε­ρι­κά­νι­κη Βάση, οικο­γέ­νειες πετούν χαρ­τα­ε­τό και στή­νουν το γλέ­ντι με κρα­σί, σαρα­κο­στια­νά, μου­σι­κή και χορό, ενώ διορ­γα­νώ­νε­ται γιορ­τή και από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης .

Πάρκο στρατού, Γουδή

Πρό­κει­ται για έναν κατά­φυ­το χώρο έκτα­σης 49 στρεμ­μά­των, που φιλο­ξε­νού­σε άλλο­τε το Στρα­τό­πε­δο «Γου­δή», και σήμε­ρα έχει δια­μορ­φω­θεί σε οργα­νω­μέ­νο χώρο ανα­ψυ­χής και αθλο­παι­διών απο­τε­λώ­ντας σημα­ντι­κή διέ­ξο­δο για τους κατοί­κους της περιο­χής αλλά και υπερ­το­πι­κά. Μπο­ρεί­τε να γιορ­τά­σε­τε τα κού­λου­μα και να πετά­ξε­τε τον χαρ­τα­ε­τό σας σε πολ­λά σημεία του πάρκου.

Τέλος, κατάλ­λη­λος τόπος για πέταγ­μα αετού, για ψηλές και μακρι­νές πτή­σεις είναι οι παραλίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο