Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού παραμένει η μάσκα;

Στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της η Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας ειση­γή­θη­κε ομόφωνα:

- Για τα ταξί: υπο­χρε­ω­τι­κή μάσκα για οδη­γούς και επιβάτες.

- Για τα κρουα­ζιε­ρό­πλοια: ανα­στέλ­λε­ται η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας και επα­νέρ­χε­ται όταν νοσή­σει ποσο­στό ανω του 2% των φιλο­ξε­νού­με­νων ή ποσο­στό άνω του 4% του πλη­ρώ­μα­τος εντός μιας εβδο­μά­δας ή αν νοσή­σει εντός 48 ωρών ποσο­στό άνω του 1% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού που βρί­σκε­ται στο πλοίο.

- Για τα επι­βα­τη­γά πλοία: ανα­στέλ­λε­ται η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους του πλοί­ου, παρα­μέ­νει η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση στους εσω­τε­ρι­κούς χώρους για όλους, πλή­ρω­μα και επιβάτες.

- Για τα φαρ­μα­κεία: παρα­μέ­νει η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας για το προ­σω­πι­κό και τους πελάτες.

Η εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής γίνε­ται απο­δε­κτή από την κυβέρ­νη­ση και οι λεπτο­μέ­ρειες θα διευ­κρι­νι­στούν στην υπό έκδο­ση ΚΥΑ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο