Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πράγα: Αποκαθήλωσαν το άγαλμα του Σοβιετικού στρατηγού και απελευθερωτή της πόλης Ιβάν Κόνιεφ

Σε μια πρά­ξη ασέ­βειας απέ­να­ντι στην ιστο­ρία της πόλης, η δημο­τι­κή αρχή της 6ης περι­φέ­ρειας της Πρά­γας (Prague 6) προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα στην υλο­ποί­η­ση της από­φα­σης για απο­μά­κρυν­ση του ανδριά­ντα του Στρα­τη­γού του Κόκ­κι­νου Στρα­τού Ιβάν Κόνιεφ.

Για μεγά­λο διά­στη­μα, με την ανο­χή των τοπι­κών αρχών, το άγαλ­μα του Κόνιεφ είχε γίνει στό­χος επι­θέ­σε­ων, με απο­κο­ρύ­φω­μα τον βαν­δα­λι­σμό του από αγνώ­στους τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο. Ανή­με­ρα της 51ης επε­τεί­ου από την σοβιε­τι­κή παρέμ­βα­ση ενά­ντια στην αντε­πα­να­στα­τι­κή ανταρ­σία του 1968, βάν­δα­λοι είχαν ρίξει μπο­γιές και είχαν γρά­ψει αντι­κομ­μου­νι­στι­κά συν­θή­μα­τα, προ­κα­λώ­ντας την αντί­δρα­ση της Ρώσι­κης Πρεσβείας.

Ως… οικο­νο­μι­κό­τε­ρη λύση απέ­να­ντι στους βαν­δα­λι­σμούς η δημο­τι­κή αρχή είχε απο­φα­σί­σει τότε να καλύ­ψει το άγαλ­μα, ενώ ο δήμαρ­χος της 6ης περι­φέ­ρειας Οντρέζ Κόλαρ πρό­τει­νε την απο­μά­κρυν­ση του. Σημειώ­νε­ται ότι ο ανδριά­ντας του Κόνιεφ είχε στη­θεί το 1980, ως φόρος τιμής στον άνθρω­πο που ηγή­θη­κε της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Πρά­γας το Μάϊο του 1945.

Σύμ­φω­να με τις τοπι­κές αρχές, το άγαλ­μα θα μετα­φερ­θεί σε μου­σείο ενώ στη θέση του θα ανα­γερ­θεί νέο μνη­μείο για τους απε­λευ­θε­ρω­τές της πόλης.

Ωστό­σο, η στά­ση του δήμου απέ­να­ντι στο μνη­μείο του Κόνιεφ προ­δί­δει τον βαθύ αντι­κομ­μου­νι­σμό του αστι­κού κρά­τους της Τσε­χί­ας. Ανά­λο­γη απα­ρά­δε­κτη στά­ση απέ­να­ντι σε μνη­μεία της σοσια­λι­στι­κής περιό­δου έχουν κρα­τή­σει οι αρχές και στην Πολω­νία, φτά­νο­ντας στο σημείο να γκρε­μί­σουν πολ­λά εξ’ αυτών.

Μετά τον πόλε­μο, ο Ιβάν Κόνιεφ  υπη­ρέ­τη­σε ως αρχι­στρά­τη­γος των σοβιε­τι­κών δυνά­με­ων στη Γερ­μα­νία, αργό­τε­ρα διο­ρί­στη­κε διοι­κη­τής των ενό­πλων δυνά­με­ων του Συμ­φώ­νου της Βαρ­σο­βί­ας,  ενώ είχε ηγε­τι­κό ρόλο κατά την επι­χεί­ρη­ση της ΕΣΣΔ ενά­ντια στην αντε­πα­νά­στα­ση του 1956 στην Ουγγαρία. 

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο