Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πράγα: Επεισόδιο μεταξύ Μητσοτάκη — Ερντογάν

Έντα­ση ανά­με­σα στον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη και τον Ταγίπ Ερντο­γάν στο δεί­πνο των ηγε­τών που συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή σύνο­δο της Ευρω­παϊ­κής Πολι­τι­κής Κοι­νό­τη­τας στην Πρά­γα, με κατά­λη­ξη πάντως το κάλε­σμα σε «διά­λο­γο» για την επί­λυ­ση των «δια­φο­ρών» και από τους δύο.

Συγκε­κρι­μέ­να, πηγές της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης ανέ­φε­ραν ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος έλα­βε τον λόγο, καθώς είχε ζητή­σει να μιλή­σει πριν από το δεί­πνο, και στο τέλος της παρέμ­βα­σής του κατη­γό­ρη­σε την Ελλά­δα ότι ανε­βά­ζει την έντα­ση στο Αιγαίο και πως προκαλεί.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης «πήρε τον λόγο αμέ­σως και του απά­ντη­σε ότι πρέ­πει να πάψει να αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία των νησιών και ότι αντί να προ­κα­λεί εντά­σεις θα πρέ­πει να προ­σέλ­θει σε συνεν­νό­η­ση και διά­λο­γο χωρίς εντά­σεις και ακραία ρητο­ρι­κή, όπως κάνουν οι υπεύ­θυ­νοι ηγέτες.»

Από την άλλη πλευ­ρά, τουρ­κι­κά ΜΜΕ μετα­δί­δουν δηλώ­σεις του Ερντο­γάν, μετά το τέλος του δεί­πνου, στις οποί­ες, μετα­ξύ άλλων, ανέ­φε­ρε ότι η Τουρ­κία θέλει να λύσει «τα προ­βλή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου και του Αιγαί­ου στο πλαί­σιο του διε­θνούς δικαί­ου». Πρό­σθε­σε ότι ανα­μέ­νει «από την ΕΕ να καλέ­σει τους συνο­μι­λη­τές μας σε διά­λο­γο σε διμε­ρή βάση, αντί να υπο­στη­ρί­ζει άδι­κες και παρά­νο­μες εντά­σεις, στο όνο­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης και της ενότητας».

Ανα­φο­ρι­κά με το συμ­βάν με τον Κ. Μητσο­τά­κη, ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος υπο­στή­ρι­ξε: «Απηύ­θυ­να την ομι­λία μου στο δεί­πνο από­ψε. Ο κύριος ενο­χλή­θη­κε από αυτήν. Δεν ξέρω από ποιον πήρε την άδεια, διό­τι ένοιω­θε άβο­λα… Υπο­θέ­τω ότι την πήρε από τον πρό­ε­δρο. Βγή­κε έξω και έκα­νε κι αυτός δηλώ­σεις. Είπε ότι μιλή­σα­με με σκλη­ρά λόγια».

Και συνέ­χι­σε:

«Όλες οι πολι­τι­κές τους βασί­ζο­νται στα ψέμα­τα. Πάντα ψέμα­τα, ποτέ εντι­μό­τη­τα. Όταν λέμε “ας συνα­ντη­θού­με” με τις χώρες στα παρά­λια, δεν συμ­φω­νούν με αυτό. Και βάζουν και πολ­λές χώρες στη μέση. Δεν έχου­με τίπο­τε να κου­βε­ντιά­σου­με με την Ελλά­δα», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Απα­ντώ­ντας εξάλ­λου σε ερώ­τη­ση Έλλη­να δημο­σιο­γρά­φου για το τι εννο­εί όταν δηλώ­νει ότι «ένα βρά­δυ θα έρθου­με ξαφ­νι­κά», ο Ερντο­γάν απά­ντη­σε: «Βασι­κά, κατα­λά­βα­τε το νόη­μα. Αυτό δεν είναι μόνο για την Ελλά­δα. Ανε­ξάρ­τη­τα από το ποια χώρα μας ενο­χλεί ή μας επι­τί­θε­ται, η απά­ντη­σή μας σε αυτούς είναι “ένα βρά­δυ θα έρθου­με ξαφ­νι­κά”. Πρέ­πει να το ξέρουν και να το καταλάβουν.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο